Обезщетение при вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради

Събудих се тази сутрин. Приготвих се за работа. Излязох и видях паднало дърво върху колата си. Важно да знам, че имам право да получа обезщетение - какво мога да направя и за какво трябва да внимавам. Общините отговарят за тези вреди в качеството им на собственик на зелените площи. Освен при тези обстоятелства, законът ми дава право да търся обезщетение и в други най-различни ситуации.

Как мога да бъда обезщетен?

Зелените площи са общинска собственост. Като собственик общината е тази, която ги поддържа и която отговаря при инциденти. Когато вредата е причинена от вещ – в този случай това е дървото, което пада върху колата ми – общината носи отговорност като собственик. Ако имам застраховка, застрахователната компания ще ми плати обезщетението веднага, а тя ще има възможност да го потърси от общината.Ремонтът на кола от застраховател е описан тук. За да получа обезщетение, вредата трябва да е причинена от самата вещ. Обезщетение мога да получа, като предявя иск до районния съд. Напр. ако дървото падне върху колата ми в гр. Пловдив, ще се обърна към Пловдивски районен съд. Имам право да подам иск не по-късно от 5 години от настъпване на увреждането.Защо точно в районен съд и какви други дела разглежда той мога да науча тук.За да възникне отговорност за общината, е необходимо да са налице едновременно три предпоставки:

  1. вреда по колата ми;
  2. увреждането да е причинено от дървото, което е паднало;
  3. връзка между вредата върху моята кола и падането на дървото - напр. падането на дървото да е причинило счупване на стъклото на колата ми.

N.B! Ако съм допринесъл за увреждането, няма да получа пълно обезщетение.Освен това, трябва да имам предвид, че ако вредата се дължи на случайно събитие или непреодолима сила, не мога да искам обезщетение от общината. Например ако предната нощ е имало буря или силен вятър, които са причинили падането на дървото, общината няма да носи отговорност. Това е така, защото падането на дървото не е следствие на някакво противоправно поведение от нейна страна.

Спукана гума или изкривена джанта заради дупка на пътя. Ами сега?

Ако попадна в несигнализирана дупка на пътя, това може да доведе до повреда на превозното средство, което управлявам. Мога да търся обезщетение от държавата или общината. Те отговарят за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата.Какво е важно да имам предвид? В този случай мога да търся отговорност от държавата или общината като собственици на пътищата. Държавата ще носи отговорност, ако това се случи на републикански път. Републиканските пътища образуват държавната пътна мрежа (напр. магитралите). Те се управляват от Агенция “Пътна инфраструктура”. Ако попадна в дупка на общински път, ще търся обезщетение от общината, която е собственик на този път. Управлението на общинските пътища е възложено на кмета на общината.Тук отново трябва да са налице трите предпоставки: настъпила вреда върху колата ми; да е причинена от вещта (в този случай това е пътят) и взаимната връзка между тях. Веднага след инцидента трябва да повикам служител на Пътна полиция, който да състави протокол за настъпило пътнотранспортно произшествие (ПТП). Този протокол отразява щетите и служи като доказателство в съда. Още за правата си при ПТП мога да прочета тук.Следва да подам иск в съда, в чийто район е настъпило произшествието. Имам право да подам иска до 5 години от настъпването на ПТП.Ако имам застраховка, обезщетението ще ми бъде изплатено от застрахователя. Той от своя страна ще има право да потърси сумата, която ми е изплатил от държавата или общината.Повече информация мога да открия тук.

Счупих крак заради заледен непочистен тротоар. Какви са правата ми?

Изграждането, ремонтът и поддържането на тротоарите е задължение на общината. Следователно, отговорна е именно общината. Ако счупя крака си заради заледен непочистен тротоар, тя ми дължи обезщетение.Мога да търся обезщетението си по съдебен ред, отново в районния съд. Също имам срок, в който да предявя иска – 5 години от инцидента.След падането е добре да посетя лекар, който да ме прегледа. Той ще ми издаде амбулаторен лист, който ще послужи като доказателство в съда. Ако се наложи, да остана в болницата за лечение и наблюдение, болничният лист също ще има доказателствена тежест. Освен това в хода на делото може да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза. Тя ще бъде извършена от лекар. Нейната цел е да установи дали кракът ми е счупен, какви са последиците от това (напр. дали е настъпила неработоспособност, колко силна болка изпитвам и др.), дали е нужно да бъде приложено друго лечение и т.н. Информация как и кога мога да търся обезщетение от държавата и общината мога да открия също тук.

Внимание! Падащи предмети от сгради и строителни обекти

Докато се разхождам или отивам на работа и вървя по тротоара, много често виждам сгради в процес на ремонт или строителство. Много от тях са сигнализирани, за да е възможно за мен като минувач да предвидя възможността от падащи предмети (напр. строителни материали). Но в случай че такова сигнализиране не е налице, и аз пострадам, имам възможност да потърся обезщетение.Законът ми дава право да бъда обезщетен от собственика на сградата, дори ако някой друг осъществява ремонтната дейност или строежа. Това може да бъде както държавата или общината, така и физическо или юридическо лице (напр. строителна фирма). Искът предявявам пред районния съд, в чийто район се намира сградата или строителният обект. Тук също трябва да внимавам за срока от 5 години, в който мога да предявя иска. Не забравям също така да взема предвид трите основни предпоставки, за да имам право на обезщетение:

  1. да е настъпила вреда;
  2. да е налице неправомерно поведение от собственика на сградата или строежа - в случая това е фактът, че не е сигнализирал опасността от падащи предмети;
  3. причинна връзка между неправомерното поведение (несигнализирането) и увреждането, което съм претърпял - напр. да бъда наранен от строителен материал, падащ от високо, тъй като никъде няма поставена табела, че се извършва някаква ремонтна дейност.

[toggles][toggle title=Източници]Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):чл. 45 - относно задължението на всеки да поправи вредите, които е причинил;чл. 49 - относно отговорността на лице, което е възложило работа другиму;чл. 50 - относно непозволено увреждане от вещ;чл. 51 - относно намаляване на обзщетението, ако увреденият е допринесъл за настъпване на вредите;чл. 110 - относно давност на взиманиятаГраждански процесуален кодекс (ГПК):чл. 103 - относно подсъдността на районните съдилища.Закон за общинската собственост (ЗОС):чл. 3 - относно собствеността на общината върху зелените площи.Закон за пътищата (ЗП):чл. 8 - относно собствеността върху пътищата;чл. 19, ал. 1 - относно управлението на пътищата;чл. 30 - относно осъществяването на изграждането, ремонта и поддръжката на републиканските пътища;чл. 31 - относно осъществяването на изграждането, ремонта и поддръжката на общинските пътища.Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътностранспортни произшествия и реда за информиране между МВР, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд:чл. 2, ал. 1, т. 1 - относно съставянето на протокол за настъпили материални щети при ПТП.Тълкувателно постановление №2/2014 г. на ОС ГК на ВКС и I и II колегия ВАСНаредба № 2/26.10.2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведениячл. 8 - относно съдебномедицинските експерти, които съставят съдебномедицинската експертиза;чл. 10 - относно обстоятелствата, които установява съдебномедицинската експертиза. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

6.6.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си