Кредитор в производство по несъстоятеност

Вчера по партидата на длъжника ми в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) се появи решение на съда за откриване на производство по несъстоятелност. Какви са правата ми, ако той досега не ми е платил?

Как ме засяга производството по несъстоятелност?

Да се открие производство по несъстоятелност (Н) на един търговец означава, че той няма достатъчно средства, с които да се разплати с кредиторите си.Целта на несъстоятелността е под надзора на съда и на синдика да се покрият задълженията към кредиторите, което става по два начина:

“Всички активи” са общо взето всичко, което длъжникът притежава, като имоти, офис оборудване, автомобили и пр. Щом в ТРРЮЛНЦ има решение на съда за откриване на производство по несъстоятелност, това означава, че:

  1. Ако съм насочил принудително изпълнение към имущество на длъжника, т.е. осъдил съм длъжника да ми плати, сдобил съм се с изпълнителен лист и съм си потърсил правата чрез съдебен изпълнител, изпълнителното дело ще се спре. Това означава че съдебният изпълнител няма да продаде имота на несъстоятелния длъжник, а ще бездейства до второ нареждане от съда.
  2. Ако тепърва съм завел дело срещу длъжника ми, било то в държавен или в арбитражен съд, и това дело ще се спре.

NB! Ако съм завел иск за обявяване на предварителен договор за окончателен, (напр. по предварителен договор за продажба на недвижим имот) или пък иск за разваляне на договор, касаещ недвижим имот (напр. договор за продажба на апартамент), делото няма да се спре, а ще продължи.

  1. Ако длъжникът предложи да ми плати след датата на решението или ми предложи ипотека/ залог, и въобще каквато и да форма на изпълнение - да не се заблуждавам, така не може. Синдикът бързо ще си върне парите, които длъжникът ми е дал/прихванал и пр.

В общи линии, несъстоятелността не позволява на кредиторите да минат метър без участието на съда, който гледа делото за несъстоятелността,и на синдика. Има канален ред, през който трябва да мина, за да получа парите си обратно.

Първа стъпка: Подавам молба за предявяване на вземането ми до синдика

Вземането ми трябва да е възникнало преди датата на решението за откриване на производство по Несъстоятелност (напр. решението на съда е от 30.6.2018 г. , а длъжникът не ми е платил наем за периода 05.10.2017г.- 05.03.2017г.) Тогава подавам молба до синдика, с която го моля да приеме вземането ми.В молбата посочвам:

Важно! Имам 3-месечен срок, в който трябва да подам молбата. Ако изпусна този срок няма да получа нищо.Срокът започва да тече от датата на вписване на решението на съда в ТРРЮЛНЦ. Така ако решението е вписано на 01.07.2018г., до края на деня на 01.10.2018г. трябва да си подам молбата.

Следя за списък на вземанията в ТРРЮЛНЦ

След като си предявя вземането, синдикът ще обяви в ТРРЮЛНЦ два списъка (таблици) на вземанията. Това са списъци с вземанията, които приема и на тези, които не приема. Ако вземането ми е прието така, както съм го описал, всичко е наред и чакам да получа пари. Ако вземането ми е неприето, имам много кратък срок от 7 дни да напиша възражение до синдика чрез съда (пак го подавам в съда). Така всъщност искам съдът да ревизира становището на синдика. За целта ще има съдебно заседание, в което мога да се явя и да представя допълнителни доказателства в подкрепа на твърденията ми. Възможно е някой друг да е подал възражение срещу приетото ми вземане - мога да му подам отговор по същата схема. След заседанието съдът ще се произнесе с определение, което отново очаквам в ТРРЮЛНЦ.NB! И тук не дължа държавна такса.Важно! Ако съм недоволен от определението на съда, тъй като той не е приел вземането ми, мога да подам искова молба и да водя дело, за да докажа, че вземането ми съществува. При условие, че спечеля това дело, синдикът и съдът по несъстоятелността са длъжни да ме зачитат за кредитор на длъжника.

