Държавна поръчка - Платено обучение

Здравейте,
След завършването на средното ми образование имам завършен една бакалавърска програма като държавна поръчка. След това нямам завършена магистратура. Мога ли да уча ''Право'' като държавна поръчка, защото специалността се води магистърска?
Не успях да намеря в ЗВО друго освен това:
(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Средствата по ал. 1, т. 1 не се предоставят за издръжка на обучението на:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) студенти и докторанти, които са приети по реда на чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9;
2. студенти и докторанти, които се обучават за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалификационна степен;

Според написаното - прав ли съм да тълкувам, че ИМАМ ПРАВО да бъда обучаван като държавна поръчка от 1 курс на специалност ''Право'' без значение, че вече имам бакалавър със средства от бюджета?

Благодаря!

...
Това беше въпрос от рубриката "хората питат, адвокати отговарят".

Задай своя въпрос

Най-новите статии

Избрани от редакцията

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си