Оперативни програми на ЕС, структурни фондове и еврофинансиране

Томас Едисън е казал: “Ценността на идеята лежи в използването й”. Аз имам идея за проект, но за да го реализирам ми е необходима финансова подкрепа. Ще оставя ли плана си да “залежи” неоползотворен и неостойностен поради материални затруднения. В следващите редове ще се запозная с възможностите за инвестиране в инициативи, които ЕС предоставя посредством така наречените оперативни програми. Те са не само изключително успешна конструкция на европейската икономическа, законодателна и социална архитектура, но и елемент от българската действителност, който заслужава вниманието на всички съпричастни към стремежа за развитие и подобряване качеството на живот.

Що е то оперативна програма?

Съгласно европейското законодателство оперативната програма е документ, който определя стратегията на държавата - членка за развитие. Скелетът на тази стратегия са приоритетните оси и приоритетите. Те се определят от държавата - членка и следва да допринесат за осъществяването на тематични (общи) и специфични (конкретни) цели. Тематичните цели се определят от Европейската общност. Европейската общност е определила следните цели:

 1. засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите;
 2. подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество;
 3. повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия, селскостопанския сектор и сектора на рибарството и аквакултурите;
 4. подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;
 5. насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска;
 6. съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;
 7. насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури;
 8. насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;
 9. насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация;
 10. инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот;
 11. повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасяне за ефективна публична администрация.

Ако желая да получа финансиране по някоя оперативна програма, то моят проект трябва да допринася за развитието на някоя от избраните общи цели. От друга страна с реализацията на моя проект трябва да може да се постигне и някоя специфична (конкретна) цел.

Тази цел се определя от конкретната държава.

Например по ОП “Развитие на човешките ресурси” трябва да бъдат финансирани такива дейности, които ще доведат до повишаване качеството и интензивността на заетостта и работната сила (това е една от тематичните цели, които тази програма е заложила). Но така общо формулирана е само насоката или основата, върху която следва да се надградят и съвсем конкретни цели. Такива конкретни цели ще бъдат следните резултати :

А въз основа и в съответствие с избраните цели, управляващите органи на съответните програми избират проекти, договори, действия или група проекти. ОП се изготвя от държавата и подлежи на одобрение от Европейската комисия. Нагледно: занимавам се със земеделие и въпреки, че отдавна не съм “млад фермер” имам конкретна идея за разширяване на стопанството. Разглеждам мерките, включени в Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020г. и преценявам коя приляга най-добре на условията на стопанството ми и на плана ми за него. Чудесно, значи съм готов да вляза в бюрократичната борба за реализиране на проекта ми. А това ще се случи след като изпълня редицата изисквания, поставени в конкретната Наредба, която урежда избраната от мен мярка.

Досега разглеждахме по-скучната страна на ОП - в ролята й на документ. Но нека обърнем внимание и на нейното значение от икономическа гледна точка. ОП е финансов инструмент, чрез който ЕС не само залага общи насоки за развитие, които следва да се реализират конкретно под формата на проекти и дейности, но и ефективно подкрепя тяхното реално “случване” чрез материалните средства, които предоставя. Да правилно съм разбрал - ОП е нещо като хамелеон, който в зависимост от гледната точка разкрива различните си страни - на цел, последващо действие (проект) и средство за финансиране, но в крайна сметка е всичко това едновременно.

Нов програмен период?

Строго отличителен белег на Оперативните програми е времевата рамка, в която се разполагат. Процесът по реализиране на дейности и проекти по тези стратегически документи е ограничен в определен период от време. Оперативните програми за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. (това е новият програмен период), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ) и от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) на Европейския съюз са:

 1. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”;
 2. Оперативна програма „Региони в растеж”;
 3. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 4. Оперативна програма „Добро управление”;
 5. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”;
 6. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”;
 7. Оперативна програма „Околна среда”;
 8. Програма за морско дело и рибарство 2014-2020;
 9. Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

NB! Аз лично мога да бъда бенефициер само за целите на Програма за морско дело и рибарство и Програма за развитие на селските райони. По останалите програми бенефициери могат да бъдат юридически лица - търговски дружества, сдружения и др. Зад популярното и често споменавано понятие “бенефициер” (няма как да не сте забелязали табелата с информация, надничаща от площадката пред блока ви, която е финансираната от ЕС) следва да разбираме:

Финансиране или кой плаща сметката?

Оперативните програми се съфинансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове ((Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионен фонд, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)) в съответствие със споразумението за партньорство. Подкрепата е под формата на:

Важно е да се отбележи, че ОП няма да финансира на сто процента одобрения проект, а се изисква и самоучастие от моя страна. Или както би казал Бай Ганьо в подобна ситуация : “ Пари не иска я!....само пари да не иска, само да не се косва до нашия джеб, до нашите интереси.” Да, ама не съвсем. В контекста на българските нрави и привички или по - скоро напук на тях: извадете парите скътани под дюшека за черни дни и инвестирайте в собствената си идея, за да ви последват и подкрепят и “европейците”.

