Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест

Не мога да продължа да работя или вече не мога да работя както преди и да изкарвам същата заплата. Това е така, защото болестното ми състояние не ми го позволява. Трябва да се пенсионирам преди да съм навършил пенсионна възраст и преди да съм достигнал минималния работен стаж. И в този случай имам право да получавам пенсия.

Кога имам право на пенсия по болест?

Мога да се пенсионирам по болест, когато:

 1. Съм се разболял от някаква болест, която няма общо с полагането на труд от моя страна. Тогава имам право на инвалидна пенсия поради общо заболяване. По-подробно относно този вид пенсия и условията за пенсиониране при нея вижте тук.
 2. Заболяването ми е възникнало в резултат на полагането на труд от моя страна (професионална болест) и е довело до невъзможност да работя (неработоспособност). Ако заболяването ми е временно, то тогава имам право на обезщетение (т.нар. краткосрочно осигуряване.) Ако обаче болестта е постоянна, имам право на пенсия професионална болест (т.нар. дългосрочно или пенсионно осигуряване.)
 3. Болестта ми се е появила внезапно вследствие на трудова злополука и е довела до невъзможност да работя. И тук има значение дали неработоспособността ми е изгубена временно, или за постоянно. В първия случай имам право на обезщетение, а във втория - на пенсия трудова злополука.
 4. Съм военен, пострадал съм по повод военната ми служба и това е довело до инвалидност. За мен се отваря възможността да получавам пенсия за военна инвалидност. Такава пенсия мога да получавам и ако не съм военен, но инвалидността ми е настъпила, докато съм съдействал на военните за извършване на военна работа. Ако съм загинал или безследно изчезнал при извършване на военните ми задължения или при съдействие за такива, то моите наследници имат право да получат пенсия за военна инвалидност.
 5. Докато съм помагал по време на бедствие или съм пострадал при акция на органите на властта, съм останал инвалид. Мога да получавам т.нар. пенсия за гражданска инвалидност.
 6. Болен съм и не мога да работя, а и не отговарям на условията за получаване на каквото и да е обезщетение от общественото осигуряване. Тогава имам право на социална пенсия за инвалидност. Всичко за този вид пенсия и как да я получавам мога да разбера тук.

Какви са изискванията, за да получавам пенсия за инвалидност поради професионална болест или трудова злополука?

Законът приравнява двата вида пенсии поради общия между тях критерий - възникване по повод работа (професионални). Условията, на които трябва да отговарям, за да получавам такава пенсия, са следните:

 1. Наличието на инвалидност. Това означава, че неработоспособността ми трябва да е определена на 50% или повече с решение на ТЕЛК или НЕЛК.
 2. Да съм бил в трудови взаимоотношения - работник или служител или държавен служител, член-кооператор в производствена кооперация, управител или прокурист на търговско дружество или др.
 3. Болестта ми да е определена като професионална или злополуката да е определена като трудова. Това означава, че трябва да са възникнали в резултат на или по повод на извършваната от мен работа.

NB! Няма изискване да съм натрупал осигурителен стаж. Също така, мога едновременно да получавам пенсия за инвалидност поради професионална болест или трудова злопоука и трудово възнаграждение. Как да започна да получавам пенсия за инвалидност поради професионална болест или трудова злопоука? Подавам следните документи в териториалното поделение на НОИ:

 1. писмено заявление за отпускане на пенсия;
 2. документи за осигурителен стаж. NB! При поискване работодателят е длъжен да ми издаде такива безплатно.
 3. документи за брутното ми трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по мой избор за период от преди 1 януари 1997г.
 4. документи за брутното ми трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след 1 януари 1997г. до датата на пенсионирането. NB! За времето от 1 януари 2000 г. се вписва годишното ми брутно трудово възнаграждение или доходът ми, върху който са внесени осигурителните вноски. NB! Когато за времето след 31 декември 1996г. или за част от него нямам документи за брутното ми трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски, се ползват данните, които работодателят ми или аз като самоосигуряващо се лице съм предоставил на НАП.

В 4-месечен срок от подаване на документите НОИ се произнася с разпореждане да ми се отпусне пенсия или не. Ако ми отпуска такава, разпореждането включва информация също в какъв размер и какъв е начинът за получаването й. Отказът за отпускане на пенсия или разпореждането за отпускане на пения в частта относно размера или начина на получаване мога да обжалвам в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ.

Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради професионална болест или трудова злопоука?

При изчисляването на размера на пенсията НОИ взема предвид:

NB! Разликата между формулата за изчисляване на обикновената пенсия за осигурителен стаж и възраст и тази за инвалидност поради трудова злопоука и професионална болест е именно в числото (също коефициент), отговарящо на степента на намалената ми работоспособност. След като с това число се умножи индивидуалния ми коефициент, се компенсира липсата на стаж. Така размерът на пенсията ми няма да е по-малък в сравнение с обикновената пенсия за стаж и възраст заради това, че числото на стажа ми е по-малко.[toggles][toggle title=”Източници”]Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл.4 и 4а - относно осигурените лица за риск “професионална болест” и “трудова злополука”;чл.5, ал.7 - относно задължението на осигурителя да представи на работника или служителя документи за осигурителен стаж и доход безплатно;чл.74 - относно инвалидна пенсия поради общо заболяване;чл.78 - относно инавидна пенсия поради професионална болест или трудова злополука;чл.79 - относно размер на инвалидна пенсия поради професионална болест или трудова злополука;чл. 85 - относно пенсията за военна инвалидност;чл.87 - относно пенсията за гражданска инвалидност;чл. 90а - относно социалната пенсия за старост и инвалидност;чл.117 - относно административното обжалване на актове на НОИ.Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):чл. 2, ал.1, т.1 и 2 - относно документи, които трябва да се представят, за отпускане на инвалидна пенсия поради професионална болест или трудова злопоука;чл. 3, ал.1 - относно заявлението и други документи, които трябва да се представят, за отпускане на инвалидна пенсия поради професионална болест или трудова злополука;чл.10, ал.1 - относно разпореждане за отпускане на пенсия и срок за разпореждане. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Юрия

Марковска

18.12.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си