Какви наказания “грозят” нарушителите в горските територии?

За съжаление незаконната сеч и дърводобив в горите, както и търговията с дърва “на черно” е сериозен проблем, който влияе негативно не само върху легалния пазар на дървесина, но и върху състоянието на природата и води до обезлесяване на горските територии. Кои са органите, които упражняват контрол върху случващото се в гората, както и какви са практическите проблеми при “хващането” и наказването на нарушителите, разбрах на pravatami.bg.

Кои са органите, които “бдят” за спазването на закона?

Контролът относно спазването на правилата за сеч и другите регламентирани в горските територии дейности е възложен на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и нейните структури - регионалните дирекции по горите, както и на държавните горски стопанства, които действат към тях. В общинските горски територии тази дейност се осъществява от назначени от кметовете лица с лесовъдско образование (лесничеи).

Какви правомощия имат те при констатиране на нарушения?

Дейността по провеждането на сеч в гората и извършването на добив на дървесина е регламентирана и може да се осъществява само от правоимащи лица. (А всичко за това какъв е редът за извършването на сеч и дърводобив в горските територии мога да прочета на pravatami.bg.)Когато имат за съмнения за нередности, контролните органи могат да:

Важно! При отказ от легитимиране те могат да отвеждат принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на МВР.

Важно! При отказ да се изпълни законно разпореждане контролните органи могат да използват физическа сила и помощни средства, както и да задържат правонарушителя, като незабавно уведомяват компетентните полицейски органи и съставят протокол с описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето. За “хващане” на нарушителите при извозване от горските територии на вече изсечените дървета и при транспортирането им до нерегламентирани складове за съхранение на дървесина, горските инспектори имат право също да:

За осъществяване на контролната дейност могат да се изграждат контролни горски пунктове с цел проверки относно законния произход на превозваната дървесина, дивечови и други недървесни горски продукти.Важно! Когато има данни за извършено престъпление спрямо горското стопанство, горските трябва незабавно да сигнализират органите на МВР. Служителите на МВР осъществяват съдействие на горските инспектори за пълно разкриване на престъплението и осъществяване на наказателно преследване спрямо нарушителите.

Какви наказания “грозят” нарушителите в горските територии?

След “хващане” на нарушителите пътищата за наказването им са два в зависимост от това какво е извършеното деяние и какви са констатираните данни по случая. Те са или подвеждането им под административна, или под наказателна отговорност алтернативно, тъй като съгласно закона никой не може да бъде наказан два пъти за едно и също противоправно поведение.Наказване по административен редИзвършването на сеч, извозването, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на дървесина без разрешение се наказва от закона с глоба от 50 до 3000 лв., когато например лицето е отишло в гората да си насече дърва за печката. Ако противоправните действия се извършват организирано, пример за това са търговците, които извършват нелегална продажба на дървесина, наказанието е имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лв.При констатиране на нарушение служителите на контролните органи издават акт за установяване на нарушението.Това са служителите в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, служителите в ДГС, ДЛС и учебно-опитните горски стопанства, оправомощени от кметовете на кметства, кметските наместници, държавните служители на Министерството на земеделието и храните, оправомощени от министъра.Въз основа на него ръководителят на съответния контролен орган издава наказателно постановление, в което се посочва вида и размера на наказанието.Горските служители имат правомощието да задържат вещите - предмет на нарушението (дървета или части от тях), както и вещите, които са послужили за тяхното извършване (брадви, резачки за дърва и т.н.).Важно! Ако извърша повторно нарушение в срок от една година от влизането в сила на наказателно постановление, глобата или имуществената санкция е в троен размер.Осъществяване на наказателно преследванеСъгласно закона като престъпление се третира събирането, добива, извозването на дървета без позволение или в отклонение от издаденото позволение, както и укриването, съхраняването, преработването на добит от друго лице дървен материал. То се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.Престъпление е и унищожожаването или повреждането на горски дървета и всякакви горски култури. То се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с глоба от 100 до 300 лв., а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода до 5 г.Когато смята, че има достатъчно данни, че извършеното деяния съставлява престъпление, органът установил нарушението сигнализира прокуратурата. Преценка се извършва на база икономическата стойност на предмета на посегателство, както и степента на обществена опасност на извършеното, например когато е довело до унищожаване на горска екосистема.

Кои са практическите трудности при наказване на нарушителите?

Как мога да бъда полезен?

Ако стана свидетел на нередности, за тях мога да сигнализирам на Изпълнителна агенция по горите на телефон 0800 20 800, както и да подам сигнал онлайн. Още по-добре е, ако знам, че в близост има контролен пункт, да информирам на място органите, за да си свършат работата.[toggles][toggle title=Източници]Закон за горите (ЗГ):чл. 187, чл. 188, чл. 196 - относно органите за контрол;чл. 189 - относно съдействие от органите на МВР;чл. 190, чл. 197, чл. 198, чл. 200, чл. 201 - относно правомощията на органите;чл. 203 - относно изграждането на контролни горски пунктове;чл. 266 - относно извършването на нарушения;чл. 272 - относно извършването на повторно нарушение;чл. 273 - относно отнемане вещите, с които е извършено нарушението;чл. 274 и 275 - относно констатирането на нарушения и налагане на наказания;Наказателен кодекс (НК):чл. 325 - 326 - относно престъпления против горите;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си