Правната екипировка на моята командировка

Отивам на работа и шефът ми съобщава, че ще се наложи да прекарам следващата седмица в друг град или друга държава, например за да изнеса презентации за дейността на дружеството, в което работя, да преговарям с важни търговски партньори, да посетя важен семинар или изложение или да се обучавам.

Как мога да бъда командирован?

Необходимо е нуждите на предприятието, в което работя, да налагат моето командироване.. Предварително работодателят трябва да издаде писмена заповед за командировката. В нея трябва да бъдат посочени:

Възможно е при извънреден случай, когато се налага незабавно заминаване, да бъда командирован в страната и без предварителна заповед, а по устно нареждане. В тези случаи работодателят трябва в тридневен срок да издаде писмена заповед за командировка.

А за колко време мога да бъда командирован?

Независимо дали съм командирован в прекрасно градче на брега на морето или пък на някое мрачно и студено място, командировката ми може да е с ограничена продължителност - 30 календарни дни без прекъсване, като тези дни включват дните за пътуване, за изпълнение на задачата, почивните и празничните дни. Е, това не пречи на работодателя ми да ме командирова за 29 дни и на следващата седмица пак да ме командирова. Ако обаче командировката ми трябва да продължи повече от 30 календарни дни без прекъсване, е необходимо моето писмено съгласие.

За командироването ми в страната няма ограничение по отношение на общата продължителност на дните, през които съм командирован, т.е. в рамките на една година мога да бъда командирован и 10 пъти за по 30 дни, но при командировките в чужбина общата им продължителност за календарната година не може да надвишава 180 дни, ако работя във ведомство.

Как ще се издържам по време на командировката?

Работодателят ми трябва да помисли с какво ще пътувам, къде ще се храня и спя по време на командировката. Всичко това следва да е описано в заповедта за командировка. Аз имам право на:

В случай че на някакво основание мога да ползвам безплатен транспорт, аз нямам право на пътни, а ако пътувам по намалени тарифи пътните ми се изплащат по тези тарифи, независимо дали съм се възползвал от намалените тарифи. Това означава, че ако имам намаление за влака, което важи за пътуване във втора класа, но реша да си взема билет за първа класа, аз ще трябва сам за заплатя разликата в цената.

Когато съм командирован в страната, размерът на дневните зависи от това дали ще нощувам на мястото, където съм командирован.

- полагат ми се 20 лева, ако нощувам в мястото, на което съм командирован, когато то е различно от мястото, в което фактически живея;

- полагат ми се 10 лева, ако няма да нощувам в мястото, на което съм командирован.

Когато съм командирован в чужбина. Напр. за Германия е 35 евро, за Япония - 5500 йени, за Русия - 35 щатски долара и т.н., максималният размер на дневните зависи от това в коя държава ще изпълнявам служебните си задължения. Няма пречка да похарча и повече пари на ден, но ще трябва да ги извадя от собствения си джоб. Освен това не ми се полагат дневни пари ако на мястото на командировката има целодневно безплатна храна, напр. ако съм настанен в хотел при условията на т.нар. “ол инклузив” (all inclusive).

-Не мога да си позволя да си наема президентски апартамент, защото в заповедта за командироването ми е определена максималната стойност на нощувката. Нямам право на квартирни ако ползвам държавна или обществена квартира или ако съм командирован в населеното място, където по принцип живея аз или моето семейство. Ако са ми определени 20 лв. за квартирни, но едната нощ спя в мотел срещу 10 лв, не може за следващата нощ да си резервирам хотелска стая за 30 лв, а отново разполагам с 20 лв.

-При командировка в чужбина максималният размер на квартирните е различен, в зависимост от държавата, в която съм командирован. Напр. за Великобритания е 100 английски лири, за Норвегия - 145 евро и т.н.

Какво ще получа?

За дните, през които съм командирован, освен пътни, дневни и квартирни, аз трябва да получа възнаграждение. Това възнаграждение е не по-малко от брутното ми трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, през който е командироването.

Какво трябва да направя след като приключи командировката?

В 3-дневен срок от завръщането си от командировка в страната аз трябва да изготвя отчет за извършената работа. Ако съм бил командирован в чужбина разполагам с по дълъг 10-дневен срок за изготвяне на доклад за извършената работа.

Актуализирал Стела Парушева.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда:

чл. 121, КТ - относно командироването на работници и служители;

чл. 215, КТ - относно обезщетението при командироване;

чл. 228, КТ - относно определянето на възнаграждението при командировка;

§ Наредба за командировките в страната:

чл. 2, НКС - относно дните, които се включват в командировката;

чл. 4, НКС - относно трудово възнаграждение и командировъчни пари;

чл. 8, НКС - относно реда за командироване;

чл. 9, ал. 1, НКС - относно съдържанието на заповедта за командироване;

чл. 11, ал. 1, НКС - относно пътните пари;

чл. 13, НКС - относно пътуването с лично превозно средство;

чл. 16, НКС - относно пътуването при намалени тарифи;

чл. 19, НКС - относно дневните пари;

чл. 26, НКС - относно квартирните пари;

чл. 27, НКС - кога не се изплащат квартирни пари;

чл. 29, ал. 1, НКС - относно отчета за извършената работа.

§ Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина:

чл. 5, НСКСЧ - относно реда за командироване;

чл.6, ал. 3, НСКСЧ - относно командировка без да се издава заповед;

чл. 11. ал. 1, НСКСЧ - относно общата годишна продължителност на командировките;

чл. 13, ал. 2, НСКСЧ - относно пътните при пътуване със самолет;

чл. 14, НСКСЧ - кога не се изплащат пътни пари;

чл. 15, ал. 1, НСКСЧ - относно изплащането на дневни, квартирни и пътни;

чл. 38, ал. 1, НСКСЧ - относно доклада за извършената работа;

Приложение 2, НСКСЧ - Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

23.5.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си