За какво да внимавам, когато сключвам договор от разстояние?

Вчера ми се обадиха по телефона и ми предложиха да си купя нов модел телефон. След кратък разговор бях решен на сделката. Вечерта, докато сърфирах в интернет, си харесах на много изгодна цена и лаптоп в сайт за online-търговия. Оказа се, че приемайки офертата, аз сключвам договор от разстояние. Какво представлява договорът от разстояние, кога договорът се счита сключен, какви права имам и какви са условията? Всичко, което трябва да знам за този тип договори, намерих на pravatami.bg.

Какво представлява договорът от разстояние?

Сключването на договори от разстояние е често срещана практика днес. Най-общо това са всички договори, които сключвам чрез различните технически средства - телефон, електронна поща, интернет сайт и други. Законът го определя като договор, сключен между търговец и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставянето на услуги от разстояние без физически контакт между страните, чрез използването на средства за комуникация от разстояние, включително при самото сключване на договора.Търговец е лице/фирма, които продават/предлагат стоки или предоставя услуги като част от търговската или професионалната си дейност.Потребител е лице, което придобива стоки или ползва услуги за лична употреба.Стоката е материална вещ. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.Услуга е всяка материална или интелектуална дейност, която е предназначена за задоволяване потребностите на друго лице. Има някои стоки и услуги, за които законът забранява сключването на договори от разстояние. По-значимите такива са свързани със социални, здравни или финансови услуги и продажбата на лекарствени продукти.Договорът не се прилага:

Какво трябва да знам, когато сключвам такъв договор?

Преди сключване на договора от разстояние търговецът е длъжен да ми предостави по ясен и разбираем начин в подходяща форма, в зависимост от използваното средство за комуникация, следната информация:

Важно! За всяко допълнително плащане (например за по-бърза доставка), което превишава уговорената цена по договора, търговецът трябва да поиска изричното ми съгласие. Тежестта на доказване за полученото ми изрично съгласие се носи от него (например разговорите с потребителите се записват от търговеца).

Важно! Търговецът е длъжен да ми предостави стандартен формуляр за отказ, чието съдържание е предвидено в закона, както и да ме осведоми за обстоятелствата, при които губя правото си на отказ. В случаите, когато не е предвидено право на отказ, търговецът е длъжен да ме уведоми:

Нямам право на отказ при договори от разстояние

Важно! Срочен договор може да се продължи само с писменото ми съгласие относно условията за продължаването. При липса на съгласие, след изтичане на срока, договорът се трансформира в безсрочен при същите условия. Имам право да прекратя безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължа неустойки за това.

Важно! Посочената информация е неразделна част от договора и не може да бъде променяна, освен ако не се договорим изрично. Не дължа допълнителните разходи, ако не съм получил информация за тях от търговеца. Тежестта на доказване, че ми е предоставена информацията, се носи от търговеца. Той е длъжен да ми предостави потвърждение за сключения договор в разумен срок след сключване му от разстояние или най-късно в момента на доставка на стоките/преди да е започнало изпълнението на услугата. Потвърждението трябва да съдържа цялата информация, посочена по-горе.

Ето още малко полезна информация. Какво още трябва да знам?

При договор от разстояние, който се сключва по електронен път чрез интернет сайт и който предвижда задължение за извършване на плащане, търговецът е длъжен да ми предостави информация за основните характеристики на стоката, крайната цена и срока на договора. Информацията трябва да е налична в непосредствена близост до бутона, чрез който правя поръчката си, като върху него се изписват четливо само думите "поръчка със задължение за плащане" или еквивалентен израз. Когато търговецът не спази тези изисквания, не съм обвързан от договора.Забранено е да ми се начисляват такси за използване на платежно средство, които превишават направените от търговеца разходи за използване на същото платежно средство. Например, при плащане чрез виртуален POS терминал търговецът не може да ми начислява допълнително 5 лв. такса за услугата.В интернет страниците за електронна търговия трябва да е посочено, има ли ограничения за доставката на стоките и какви платежни средства се приемат.При сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила от деня, в който доставчикът е получи съгласието ми в писмена форма. Например, ако ми звъннат и ми предложат да си купя нов телефон, моето “да” не е достатъчно. Необходимо е да подпиша писмено договор.При проблеми, свързани със сключването или изпълнението на договор от разстояние , мога да се обърна Комисията за защита на потребителите.

Как и кога мога да се откажа от договора от разстояние? Какво следва?

Имам право да се откажа от договора, без да посочвам причина, като не дължа обезщетение или неустойка и не заплащам разходи, в 14-дневен срок от датата на:

По отношение на момента, от който тече срокът в закона има няколко специални хипотези:

Важно! Когато при сключване на договора търговецът не ми е предоставил информация за правото ми на отказ, имам право да се откажа от договора в срок 1 година и 14 дни. Когато търговецът ми предостави информация за правото на отказ в срок една година от датата на сключване на договора/получаване на стоката, имам право да се откажа от договора в срок от 14 дни от датата на получаване на информацията.За да упражня правото си на отказ, трябва да изпратя съобщение на търговеца за упражняване на правото преди изтичането на посочения срок. Тежестта на доказване, че съм го направил, се носи от мен като потребител. От този момент се прекратяват задълженията ни по договора, а търговецът трябва да ми възстанови всички получени суми, включително разходите за доставка не по-късно от 14 дни (от датата, на която съм го уведомил за решението ми). Той няма задължение да ми възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато изрично съм избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от него. [toggles][toggle title=Източници] Закон за защита на потребителите (ЗЗП):чл. 45 - относно определение за договора от разстояние;чл. 46 - относно случаите, в които не е приложим договорът от разстояние;чл. 47 - относно информацията, която търговецът е длъжен да предостави на потребителя;чл. 49, ал. 2-4 - относно използването на интернет сайт за договора от разстояние;чл. 49, ал. 6 - относно използването на телефонно обаждане за договора от разстояние;чл. 49, ал. 8 - относно предоставянето на потвърждение за сключване на договора от страна на търговеца;чл. 50 и 51 - относно правото на отказ от договора;чл. 54а - относно момента на сключване на договора по телефана;чл. 56 - относно прекратяването на допълнителните договори;чл. 58 - относно забрана продажбата на лекарствени продукти чрез договор от разстояние;чл. 60 - относно Комисията за защита на потребителите;чл. 62а - относно продължаването на договора;чл. 62б - относно измененията на договора;чл. 62в - относно таксите за използване на платежно средство;чл. 62д - относно допълнителни плащания;13, т. 1 ДП - относно определение за потребител;13, т. 2 ДП - относно определение за търговец;13, т. 13 ДП - относно определение за стока;13, т. 14 ДП - относно определение за услуга;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

28.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си