Кредит овърдрафт - разкодиран!

Получавам заплатата си по банкова сметка. Иска ми се по тази сметка да разполагам с допълнителни средства, в случай че ми се наложат извънредни плащания или по - големи покупки преди да съм получил заплатата си. Затова отидох до банката и служителите ми предложиха за нуждите ми да използвам овърдрафт. Какво трябва да знам за този вид кредит, за да взема информирано решение?

Овърдрафт?

Съгласно закона овърдрафт е вид потребителски кредит, при който банката изрично ми предоставя възможност да ползвам средства, превишаващи наличността (салдото) по разплащателната ми сметка. Така на практика, когато изхарча парите по банковата си сметка, започвам да харча тези, отпуснати ми по договора за овърдрафт. Законът урежда и т.нар свръховърдрафт, при който банката мълчаливо (без изрична уговорка между мен и банката) ми предоставя възможност да използвам средства, надвишаващи наличнотта по сметка ми или договорения размер на овърдрафт. Договорът за овърдрафт може да бъде сключен за различен срок. Добре е да знам, че мога да се ползвам от защитата, която ми дава Законът за потребителския кредит, само когато е уговорено овърдрафтът да се погасява в срок по - дълъг от три месеца.

С какво този кредит е по-особен?

В практиката на търговските банки са се наложили общи условия за отпускане и издължаване на кредита под формата на овърдрафт. Овърдрафтът има няколко особености, които го отличават от другите кредити:

Имам право на информация!

Както при другите договори за потребителски кредит, и при овърдрафта имам право да получа информация преди да взема решение дали този продукт е подходящ за мен. Информацията се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за договорите за овърдрафт. Информацията ми се предоставя безвъзмездно, на хартиен или на друг траен носител, по ясен и разбираем начин. При поискване банката ми предоставя безвъзмездно освен информацията и екземпляр от проекта на договора за овърдрафт. Законът съдържа изисквания към съдържанието на договора. Договорът за овърдрафт може да бъде сключен за определен срок или за неопределено време. В последния случай мога да прекратя договора във всеки момент, без да дължа такси, освен ако не е уговорен срок за предизвестие (той не може да бъде по - дълъг от 1 месец). Банката е длъжна да ми предоставя редовно на хартиен или на друг траен носител извлечение от сметката, съдържащо информация за използваните суми по кредита. Тя също така следва да ме информира за всяко увеличение на лихвения процент или на дължимите разходи преди тяхното влизане в сила. Добре е да знам, че ако банката ми изпрати уведомление на последния посочен от мен адрес, ще се считам за уведомен (независимо дали реално живея на адреса). С банката може да уговорим уведомлението да се съдържа в извлечение от сметката ми, когато промяната на лихвата се дължи на промяна в референтен лихвен процент (т.нар. SOFIBOR, EURIBOR) В тези случаи информацията за референтния лихвен процент трябва да е разгласена публично и да може да се намери в обектите на банката.

Мога ли да погася овърдрафта предсрочно?

Банката не може да ми откаже да погася предсрочно отпуснатия кредит под формата на овърдрафт. Важното е, че банката няма право на обезщетение или неустойка, когато погасявам предсрочно овърдрафта.Освен тези имам всички останали права, които имам съгласно в случаите, в които тегля потребителски кредит.

Да обобщим накрая:

Овърдрафтът се отпуска по сметката ми, но ако нямам нужда от допълнителни средства, може никога да не го използвам. Така и никога няма да дължа лихва за отпуснатия кредит. Обикновено размерът на кредита зависи от размера на месечните постъпления по сметката ми - например от размера на заплатата ми. При постъпване на средствата по сметката ми веднага с тях ще бъде погасен използваният кредит. Но ако на падежната дата (датата, на която трябва да върна кредита) по сметката ми няма постъпления, банката ще започне да начислява заедно с редовната лихва и наказателна лихва. [toggles][toggle title=Източници]Закон за потребителския кредит (ЗПК):чл. 3 ал.2 относно приложимост на ЗПК към овъдрафт;чл. 12 ал.1 относно съдържанието на договора за овърдрафт;чл. 12 ал.2 относно прекратяването на договора за овърдрафт;чл. 15 относно информацията, която кредиторът трябва да предоставя;чл. 32, ал.2 относно предсрочно погасяване на овърдрафт;чл. 32, ал.3 относно недължимост на неустойка и обезщетение при предсрочно; погасяванеДР § 1 т. 7 - относно същността на овърдрафт.Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС):ДР § 1 т.15а относно същността на овърдрафт;ДР § 1 т.29а относно същността на свръховърдрафт.Общи условия за предоставяне на кредит овърдрафт на “Банка ДСК” ЕАД Общи условия на “Първа инвестиционна банка” АД за предоставяне на банков кредит - овърдрафт по разплащателна сметка на физически лица Общи условия за предоставяне на потребителски кредит - овърдрафт по банкова карта на физически лица на “Сибанк” ЕАД[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лора

Терзиева

16.8.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си