Примерна ситуация: започнал съм дело на 05.06.2017 г. срещу длъжника, с което искам той да бъде осъден да ми плати. На 12.12.2017 г. обаче длъжникът ми е обявен в несъстоятелност. Затова делото ми ще бъде спряно за известен период от време. Когато делото се възобнови, то ще продължи по същия начин, само че и с участието на синдика.

Вземането ми възникна след решението за откриване на производството по несъстоятелност има ли значение?

Моят случай е малко по-различен. Сключих договор за наем с длъжника, и едва синдикът ми го прекрати. Решението за откриване на производството по несъстоятелност е от 30.6.2018 г., а длъжникът ми дължи пари за периода 1.7.2018 г.-1.8.2018 г. И тук следва да си предявя вземането, но вече не съм ограничен от срок. Препоръчително е да го направя колкото мога по-бързо.

Работник/ служител съм на длъжника. Имам ли специална закрила?

Повече за правата ми като работник или служител в производството по несъстоятелност мога да науча от това Право.[toggles][toggle title=Източници]Търговски закон (ТЗ):чл. 608 - относно понятието неплатежоспобност;чл. 637, ал. 1 - относно спирането на висящите граждански и арбитражни дела;чл. 637, ал. 3 - относно възобновяването им с участието на синдика;чл. 637, ал. 6 - относно гражданските и арбитражни дела, които не се спират;чл. 638, ал. 1 - относно спирането на изпълнителните дела;чл. 645 - относно допустимостта на прихващането в производството по Н;чл. 646, ал. 1 - относно нищожността на сделки, изпълнение на задължение и учредяването на ипотека или залог след датата на решението за откриване на производство по Н;чл. 663, ал. 3 - относно отговорността на синдика за вреди;чл. 663а - относно задължителната професионална застраховка на синдика;чл. 685, aл. 1 - относно едномесечния срок за предявяване на вземания;чл. 685, ал. 2 - относно съдържанието на молбата за предявяване на вземания;чл. 687, ал. 1 - относно включването в служебен списък на вземания по трудово правоотношение от синдика;чл. 688 - относно допълнителния двумесечен срок за предявяване на вземания;чл. 689 - относно обявяването на списъците на приетите и на неприетите вземания в ТРРЮЛНЦ;чл. 690 - относно възраженията срещу списъците на приетите и неприетите вземания;чл. 692 - относно производството по възражения срещу списъците;чл. 694, ал. 1-3 - относно установителните искове в производството по Н;чл. 694, ал. 6 - относно компетентния съд, пред който се предявява установителен иск за съществуването или за несъществуването на вземане в производството по несъстоятелност и преклузивния срок за предявяването му;чл. 694, ал. 8 - относно установителното действие на решението спрямо длъжника, синдика и кредиторите на Н;чл. 696 и сл. - относно реда и начина за предлагане на оздравителен план;чл. 716 и сл. - относно реда и начина на осребряване на масата на несъстоятелността;чл. 721 - относно изготвянето на сметка за разпределение от синдика;чл. 722 - относно реда на удовлетворяване на кредиторите;чл. 726 - относно заделянето на суми от синдика за оспорени вземания; чл. 739, ал. 1 - относно преклузията за непредявени вземания;чл. 740 - относно извънсъдебното споразумение с длъжника;чл. 742, ал. 1 - относно понятието свръхзадлъжнялост.Закон за гарантиране на вземанията на работници и служители при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР):Чл. 3 - относно гарантирането на трудовото възнаграждение и на други обезщетения;чл. 22, ал. 1 - относно допустимия гарантиран размер;чл. 25 - относно сроковете и реда за подаване на уведомление до НОИ;чл. 30 - относно възможността за претендиране на неизплатения размер в производството по несъстоятелност.Определение № 305/8.3.2004г. по ч.гр.д. № 67/2004г. на ВКС, ТК - относно възможността упражняване на потестативни права по съдебен ред в хипотезата на открито производство по несъстоятелност на ответника. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Ида

Големанова

10.10.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си