Какво включва тротоарното право?

Пролетта е страхотен период за търговците. Започва с продажба на любимите мартенички, преминава през продажбата на трибагреници за националния празник и Гергьовден, за да достигне до множеството сергии с цветя и украса за майските празници. А след това навсякъде започват да се появяват масички и павилиони с всевъзможни стоки и вкусотии, с които парковете и градските ни улици се изпълват отново с живот. Тази година реших и аз да стана част от тази среда като разположа за машина за пуканки из някой софийски парк. Разбира се и за това се плащало, което наложи разучаването на въпроса за т.нар. тротоарно право- т.е. правото ми да използвам тротоара с търговски цели срещу възнаграждение..Всъщност тротоарното право не се отнася буквално до тротоарите. Преместваеми обекти могат да се поставят в поземлени имоти собственост на държавата, общината, физически или юридически лица. Във всички случаи, за да разположа някакъв преместваем обект, съм длъжна да заплатя съответно възнаграждение на собственика на имота. "Преместваем обект" е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.Преместваемите съоръжения могат да бъдат:

Тротоарното право е поставено под разрешителен режим. Но преди това се откриват няколко предварителни въпроса, например от кого трябва да взема разрешение. Тук има няколко възможности в зависимост от вида или собствеността върху имота:

  1. Що се касае до държавните и общински имоти предварителната фаза включва създаване на схема за разпределяне на използваемите позиции, която трябва да бъде одобрена от Главния архитект на общината, ако имотът е общинска собственост, а за държавните имоти трябва да е съгласувана с администрацията, която стопанисва имота или областния управител. Фазата е важна, защото в нея се решава колко, какви и кои имоти ще се отдават.
  2. В частен имот, освен за останалите изисквания, трябва да се погрижа за съгласието на собственика на имота - може да бъде облечено в писмен договор за наем или по-друг начин, стига да съдържа изричното му писмено съгласие.
  3. В недвижими имоти - културни ценности преди да получа разрешение за поставяне на преместваем обект, трябва да се мине през още една процедура по съгласуване с министъра на културата или оправомощено от него лице.

Въпросите, касаещи тротоарното право се решават почти изцяло на местно ниво - чрез наредби на общинския съвет. Всяка една община е напълно самостоятелна в определянето на местата, които ще се отдават с тази цел, тяхната цена, редът и условията, при които ще се отдават. Поради липсата на унифицирана процедура е най-добре да се запозная с конкретната наредба на общината, в която съм си избрала да разположа своя обект.Разбира се откриват се и множество общи моменти в отделните общини.

След като получа разрешението мога да поставя своя обект на договорената позиция. Важно е да знам, че трябва да отговарям и на немалко изисквания при стопанисването на обекта си. Такива са изискванията например:

В случай че поставеният обект противоречи на издаденото ми разрешение, продължавам да го ползвам и след изтичане на срока, не заплащам цената, или не отговарям на други изисквания, определени с общинската наредба, със заповед на кмета може да ми бъде наложено да премахна обекта си, а ако не сторя това доброволно, ще последва принудителното му отстраняване.[toggles][toggle title="Източници"]§ Закон за устройство на територията (ЗУТ)чл.56, ал. 5 ЗУТ - относно общото разрешение за поставяне на преместваеми обекти;чл. 57а ЗУТ - относно принудителното премахване на преместваемите обекти;чл. 125, ал. 6 ЗУТ - относно допълнителното изискване за имоти-културно наследство;§ 5. т. 80 ДР, ЗУТ - относно определението за преместваем обект;Закон за опазване на културното наследство:чл. 84 - относно реда за съгласуване на проектите и схеми за намеса в имот - културна ценност.§ Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община § Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община§ Наредба за организация на движението на територията на Столична община§ Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив§ Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане (Община Ст.Загора)§ Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас§ Наредба за разполагане на преместваеми обекти по смсъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ (Община Варна)[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Стела

Парушева

20.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си