Как да сключа трудов договор с работника ми?

Как трябва да изглежда трудовият договор с работника/служителя ми? Реално разлика между тези две понятия - работник и служител, с оглед правните последици няма - счита се, че работникът осъществява физически труд, докато служителят - умствен. Затова ще се считат за еднакви.

Какво задължително трябва да включва в себе си, за да бъде той валиден, а правоотношението ни здраво. Всеки пропуск в него може да ми коства време и пари, а в години на криза, съдебната зала може да бъде избегната.

Трудовият договор се сключва лично между мен и работника в писмена форма.

Мога да искам от бъдещия си работник само изискуемите според закон или наредба документи.

Освен, естествено, данни за мен, като работодател и за лицето, което наемам на работа, трудовият договор съдържа задължително и други елементи, които са необходими за неговата валидност.

Съдържание на договора

1. Има определени задължителни елементи на трудовия договор, без които все едно не сме сключвали трудов договор. Това означава че до такава степен са нарушени изискванията на закона, че дори да има подписан документ с определено съдържание, това не отговаря на изискванията за трудов договор. Тези елементи са:

Важни последици от съществуването и връчването на длъжностната характеристика са тези, че не мога да възлагам задачи и отговорности на моя нов работник/служител, които не са предвидени в нея. В противен случай, той има законното право да откаже да осъществява работа, която е извън характера на договорената.

2. Допълнителните елементи са други по-благоприятни от уредените в закона условия към предоставянето на работната сила (ако на работникът ми по закон се полагат 20 дни платен годишен отпуск, аз му давам 40 дни). Също така може да се договарят и условия, свързани със самото осъществяване на работата, прекратяването на договора, отпуски при определени условия , като те не следва да са да са уредени в закона или да му противоречат.

При всяко изменение на трудовото правоотношение аз като работодател съм длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.

Важно! В срок от три дни от сключването на трудовия договор трябва да изпратя уведомление за този договор в съответната ТД на НАП. Това трябва да се случи задължително преди новоназначеният с този трудов договор работник/служител да започне работа.

Нямам право да допусна до работа работника си, преди да му връча екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от горепосоченото уведомление, заверено от НАП.

Ако работникът ми не постъпи на работа в уговорения срок от получаването на документите (ако такъв не е уговорен, то срокът е едноседмичен) и няма уважителни и независещи от него причини, за които предавително ме е уведомил до изтичането на срок договорът между нас се счита за невъзникнал.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда -чл. 61 - относно лицата, между които се сключва трудов договор;чл. 62 - относно формата на трудовия договор, уведомлението до НАП, необходими документи;чл. 63 - относно началото на самото изпълнение на д-ра, т.е. реалното започване на работата;чл. 66 - относно задължителното съдържание на трудовия договор;чл. 67 - относно вида на трудовия договор и времетрането му - срочен или безсрочен;чл. 136 - относно нормалната продължителност на работния ден;чл. 155 - относно годишния отпуск;чл.326 - относно прекратяването трудовия договор с писмено предизвестие;чл.327 - относно прекратяването трудовия договор без предизвестие;§ Трудово право. Васил Мръчков;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си