Правата ми при незаконосъобразно принудително изпълнение

Какво се случва?

След като съм получил покана за доброволно изпълнение, изпратена от съдебен изпълнител, се изправям пред необходимостта да оборя твърденията на взискателя, че му дължа посочената в изпълнителния лист сума пари. Това Право има за цел да ме запознае с възможностите, които имам за оспорване на законосъобразността на принудителното изпълнение, когато претенцията на кредитора е неоснователна или задължението не подлежи на принудително изпълнение.

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

Какво право/права възникват за мен?

В зависимост от спецификата на моя индивидуален случай мога да оспоря законосъобразността на принудителното изпълнение, като оспоря съществуването на вземането, което трябва да се удовлетвори с това принудително изпълнение.

Внимание! Принципът е, че НЕ мога да оспорвам влезли в сила съдебни решения, като привеждам аргументи, които са ми били известни или са могли да ми бъдат известни до приключването на съдебното следствие в гражданския процес.

I. Имам право да възразя пред съдебния изпълнител, като изложа следните основания:

Платил съм дълга си преди започване на изпълнителното производство. Доказването на плащането става с:

2. НЕ съм приемал наследство или съм приел наследство по опис (когато се касае за изпълнение на задължение на мой наследодател);

3. Лицето, на което дължа издръжка, е загубило законово основание да я получава, защото е навършило пълнолетие или е починало.

Тези възражения се правят пред съдебния изпълнител, който, след като се запознае с доказателствата, които му представям, може да прекрати принудителното изпълнение. В случай че откаже да направи това, аз имам право да заведа иск за причинените ми вреди в резултат на неправомерно поведение на съдебния изпълнител.

II. Имам право да заведа иск пред съда, с който да оспоря съществуването на вземането, когато:

Принудителното изпълнение е започнало въз основа на съдебно решение, а аз съм узнал факти, които биха променили диспозитива (осъдителната част) на това съдебно решение, като това узнаване е станало след приключване на съдебното дирене в производството, по което е издадено:

Срокът за завеждане на този иск е тримесечен и започва да тече от деня, в който ми е станало известно новото обстоятелство, но не по-късно от 1 г. от погасяване на вземането.

Внимание! Нямам право да заведа горепосочения иск, с който да оспоря съществуването на вземането, ако изпълнителният лист е издаден въз основа на:

2. Принудителното изпълнение е започнало въз основа на арбитражно решение, което е порочно. В този случай мога да заведа иск по чл. 47 ЗМТА (Виж: Защо да избера арбитраж вместо съдебния процес?

3. Принудителното изпълнение е започнало въз основа на съдебна спогодба, която е порочна. В този случай имам право да заведа иск за унищожаване на спогодбата.

III. Имам право да направя възражение пред съда в 14-дневен срок от получаване на съобщението, ако изпълнителният лист е издаден въз основа на Заповед за незабавно изпълнение. (Правата ми при получаване на Заповед за изпълнение от съда).

IV. Имам право да обжалвам решението, въз основа на което се изпълнява предварително. Това означава, че срещу мен е било допуснато предварително изпълнение, преди да има влязло в сила съдебно решение.

В случаите, в които реша да упражня правото си да заведа иск пред съда и да оспоря съществуването на вземането, имам право да искам спиране на принудителното изпълнение, като предоставя надлежно обезпечение пред съда. Това става като:

Какво да направя в случай че правата ми са нарушени?

Когато принудителното изпълнение, проведено въз основа на порочно изпълнително основание, мога да искам връщане на неправомерно получените суми. Това става с издаден от съда, постановил отменителното решение, изпълнителен лист срещу взискателя за сумите/вещите, получени въз основа на проведеното срещу мен принудително изпълнение. В случай че има настъпили вреди от незаконното изпълнение, имам право на обезщетение, когато взискателят (привиден кредитор) е действал виновно.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Граждански процесуален кодекс (ГПК):

чл. 404 ГПК - относно изпълнителните основания;

чл. 414а ГПК - обосновано възражение на длъжника

чл. 420 ГПК - относно спиране на изпълнението при издадена заповед за незабавно изпълнение;

чл. 433 ГПК - относно основанията за прекратяване на изпълнителното производтво;

чл. 439 ГПК - относно оспорване на вземането от длъжника по исков ред;

чл. 126 ГПК - относно прекратяването на процеса от горестоящия съд;

чл. 237 ГПК - относно решението при признание на иска;

чл. 238 ГПК - относно неприсъственото решение;

чл. 239 ГПК - относно условията за постановяване на неприсъствено решение;

чл. 240 ГПК - относно защитата срещу неприсъствено решение

чл. 242 ГПК - относно допускане на предварително изпълнение;

чл. 245 ГПК - относно спирането и прекратяването на предварителното изпълнение;

чл. 309 ГПК - относно спиране на изпълнението на влязло в сила решение, срещу което е подадена молба за отмяна по чл. 303 - 304 ГПК;

чл. 282 ГПК - относно спирането на изпълнението на въззивното решение.

§ Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

чл. 45 и сл. ЗЗД - относно отговорността за вреди;

чл. 180 и 181 ЗЗД - относно обезпечението пред съд;

§ Закон за наследството (ЗН) :

чл. 60 и сл. ЗН - относно приемането на наследството по опис;

§ Семеен кодекс (СК):

чл. 139 и сл. СК - относно правото на издръжка;

§ Закон за международния търговски арбитраж ( ЗМТА):

чл. 47 ЗМТА - относно възможността отмяна на арбитражно решение от Върховния касационен съд.

§ „Българско гражданско процесуално право”, 9 преработено и допълнено издание, проф. Живко Сталев и колектив, София 2012 г;

§ Избрани съчинения в три тома. Том III – избрани студии и статии“, проф. Валентина Попова;

§ Лекции по учебна дисциплина „Гражданско изпълнително производство“ в СУ „Св. Климент Охридски“ – 2011-2012 г., проф. Валентина Попова.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

21.11.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си