Регистър на особените залози - къде и как да впиша особен залог?

Аз съм търговец и имам нужда да изтегля заем, за да стимулирам развитието на търговската ми дейност. Банката ми предлага кредит, но срещу определено обезпечение (например: недвижим имот, запис на заповед, пари в банкова сметка), а аз искам да запазя владението върху него, т.е да продължа да го използвам, а не да го предам на кредитора. Това може да стане посредством ипотека върху недвижим имот. Ако нямам такъв, единственият друг вариант е особеният залог.

Какво е особен залог?

Мога да учредя особен залог само върху посочените в закона обекти:

Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ) и защо е нужно вписването в него.

ЦРОЗ е електронна база данни. Тя съдържа обявените и вписаните в нея обстоятелства и актове. ЦРОЗ се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Регистърът е публичен - мога да поискам справка или издаване на удостоверение за липсата или за наличието на вписано обстоятелство и за документите, въз основа на които са извършени вписванията. Достъпът е свободен и безплатен. За да учредя особен залог, трябва да го впиша в регистъра. Залогът влиза в сила по отношение на трети лица от момента на вписването. Важно! Със сключване на договора заложният кредитор получава правото, ако евентуално не изпълня задължението, да се удовлетвори преди другите ми кредитори. Той обаче може да направи това само от стойността на това, което съм заложил. Действието на вписването на залога трае 5 години от деня, в който го извърша. Ако още не съм погасил задължението си обаче, действието може да бъде продължено. Това става с подновяването на вписването преди края на 5-годишния срок. В противен случай кредиторът губи реда на привилегията си.

Кога е нужно да се извърши вписване в ЦРОЗ?

Такова се извършва, ако учредя залог върху някоя от категориите вещи, за които прочетох преди малко. Мога да задържа заложената вещ при себе си. Дори мога да се разпоредя (например: да я продам, заменя, даря) с нея. Сделката обаче трябва да е в кръга на обикновената ми дейност по занятие като търговец. В противен случай трябва да получа съгласието на кредитора си и да го впиша.При сключване на първоначалния договор за особен залог(както и договор за продажба със запазване на собствеността или договор за лизинг, при които също мога да запазя вещта при себе си), трябва да впиша всички обстоятелства, които се съдържат в договора и са от съществено значение – страни, описание на задължението, описание на даденото в обезпечение, срок и условия на залога и др.Важно! Ако реша да изменя първоначалния договор или да прехвърля задължението си на друг, трябва да впиша и тези изменения в задължението ми към кредитора. Така те имат действие за залога.Към заявлението за вписване на обстоятелства от двете групи - първоначалното учредяване на залога и последващите изменения, трябва да приложа:

Ако се открие производство по несъстоятелност срещу мен, трябва да впиша:

Ако върху заложеното от мен или върху обезпеченото вземане се наложи запор, трябва да го впиша. Ако пък съм заложен кредитор и пристъпя към изпълнение или реша да го изоставя, съм длъжен да впиша това. Вписва се също:

Какво трябва да направя, за да впиша обстоятелствата?

Първата стъпка е да подам заявление за вписване по образец в което и да е териториално звено на Агенцията по вписванията. Мога да заявя вписването лично или да упълномощя адвокат. Заявлението може да е на хартиен носител. Мога да го подам и в електронна форма. В този случай, когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, трябва да приложа техния електронен образ към заявлението. Заявлението и приложенията към него се подават на български или на чужд език, но със заверен превод на български. То трябва да съдържа:

Всяко вписване се извършва по персонална партида на залогодателя в електронна форма, по която се прилагат заявленията и приложените документи. То се извършва от длъжностни лица по вписванията. Те разглеждат заявленията по реда на постъпването им и извършват незабавно вписване, когато са налице изискванията.

Необходимо ли е да плащам такса?

Да, размерът ѝ се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет. За първият лист се плаща 40 лв., а за всяка следваща страница - по 10 лв. Има известно облекчение, ако подам заявлението в електронна форма - таксата не може да надвишава 50% от тази, предвидена за подаване на заявления на хартиен носител.[toggles][toggle title=Източници] Закон за особените залози (ЗОЗ):чл. 4 – относно подлежащите на залагане вещи;чл. 12 ал.1 - относно противопоставимостта на особения залогчл. 22 - относно същността на ЦРОЗ;чл.24 - относно публичността на ЦРОЗчл. 25 – относно държавните такси;чл. 26 – относно обстоятелствата, подлежащи на вписване;чл. 27-27в – относно изискванията за заявленията за вписване;чл. 28 – относно реда за вписване;чл. 30 ал.2,3 – относно действие на вписването.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Теодора

Доненчева

25.12.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си