Как да участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка?

Поради приемането на нов Закон за обществените поръчки, информацията по-долу не е актуална. Новите правила за обществените поръчки разкодирахме на тази страница -https://pravatami.bg/17458._______________________________________________________________Вече знам какво представляват обществените поръчки, кой може да ги възлага и какви са изискванията към мен като участник. Време е да науча малко повече за видовете процедури за възлагане на обществени поръчки и какво точно трябва да направя, за да участвам в тях.

Какви са процедурите, в които мога да взема участие:

Обществените поръчки могат да се възлагат чрез провеждане на следните процедури:

Видът на процедурата се определя от възложителя и зависи от вида на обществената поръчка. Състезателен диалог, например, може да бъде избран като процедура, когато обществената поръчка е твърде сложна, за да може възложителят правилно да определи ценовата рамка или техническата спецификация. Такава би могла да бъде една поръчка свързана с предоставяне на специализирана правна помощ.

Как да кандидатствам?

В обявлението е посочен и срок за подаване на офертите, до изтичането на който мога да променя, допълня или оттегля своята оферта.Важно! Мога да подам само една оферта.Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, мога да предложа няколко варианта на офертата си, стига възложителят да е допуснал това.

Какво трябва да съдържа моята оферта?

Разбира се, за да бъде допусната, офертата трябва да отговаря точно на определените от възложителя условия. Тя трябва да съдържа:

Доказателства за упражняване на професионална дейност, ако такива се изискват от възложителя.

Важно! В документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка възложителят включва образци на документи, които са част от офертата. За да отговаря офертата ми на изискванията, е много важно да използвам точно посочените образци и да следвам дадените от възложителя указания!Важно! Офертата представям в запечатен непрозрачен плик, върху който посочвам адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Когато офертата е за самостоятелно обособени позиции, посочвам и за кои позиции се отнася.В този плик поставям три отделни запечатани плика с надписи “Документи за подбор” (където поставям тези документи), “Предложение за изпълнение на поръчката” (съдържа техническото предложение) и “Предлагана цена” (тук е предложената от мен цена).След като съм изпълнил всички изисквания остава само да стискам палци и да се надявам да бъда избран за изпълнител на обществената поръчка.[toggles][toggle title="Източници"]Закон за обществените поръчки (ЗОП):чл. 16, ал. 4 - относно откритата процедура за възлагане на обществени поръчки;чл. 16, ал. 5 - относно ограничената процедура за възлагане на обществени поръчки;чл. 16, ал. 6 - относно процедура състезателен диалог;чл. 16, ал. 7, т. 1 - относно процедурата договаряне с обявление;чл. 16, ал. 7, т. 2 - относно процедурата договаряне без обявление;чл. 28, ал. 1, т. 7 - относно задължението на възложителя да включи в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;чл. 28, ал. 1, т. 8 - относно задължението на възложителя да включи в документацията образци и указание за подготовка на офертата;чл. 37, ал. 1 - относно критерийте за оценка на офертите;чл. 54, ал. 1 - относно изискването офертата да отговаря точно на изискванията на възложителя;чл. 54, ал. 2 - относно срока за подаване на оферта;чл. 55, ал. 1 - относно правото да се подаде само една оферта от участник;чл. 55, ал. 2 - относно възможността да се предложат няколко варианта на офертата;чл. 56, ал. 1, т. 1а - относно изискването за идентификация на участника в офертата;чл. 56, ал. 1, т. 1б вр. чл. 47, ал. 9, вр. чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 - относно изискването за декларация, удостоверяваща, че участникът отговаря на посочените в ЗОП изисквания;чл. 56, ал. 1, т. 1в вр. чл. 49 ал. 1 и ал. 2 - относно доказателствата за упражняване на професионална дейност и случаите,в които се изискват такива;чл. 56, ал. 1 т. 2 - относно изискванията за участници обединения на физически или юридически лица;чл. 56, ал. 1 т. 3 - относно предоставянето на банкова гаранция от участника;чл. 56, ал. 1 т. 4 - относно доказателствата за икономическо и финансово състояние на учасника;чл. 56, ал. 1 т.5 - относно доказателствата за технически възможности и/или квалификации;чл. 56, ал. 1 т. 6 вр. чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 - относно декларацията, удостоверяваща липса на свързаност на участника с друг участник, както и фактът, че не е участвал като външен експерт при подготовката на процедурата;чл. 56, ал. 1 т. 7 - относно техническото предложение за изпълнение на поръчката;чл. 56, ал. 1 т. 8 - относно подизпълнителите и делът им на участие;чл. 56, ал. 1 т. 10 - относно ценовото предложение;чл. 56, ал. 1 т. 11 - относно декларацията, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;чл. 56, ал. 1 т. 12 - относно декларацията за приемане на условията на проекта за договор;чл. 56, ал. 1 т. 13 - относно задължението за предоставяне на друга информация, определена от възложителя;чл. 56, ал. 1 т. 14 - относно списъкът на документите и информацията, съдържащи се в офертата;чл. 57, ал. 1 - относно изискванията за плика, в който се подава офертата;чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 - относно изискванията за отделни пликове.Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП):чл. 24, ал. 3 - относно изискването за посочване на етапите и сроковете за изпълнението им, когато поръчката се изпълнява на етапи.Закон за храните (ЗХ):чл. 12, ал. 2 - относно регистрирането на обект за производство или търговия с храни от областната дирекция по безопасност на храните.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си