Кодът “Българска институционална рамка” следва да се чете:

Съгласно европейското законодателство всяка държава - членка следва да определи в съответствие с националното си законодателство публичен орган/организация или частна организация, която да изпълнява функциите на

1. Централно координационно звено. Съгласно българското законодателство този орган отговаря за разработването на необходимата нормативна уредба, методологии и указания, подпомагане работата на Съвета за координация при управление на средствата на ЕС и Комитета за наблюдение на Споразумение за партньорство, координационен механизъм за информация и публичност, общо наблюдение на изпълнението на програмите, организиране на работни групи и срещи.

2. Управляващ орган. Управляващият орган:

- Отговаря за управлението на ОП като:предоставя информация на мониторингов комитет относно напредъка на оперативната програма в постигането на нейните цели, финансови данни и данни за показателите и етапните цели;съставя и след одобрение от мониторинговия комитет изпраща до Комисията годишни доклади и окончателен доклад за изпълнението;предоставя на междинните звена и на бенефициерите информация от значение съответно за изпълнението на техните задачи и за изпълнението на проектите;създава система за записване и съхраняване в компютризирана форма на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници в проектите, когато е приложимо.

- Изготвя и след като бъдат одобрени прилага подходящите процедури и критерии за подбор на проекти, дейности и договори.

- Осъществява финансово управление и контрол на ОП.

3. Сертифициращ орган. Отговаря предимно за:изготвянето и изпращането до Комисията на заявления за плащане;съставянето на отчетите;удостоверяването на пълнотата, точността и достоверността на отчетите;осигуряване на наличието на система за записване и съхранение в компютризирана форма на счетоводните записи за всеки проект.

4. Одитиращ орган.

5. Министър по управление на средствата от ЕС. Настоящето правителство е определило правомощията на този орган да се изпълняват от Заместник министър-председател по европейските фондове;

6. Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство и за наблюдение на отделните програми.

Функциите на управляващи органи на отделни ОП се изпълняват от различни институции.

Термини с европейски привкус за любознателните:

Европейска документална рамка - документи или синия фон, който предхожда и въз основа, на който се материализират звездите от знамето на ЕС - оперативните програми.

Стратегия на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж са целите и задачите, определени от институциите на ЕС, които направляват действията на държавите-членки, насочени към развитие.

С Общата стратегическа рамка държавата определя кои измежду тематичните цели (определени от ЕС) ще застъпи като свои цели на политика за развитие и избира приоритетите, които да бъдат съфинансирани от структурни и инвестиционни фондове на ЕС. ОСР улеснява подготовката на споразумението за партньорство и оперативните програми.

Споразумението за партньорство - документ, изготвен от държава-членка и одобрен от Комисията след оценка и диалог с нея. С него държавата се обосновава относно необходимостта и избора си на цели и приоритети на базата на задълбочени анализи ( които обхващат потребностите за развитие и възможностите за растеж). Но по- същественото е, че със Споразумението се набелязват и конкретните резултати, които ще се преследват.

Това е една йерархическа структура, при която на всяко разширение от геометричната фигура съответства документ, който съдържа в себе си целите и задачите на Стратегия на Съюза (върха), но освен това добавя и детайли, които доразвиват стратегията за развитие под формата на конкретни мерки или дейности.

Мониторингов комитет - прави преглед на изпълнението на програмата и на напредъка в посока на постигането на нейните цели. Съставът на мониторинговия комитет се определя от държавата-членка.

Операция - проект, договор, действие или група проекти, избрани от управляващите органи на съответните програми или на тяхна отговорност, които допринасят за целите на избраните приоритети.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12. 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1303/2013):

чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 - легално определение за Стратегия на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

чл. 2, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 - легално определение за Обща стратегическа рамка;

чл. 2, ал. 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 - легално определение за операция;

чл. 2, ал. 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 - легално определение за бенефициер;

чл.2, ал.16 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 - легално определение за публичноправна ораганизация;

чл. 2, ал. 20 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 - легално определение за Споразумение за партньорство;

чл. 9 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - относно тематичните цели на ЕС;

чл. 10 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - относно Обща стратегическа рамка;

чл. 11 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - относно съдържание на Обща стратегическа рамка;

чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 - относно съдържание на Споразумение за партньорство;

чл. 26, ал. 2 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - относно изготвяне на ОП;

чл. 27 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - относно съдържание на ОП;

чл. 29, ал.1 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - относно приемане на ОП;

чл. 48 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - относно Мониторингов комитет;

чл. 49 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - относно функции на Мониторинговия комитет;

чл. 66 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - форми на подкрепа;

чл. 72 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - относно система на управление;

чл. 73 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - относно система на управление;

чл. 123 Регламент(ЕС) № 1303/2013 - относно определяне органи за управление и контрол;

чл. 125 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - функции на управляващия орган;

чл. 126 Регламент (ЕС) № 1303/2013 - функции на сертифициращия орган.

§ Постановление № 119 от 20 май 2014 година за приемане на национални правила за допустимост на разходите по ОП, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФЕС и от ЕФМДР, за финансовата рамка 2014-2020 Г. на МС (ПМС № 119/2014).

Проект на Споразумение за партньорство на РБ, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Мирослава

Шопова

27.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си