Ще ми правят ревизия. Какво трябва да знам за издаването на ревизионен акт?

Аз съм стартиращ търговец* и имам магазин. Един ден получих заповед от НАП, че ще ми извършват ревизия и се притесних. Ами сега?

Какво е ревизия?

Ревизията представлява действия на органите по приходите, с които те целят да установят какви задължения имам за данъци и осигурителни вноски, както и дали спазвам задълженията си във връзка с данъчните и осигурителни закони. Така например - дали издавам касов бон за всяка продажба или пропускам някои, дали съм декларирал всичко, или укривам някакви данъци или осигуровки. За да бъде извършена в закона са предвидени три етапа.Често моят счетоводител не е достатъчен ресурс за най-ефективно излизане от тази ситуация. За да избегна глоби, винаги е добре да се консултирам и с данъчен адвокат. Не е скъпо, става бързо и лесно на тази страница.

Първият етап е преди извършване на ревизията.

Задължително първо трябва да са ми връчили заповед за възлагане на ревизията. Тази заповед има определено в закона съдържание. Заповедта за възлагане на ревизия трябва да съдържа:

 1. данни за мен или юридическото лице, на което ще се прави ревизия. Тези данни са моето име или фирмата на юридическото ми лице; ЕГН, личния ми номер ако съм чужденец; ЕИК на юридическото ми лице; адрес; име и ЕГН или ЛН на чужденец, който представлява юридическото ми лице по закон - например ако съм в несъстоятелност.
 2. кой ще ми извършва ревизията и кой е техния ръководител;
 3. в какъв срок може да бъде извършена ревизията;
 4. за какъв период ще бъде извършена ревизията;
 5. какви видове задължения ще бъдат ревизирани - за данъци, за вноски или и за двата вида;
 6. важни за ревизията обстоятелства.

Трябва да знам, че процедурата може да продължи и без да съм получил заповедта. За да стане така, то трябва служителите на НАП да са ме търсили поне два пъти през 7 дни, да не са намерили на адреса за кореспонденция нито мен, нито някой друг, който може да получи документите вместо мен. Това може да е мой представител, пълномощник, член на управителен орган или служител, на който съм възложил да получава съобщения или книжа за мен. Органите по приходите задължително пишат протокол за всеки опит да ме намерят. За да продължат с ревизията, трябва да ми изпратят писмо с обратна разписка и електронно съобщение, както и да го поставят на таблото със съобщения в НАП и да го публикуват в интернет страницата им. Ако не се явя в срок от 14 дни от поставяне на съобщението, то ще се приложи към досието ми и ще се счита за редовно връчено.С получаването на заповедта за възлагане на ревизията започва да тече срокът, в който органите на НАП могат да извършат ревизия. По принцип този срок е до три месеца от деня, в който съм получил заповедта, но може да бъде продължен. Първо може да бъде удължен с още два месеца, ако първия срок е недостатъчен. Тогава задължително трябва да има заповед за удължаване на срока от органа, който е възложил ревизията. Важно е да проверя дали това е същият орган, който е издал заповедта за възлагане на ревизия. Ако случаят е много сложен и този срок е недостатъчен, то той може да бъде продължен до три години. Това става със заповед за удължаване на срока, която може да издаде само изпълнителния директор на НАП, въз основа на мотивирано предложение на териториалния директор.

Вторият етап е извършване на ревизията.

Щом получа заповедта за възлагане на ревизията, мога да очаквам органите по приходите във всеки един момент от определения със заповедта за възлагане срок. Когато дойдат на ревизия, служителите задължително трябва да се легитимират. Това става, като ми покажат служебната си карта и копие от заповедта, с която им се възлага да ми направят ревизия. Тази заповед трябва да бъде същата, като тази, която съм получил по-рано. Също така трябва да проверя дали служителите, които извършват ревизията, са същите като посочените в заповедта, както и какво могат да проверяват. Например, ако в заповедта пише, че могат да направят ревизия за осигурителни вноски, то те не могат да правят ревизия и за ДДС. Ако някое от тези изисквания е нарушено, впоследствие ще мога да обжалвам акта, който ще ми бъде издаден. Не и заповедта - тя не се обжалва, а се обжалва ревизионният акт, който е издаден въз основа на тази заповед.Като ми извършват ревизия, служителите ще ми изискат всичката документация - счетоводните документи, платежни документи, различни договори и фактури и др. Така те ще могат да проверят дали всичко в моя обект е отчетено, дали нещо не е пропуснато, дали няма някакви грешки в счетоводството, дали не се опитвам да укрия или не съм надвнесъл някакви мои публични задължения - за данъци, за осигуровки. По принцип това трябва да стане в моя обект. Но не винаги е възможно. Например - ако имам само едно малко магазинче за сувенири, няма да е много удобно, пък и няма да мога да извършвам дейност, докато ми правят ревизия. Затова мога да им дам моите счетоводни документи и те да извършат ревизията в териториалната дирекция на НАП. В този случай инспекторите задължително трябва да направят опис на документите, които им давам. Този опис трябва да е в два екземпляра - един за тях и един за мен. Така ще се знае какви документи са взели, защото те носят отговорност, ако нещо изчезне. Така те събират доказателства. Важно е да знам, че докато извършват ревизията, органите могат да наложат обезпечителни мерки. Те са длъжни да съберат и обезпечат събраните доказателства, за да могат да подкрепят констатациите си в ревизионния акт. Това става, като опишат, а ако е необходимо могат и да изземат с опис, мои ценни книги, вещи, документи, книги и всички други носители на информация, да копират информация от технически носители (например от компютъра). Ако това не може да стане своевременно, органът по приходите може да запечата обекта или частта от него, където се намират доказателствата, за срок от 48 часа. В рамките на този срок данъчните могат да поискат от районния съд да продължи срока на запечатването. Ако до края на срока съдът не е разрешил удължаване на срока за запечатването, то се смята за прекратено.

