Обжалване на ТЕЛК

Здравейте!
Обжалвах решение на ТЕЛК от дата 03.11.2021
пред НЕЛК.Старото решение беше валидно до 30.06.2022г.Нелк потвърди решението на ТЕЛК на 11.02.2022г, което е с по-ниски проценти под 50%. За периода на обжалването ми беше изплатена месечната помощ по чл.8д от ЗСПД по удълженото ЕР на ТЕЛК . Някъде пишеше,че до излизане на окончателното становище е в сила и валидно старото решение и ако получената сума е повече от определената за процентите не се връща( но не мога да открия тази информация от кой закон или наредба е ) .На 19.04.2022 беше около 15.00 часа,получих КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ.По чл.14,ал.2 във връзка с чл.14,ал.1 от ЗСПД.
Цитирам : "Със заповед от 24.02.2022 месечната помощ по чл.8д е прекратена считано от м.02.2022г.,поради намаления процент ВСУ.За периода от 01.11.2021г. до 31.01.2022г. вкл. на г-жа ...... е начислена и изплатена месечна помощ по чл.8д от ЗСПД по удълженото ЕР на ТЕЛК. Съгл.чл.24б,ал.2,т.3 от ППЗСПД месечната помощ се прекратява от първо число на месеца,следващ месеца ,през който е отпадналост основанието за отпускането и /в случая от 03.11.2021г.
Сумата за м.12.2021 и м. 01.2022г. следва да бъде възстановена от г-жа ........"
Имам ли основание да подам възражение ( пише в 3-дневен срок) относно връщането на сумата?Не се ли припокриват по едно и също време две противоположни решения?
Ако в този срок не подам възражение,а съм в правото си,какво следва?
Благодаря!

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си