Правото ми на постоянно пребиваване в България

Избрах да се установя за постоянно в България. Дори не съм предполагал, че съдбата ще ме доведе в тази малко своенравна балканска страна, но днес тук са животът и работата ми и най-вече тук са хората, които обичам и с които искам да остана. Бих искал да кандидатствам за статут на постоянно пребиваващ в България.

Какво е статутът на постоянно пребиваващ?

Статутът на постоянно пребиваващ ми дава право да живея и работя законно на територията на Република България за неопределено време, като имам същия правен статут като гражданите на тази страна.

На какви условия трябва да отговарям?

Мога да получа правото на постоянно пребиваване в България, ако отговарям на някое от следните условия:

NB! В случай че съм студент в Република България и кандидатствам за статут на постоянно пребиваващ, ще се отчита само половината от времето, през което съм живял в страната.

NB! В случай че съм роден в България, а българското си гражданство съм изгубил по силата на изселнически спогодби, то също имам правото да кандидатствам за статут на постоянно пребиваващ.

Не отговарям на нито едно от горните условия... Това значи ли, че няма начин да получа право на постоянно пребиваване?

Не. Право на постоянно пребиваване мога да получа и ако съм инвестирал в България над 1 000 000 лева или пък съм ги вложил в банка. Същото важи и ако съм, например крупен предприемач, внесъл поне 500 000 лева в капитала на българско търговско дружество, като по този начин съм разкрил минимум 10 работни места.Статут на постоянно пребиваващ мога да получа и ако съм служител, който извършва дейност по изпълнение и/или поддържане на приоритетен за България инвестиционен проект. Приоритетен инвестиционен проект е проект, който оказва влияние на всички сектори в икономиката и е от ключово значение за икономическото развитие на България,

Каква е процедурата?

Процедурата по кандидатстването ми започва, когато лично подам заявление по образец в дирекция ,,Миграция” или в териториалните й звена. Трябва да подам заявлението не по-късно от 2 месеца преди да изтече разрешеният ми срок за пребиваване в страната. В случай че за първи път кандидатствам за предоставяне на право за пребиваване в България, то трябва да подам заявлението не по-късно от 60 дни преди изтичането на моята виза.

Необходими документи:

  1. заявление по образец съгласно приложение № 4 ;
  2. документ за платена държавна такса в размер от 10 лв. за разглеждане на подадените от мен документи;
  3. копие на редовен документ за задгранично пътуване;
  4. доказателства за осигурено жилище;
  5. доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да прибягвам до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната работна заплата или пенсия за страната;
  6. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин съм или от държавата на обичайното ми пребиваване.

Важно! След като получа правото на постоянно пребиваване е необходимо да платя еднократно такса в размер от 1000 лв. или от 150 лв., ако кандидатствам като член на семейството на български гражданин.

Какви са условията, ако съм гражданин на Европейския съюз?

В случай че съм гражданин на ЕС, то това определено е добра новина, защото условията и процедурата са значително по-прости.

NB! Мога да запазя статута си на постоянно пребиваващ дори и в момента да работя в друга държава членка, стига преди заминаването да съм работил в България поне три години и да се връщам поне веднъж седмично.

Важно! Когато съм получил правото на постоянно пребиваване като гражданин на ЕС, членовете на семейството ми, които живеят в България, също имат право на такова.

Каква е процедурата?

При условие, че съм гражданин на ЕС, е необходимо да подам заявление до главна дирекция ,,Гранична полиция” – МВР, СДВР или областните дирекции на МВР в срок от три дни преди изтичането на разрешението ми за престой.Важно! Удостоверението ми за постоянно пребиваване се издава още в същия ден, в който съм подал заявлението.Актуализира: Виктория Пенчева[toggles][toggle title=Източници] Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)Чл. 23, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 - относно продължителността на пребиваване в РБ;Чл. 25 ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ЗЧРБ – относно условията за получаване на право на постоянно пребиваване Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства (ЗВПНРБ)Чл. 16 ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 ЗВПНРБ– относно условията за получаване на постоянно пребиваване на гражданите на ЕС и относно процедурата по получаване на статут и срокаЧл. 16, ал. 4 - относно семейството на постоянно пребиваващ на територията на РБ. Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ)Чл. 34 ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5; ал. 2, 3, 4 ППЗЧРБ – относно процедурата, необходимите документи и срокове Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните таксиЧл. 12, ал. 1, 2 Тарифа № 4 – относно необходимата държавна такса[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Таня

Мирчева

5.7.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си