Как да придобия по давност държавен/общински имот?

Придобиването по давност е един от начините да стана собственик. Давността е период от време, с изтичането на който и при определени условия, ми се дава възможност да стана собственик на определена вещ. Освен да придобия по давност съседната нива или някоя запустяла къща, собственост на починал дядо например, аз мога да придобия и имот, който е частна държавна или общинска собственост.

Частна държавна собственост

Има два вида държавна или общинска собственост - частна и публична. За тези два вида има различен законов режим. Законодателят е възприел подхода да определи изчерпателно кои обекти са публична държавна собственост и всичко извън този кръг е частна държавна собственост. Това, което е публична държавна собственост, не може да се придобива по давност и в никакъв случай не може да променя собственика си. Публична държавна собственост са например подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им и редица други, все предназначени за задоволяване на интересите на цялото общество. Всички останали обекти са частна държавна собственост и могат да се придобиват по давност.

Частна общинска собственост

По отношение на частната общинска собственост нещата стоят по сходен начин. Публична общинска собственост са имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация, имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет, други имоти и вещи, които изрично са определени със закон - например улици, площади, градинки. Такива обекти не могат да се придобиват по давност, но онова, което е частна общинска собственост- може.

Придобиване по давност

Когато придобивам по давност недвижим имот - частна държавна собственост, се прилагат общите правила за придобиване по давност. От значение е дали владението ми върху недвижимия имот е добросъвестно или недобросъвестно. Да съм добросъвестен владелец означава да владея недвижимия имот на правно основание, годно да ме направи собственик, но без да знам, че праводателят ми е несобственик или че не е спазена предписаната от закона форма за прехвърляне правото на собственост. В този случай, след като владея имота 5 години, аз мога да претендирам, че съм го придобил по давност. Ако обаче знам тези обстоятелства аз съм недобросъвестен владелец. Отново мога да придобия имота по давност, но за целта срокът, през който трябва да владея имота, е поне 10 години. (По-подробно за придобивната давност - в Правото “Придобивна давност”.)

NB! Добре е преди това да проверя дали не става въпрос за публична държавна/общинска собственост, за да се уверя, че няма да остана с празни ръце. Такава информация мога да получа от компетентната областна, съответно общинска администрация. Тази проверка обаче ме превръща в недобросъвестен владелец, което значи, че мога да стана собственик след десетгодишно давностно владение.

Временно спиране на давността със закон

Давността представлява период от време и може да се спира и прекъсва. Когато давността се спре, това означава, че за определен период от време тя не тече, но изтеклата вече давност се запазва. Давността за придобиване на имоти - частна държавна или общинска собственост спира да тече от 01 юни 2006 г. до 31 декември 2017 г. Това ще рече, че ако аз съм един добросъвестен владелец и упражнявам фактическа власт с намерение да своя имот-частна държавна или общинска собственост и съм установил владението си на 01.02.2010 г. към 01.02.2015 г. аз няма да съм придобил имота по давност, защото по силата на закона тя е спряла да тече в този период. Придобивната давност за имоти частна държавна и общинска собственост не тече до края на 2017 г., което означава, че едва след това ще мога да упражнявам и да се позовавам на давностното си владение (ако разбира се законът не бъде изменен отново, защото до момента срокът на спиране на давността е удължаван пет пъти).

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за собствеността

чл.79,ал.1,ЗС - относно придобиване по давност на недвижим имот чрез недобросъвестно владение;

чл.79,ал.2,ЗС - относно придобиване по давност на недвижим имот чрез добросъвестно владение;

чл.80,ал.1,ЗС - относно придобиване по давност на движими вещи

пара.1 от Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА - относно спирането на давността за придобиване на имоти - частна държавна или общинска собственост.

§ Закон за държавната собственост:

чл.2,ал.2,ЗДС - относно обектите публична държавна собственост;

чл.2,ал.3,ЗДС - относно обектите частна държавна собственост;

чл.7,ал.1,ЗДС - относно забраната за придобиване по давност на имоти и вещи публична държавна собственост;

чл.7,ал.3,ЗДС - относно придобиването по давност на имоти частна държавна собственост.

§ Закон за общинската собственост:

чл.3,ал.2,ЗОС - относно обектите публична държавна собственост;

чл.7,ал.1,ЗОС - относно забраната за придобиване по давност на имоти и вещи публична общинска собственост;

чл.7,ал.3,ЗОС - относно придобиването по давност на имоти частна общинска собственост.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си