Детето ми е талантливо! Има ли право на финансова подкрепа от държавата?

Имам неповторимо дете! Редеше кубчето на Рубик, месеци преди да прочете първия си роман, а още не беше навършило четири години. Ходи на солфеж в понеделник, на спорт в сряда и петък. Не пропускаме часовете по шах в четвъртък. Таланти дебнат буквално отвсякъде! Обръщам се въпросително към държавата - имам ли право на подкрепа, с която да доразвия дарбите на детето си? Какви са редът и условията на административните процедури? Вече предчувствам позитивните отговори...

Как законът закриля децата с изявени дарби?

Закрилата, с която държавата би могла да насърчи талантливите деца на България, се състои в осигуряване на финансово подпомагане (под формата на стипендии или специализирани образователни програми) и осъществяване на възможност за изява (осигуряване на възможност за постъпване в спортно училище например). Право на тази закрила има всяко дете с изявени дарби в областта на:

Дори и да се колебая дали детето ми действително притежава определени таланти, мога да разчитам на държавата! Именно Дирекциите “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане проучвата индивидуалните възможности и интереси на детето. Същите биха могли да го насочат към подходящи учебни заведения или подходящи форми за ангажиране на свободното му време. Удобна за мен е интернет платформата на Министерството на културата, откъдето мога да разбера повече за реда и бланката за подаване на искане за предоставяне на закрила, както и отговорите на най-често задаваните въпроси в тази област.

Детето ми печели конкурс след конкурс! Какви са условията и редът, за да получи то подкрепа от държавата?

Системата за закрила на деца с изявени дарби преминава в изпълнение след предоставяне на искане от страна на детето, негов родител, настойник/попечител или друго лице, полагащо грижи за детето. Попълнил/а съм искането си по образец, сега мога да го подам:

Небходимите документи, които трябва да приложа са:

Добре е да знам, че трябва да мотивирам искането си.Важно! Ако детето ми е със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, то също има право на подкрепа от държавата, за да развива дарбите си. Редът и условията са същите.

Кога детето ми има право на финансово подпомагане, за какъв период от време и в какъв размер?

Всяка година до 31-ви януари в Министерския съвет се внася програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за текущата календарна година. Тази програма включва именно всички национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, при които, за завоювано първо, второ или трето място, на детето може да бъде предоставена стипендия! Кои са те за 2017-та година, откривам сред редовете на подробната таблица на сайта на Министерството.Питам се, кога талантливото ми дете може да получава финансова подкрепа от държавата еднократно и кога целогодишно. Следват детайлите:

Еднократна подкрепа от държавата

Детето ми може да получи еднократно в годината сума до 195 лв, ако е ученик от държавно или общинско училище и е класиран за съответната календарна година индивидуално:

Важно! Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с протокол от състезанието, предоставен от съответната българска спортна федерация! Детето ми може да получи подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка в размер до 65 лв. - също еднократно през дадената календарна година. Възможността детето да бъде освободено от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища или училища по изкуствата е на една награда разстояние (първо, второ или трето място в конкурс, олимпиада; регионално, национално, международно състезание в съответната календарна година). Необходим ми е само документ, който да удостовери въпросното класиране.

Целогодишна подкрепа от държавата

Годишната стипендия е в размер на 135 лв. месечно, в продължение на цяла една календарна година. Важно! Ако детето ми е заслужило едновременно стипендия за отличен успех, еднократна и годишна стипендия, то има правото да избере само една от тях и да попълни декларация за нейното получаване за съответната година.

Кога детето ми няма право на годишна стипендия?

Въпреки че детето ми е получило стипендия за цяла една календарна година, то може да загуби това свое право, в случай че:

[toggles][toggle title=Източници]Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД):чл. 2 - относно определяне за закрила на децата с изявени дарби;чл. 3 - относно правото на закрила;чл. 4 - относно целта на закрилата на децата с изявени дарби;чл. 7 - относно дейността на дирекциите “Социално подпомагане”;чл. 13 - относно искането на родител или дете за закрила от държавата на деца с изявени дарби;чл. 14 - относно условията за класирането на детето;чл. 14а - относно условията и реда на искането;чл. 15, ал. 2, 3 - относно размера на еднократно финансиране;чл. 16, ал. 3 - относно размера на годишната стипендия за надарени деца; чл. 16, ал. 5, 6 - относно правото на избор за получаване на стипендия; чл. 16, ал. 7 - относно преустановяване на годишна стипендия за надарени деца. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петилина

Петрова

11.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си