Областният управител и неговата роля

Знам, че на всеки четири години гласувам за кмет, който управлява моята община. Освен общини обаче нашата страна се подразделя и на други териториални единици - области. Те са доста по-големички и включват в себе си различен брой общини. Начело на всяка област стои областният управител - за него знам - не гласувам. Но каква е неговата роля в моето ежедневие и какви са неговите основни компетентности?

Щом не се избира от нас - гражданите, от кого?

Областният управител, за разлика от кмета на общината, се определя с решение на Министерския съвет. Друга разлика е в неговата същност като орган на властта. Докато кметът е отговорен по въпросите на местното самоуправление, областният управител отговаря за държавната политика, която Министерският съвет определя да бъде приложена в областта. Това произтича от същността на двата органа - кметът упражнява власт, която му “даваме” ние, гражданите, чрез местните избори, докато областният управител е един вид “назначен” да се грижи за работите на централните органи.

Какво прави областният управител?

Е, хубаво, провежда централната политика, но как, какви са му правомощията? Основна задача на областния управител е да осигури съвместяване между местните и централните интереси, да “бди” за това едните да не влизат в противоречие с другите. Поради тази причина той може да упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинския съвет и кмета. Иначе казано - следи за съответствието на тези актове със законите и другите актове, с които следва да бъдат съобразени. Нещо повече - той може да  да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му.Областният управител има и други важни задачи:

Как може да се търси отговорност на областния управител?

Тъй като има сериозната задача да бъде “балансьор” на интереси от различно ниво, то е важно да може да му се потърси отговорност, да се проследява дейността му. Именно затова той представя ежегоден доклад за дейността на областната администрация пред органа, който го е избрал - Министерски съвет.В изпълнение на своята работа областният управител издава заповеди. По своята същност те са административни актове, които мога да обжалвам, в общия случай, пред областния административен съд - например кмета на община Плевен обжалва акта, с който областният управител е отменил негова заповед.По принцип всеки административен акт следва да съдържа пред кой орган и в какъв срок мога да обжалвам. Стандартно, този срок е 14-дневен от узнаването на акта, ако друг не е посочен. Жалбата подавам пак чрез областния управител до компетентния съд. В тридневен срок от изтичане на срока за обжалване той е длъжен да изпрати жалбата ми до съда и да ме уведоми за това. След като съдът приключи с разглеждането на делото, има едномесечен срок , за да се произнесе с решение.Важно! Въпреки че областният управител е административен орган, неговите актове не мога да обжалвам по административен ред пред по-горестоящия административен орган, а само по съдебен път.

Какво може да направи областният управител за мен?

След всички тези обяснения лесно мога да си помисля, че областният управител е просто поредният чиновник, назначен в администрацията. Неговата фигура обаче е от особена значимост, тъй като именно той често е включен в процеси важни за нас, обикновените граждани.Именно неговата преценка е важна например при образуване на нова община в рамките на областта - той проверява законосъобразността на искането на гражданите да образуват нова община и предлага на общинския съвет да вземе решение за провеждане на общ референдум в тези места. Често той насърчава и подкрепя културни, социални или други благотворителни проекти - това е негово право, но и задължение! За всички проекти, с които се е ангажирала моята областна администрация, мога да се информирам на съответните уеб страници.

Как мога да се информирам за дейността на областния управител?

Като ръководител на администрация областният управител е длъжен да осигури прозрачност в дейността ѝ, за да може ние - активните граждани да се информираме. Важно е да знам, че достъпът ми до обществена информация е свободен, но за да я получа трябва да подам заявление, за да ми бъде предоставен такъв. [toggles][toggle title=Източници]Закон за администрацията (ЗА):чл. 29 - избиране на областен управител;чл. 31, ал. 1, т. 2 - компетентност на областния управител;чл. 31, ал. 1, т. 3-9 - правомощия на областния управител;чл. 32, ал. 2 - относно срок за отмяна на незаконосъобразни актове на органите на МС;чл. 32, ал. 1 - относно издаване на заповеди от областния управител;чл. 32, ал. 3 - относно подаване на жалба;чл. 59 - относно задължение за предоставяне на доклад пред МС. Административнопроцесуален кодекс (АПК):чл. 59, ал. 2, т. 7 - относно съдържание на административния акт;чл. 81 във вр. чл. 82 - относно невъзможност за обжалване по административен ред;чл. 152, ал. 1 - относно подаване на жалба;чл. 152, ал. 2 - относно задължение за препращане на жалбата до съда;чл. 172, ал. 1 - относно срок за разглеждане на делото от съда; Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ):чл. 15, ал. 1 - относно задължение за прозрачност в работата на администрацията;чл. 24, ал. 2 - относно заявление за достъп до обществена информация. Конституция на Република България (КРБ):чл. 135 - във връзка с административното деление на страната;чл. 143 - относно ролята на областния управител в местното самоуправление.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Диляна

Георгиева

3.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си