Пренос на мобилен номер. II част.

Какво ми се случва?

Решил съм да прекратя взаимоотношенията си с мобилния оператор, който поддържа мобилните услуги, свързани с мой мобилен телефонен номер. Искам, обаче, да запазя номера на своя телефон и да го “прехвърля” към друг мобилен оператор.

След като подам заявление до мобилния оператор, чиито услуги искам да започна да ползвам, се стартира специфична процедура по пренос на мобилния ми номер. Тази процедура е свързана с действия, които мобилните оператори предприемат, за да прехвърлят моя мобилен номер от мрежата на досегашния ми мобилен оператор в мрежата на новоизбрания. Като цяло аз, като потребител, не участвам в процедурата, но имам право на информация относно няколко неща:

  1. Дали заявлението, което съм подал, е редовно и ще стартира ли процедурата по пренос на номера.
  2. Точна дата, на която ще се осъществи преносът. Тази дата се определя от мобилните оператори и не може да бъде по-късна от 2 дена от стартирането на процедурата за пренос. В рамките на тази дата моят мобилен номер ще бъде прехвърлен в мрежата на новоизбрания мобилен оператор, който ще започне да го обслужва, след което ще бъде деактивиран от системата на досегашния ми мобилен оператор.
  3. Моментът, от който мобилният ми номер се обслужва от новия мобилен оператор.

Какви задължения възникват за мен?

За мен остава задължението да платя всички свои сметки, начислени след подаване на заявлението, които дължа на досегашния мобилен оператор. Мога да дам изричното си писмено съгласие тези сметки да се платят от новоизбрания мобилен оператор, като сумата се начисли по моята новооткрита сметка при този мобилен оператор.

Какви права възникват за мен?

Правото да използвам своя номер в мрежата на новоизбрания мобилен оператор при условия и на цени, според избрания от мен тарифен план и/или подписания договор с новия мобилен оператор. За целта ще получа нова сим карта, а всички телефонни обаждания ще бъдат пренасочвани към мрежата на новия мобилен оператор. За всички, които ме търсят, може да бъде осигурен звуков сигнал, който да извести промяната на мобилната мрежа, която използвам.

В какви срокове ще приключи процедурата по пренасяне на мобилния ми номер?

При подаване на заявлението за пренос на мобилен номер мога да отбележа дали процедурата да бъде задвижена веднага, в рамките на същия ден, или след изтичането на 7-дневен срок. Когато няма основания за отказ за пренасянето на мобилния номер, трябва да бъда уведомен за датата, на която ще се осъществи самият пренос. Тази дата е в рамките на 2 работни дни от стартиране на процедурата. Процедурата по пренос приключва когато мобилният ми номер започне да се обслужва от новоизбрания мобилен оператор.

Мога ли да се откажа от пренос на мобилния ми номер?

Мога в 7-дневен срок от подаване на заявлението за пренос на мобилен номер, но не по-късно от деня, предхождащ датата за пренос, за която съм уведомен. Отказът става с писмено уведомяване по образец, до един от двата мобилни оператора по процедурата за пренос. Мога да избера дали да подам заявлението си за отказ от преноса на номер до мобилния оператор, който в момента обслужва този номер или до другия мобилен оператор.

Колко ще ми струва пренасянето на мобилен номер при друг мобилен оператор?

Услугата по пренос на мобилен номер е безплатна. Не дължа никакви потребителски такси, но в случай че избера предплатена услуга при новия мобилен оператор, най-вероятно ще трябва да заплатя поне първоначалната тарифа за “зареждане” на моята предплатена карта. Операторите обаче имат законово предоставена възможност да определят такса за преносимост на мобилен номер.

Какво да правя, когато правата ми са нарушени?

При възникнал проблем най-добре да поговоря спокойно със служител на мобилния оператор, който да ми разясни какъв е проблемът и какво мога да направя за неговото разрешаване.

В случай че получа отказ за преносимост на моя номер, без да са налице условията за отказ, мога да се обърна към Комисията за регулиране на съобщенията и да подам сигнал там;

В случай че отказът за пренос на номера е направен на основания, които впоследствие са отпаднали (например платил съм всички свои сметки към мобилния оператор), мога да подам ново заявление за пренос на номера.

Актуализира: Петилина Петрова

[toggles][toggle title="Източници"]Закон електронните съобщения(ЗЕС):чл. 21 - относно правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията;чл. 30 - относно правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията;чл. 166, ал. 1 - правомощия на КРС да налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията.Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчик ана обществена мобилна телефонна услуга, издадена от КРС.Процедура за преносимост на мобилни номера между “Мобилтел” ЕАД, “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, “БТК” АД от 07.09.2013г. (ППМН).[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си