Третият етап е издаване на ревизионен акт.

Служителите, които ми извършват ревизия, са длъжни да съставят ревизионен доклад, в който да опишат изводите, до които са стигнали. Това трябва да стане до 14 дни след като е изтекъл срокът за извършване на ревизията. Ревизионният доклад има определено съдържание. Докладът трябва да съдържа:

 1. имената и длъжността на служителите, които са го съставили;
 2. номер и дата на доклада;
 3. моите данни като ревизирано лице;
 4. какъв е обхвата на ревизията - какво е ревизирано, за какъв период и др. важни обстоятелства;
 5. какви действия са извършили органите на НАП и какво са установили;
 6. до какви изводи са стигнали и на какви основания;
 7. има ли някакви предприети действия за обезпечаване на публичните ми задължения (линк към запори и възбрани);
 8. какви предложения имат ревизиращите органи;
 9. описа на приложените доказателства;
 10. подпис на органите, които са съставили доклада.

След като съставят доклада от ревизията, органите по приходите са длъжни да ми го връчат най-късно три дни след като са го съставили. Ако не съм съгласен с написаното в доклада, аз мога да направя писмени възражения пред органите, които са извършили ревизията. Това трябва да стане в 14-дневен срок от получаване на ревизионния доклад, освен ако този срок е недостатъчен. Тогава мога да поискам писмено от НАП да ми бъде удължен срока с още един месец.Най-накрая е издаването на ревизионен акт. Използва се утвърден образец с определено в закона съдържание и се издава от органа, който е възложил ревизията и от ръководителя на ревизията. Това става до 14 дни след като съм подал възражения по доклада, а ако не съм подал такива, от деня след този, в който изтича възможността ми за подаване на възражения. Например, ако съм подал на 10 април възражения, ревизионният акт трябва да бъде издаден най-късно на 24 април.Ревизионният акт трябва да съдържа:

 1. имената и длъжностите на служителите, които са го издали;
 2. номер и дата;
 3. моите данни като ревизирано лице
 4. какъв е обхвата на ревизията - какво е ревизирано, за какъв период и др. важни обстоятелства;
 5. какви са мотивите за издаването;
 6. разпоредителна част - какви права, задължения или отговорности са констатирали, как и в какъв срок трябва да си изпълня задълженията. В тази част трябва органите на НАП да постановят дали имам или нямам задължения за данъци и осигуровки, дали може да бъдат прихванати моите задължения с някои мои вземания, може да ми възстановяват резултати за данъчен период, или да възстановяват недължимо платени или събрани суми;
 7. пред кой и в какъв срок мога да обжалвам ревизионния акт;
 8. подписи на органите, които са издали акта.

Ревизионният акт трябва да ми бъде връчен най-късно 7 дни след издаването му.

Важно е да знам:

Ако не съм съгласен с действията на ревизионните органи или с написаното в ревизионния акт, аз мога да обжалвам акта. Има задължителна процедура за това. Първо трябва да обжалвам по административен ред - подавам жалбата си чрез териториалната дирекция на НАП до дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при централното управление на НАП, те трябва да се произнесат, след което мога да обжалвам и по съдебен ред. Повече за обжалването на ревизионния акт мога да науча тук.* Фирма ЕООД, ООД, АД, ЕТ или друг вид търговско дружество.[toggles][toggle title=Източници] Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):чл. 32 - относно връчване чрез прилагане към досието;чл. 40 - относно обезпечаване на доказателствата;чл. 110, ал. 2 - относно дефиницията за ревизия;чл. 111 - относно начина на легитимация на служителите на НАП;чл. 113, ал. 2 - относно задължението за връчване на заповедта за възлагане на ревизия;чл. 113, ал. 1 - относно съдържанието на заповедта за възлагане на ревизия;чл. 114, ал. 1 - относно срока за извършване на ревизия;чл. 114, ал. 2 - относно продължаване на срока по ал. 1;чл. 114, ал. 4 - относно продължаването на срока по ал. 2;чл. 115, ал. 2 - относно задължението на органите да се запознаят с наличната документация;чл. 115, ал. 3 - относно извършване на ревизията в ТД на НАП;чл. 115, ал. 4 - относно отговорността на служителите на НАП за предадените им документи;чл. 117, ал. 1 - относно съдържанието на ревизионния доклад;чл. 117, ал. 4 - относно задължението на НАП за връчване на ревизионния доклад на ревизираното лице;чл. 117, ал. 5 - относно правото на ревизираното лице да прави възражения;чл. 118 - относно констатациите в разпоредителната част на ревизионния акт;чл. 119 - относно процедурата по издаване на ревизионен акт.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Людмил

Иванов

13.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си