Искам шофьорска книжка! Права и задължения на курсиста

Не искам всеки ден да пътувам с градски транспорт до работа. Много по - хубаво би било да имам собствен автомобил. Но преди да се сдобия с такъв, трябва да “взема шофьорска книжка”. Предстои ми да се запиша на шофьорски курсове и се притеснявам на какъв инструктор ще попадна. Затова е добре да знам какви права и задължения имам като курсист.

Как да избера учебен център?

Преди всичко трябва да избера учебен център, в който да придобия умения за управление на МПС. Тъй като днес има голям брой шофьорски школи, добре е да знам на какви условия трябва да отговорят те, за да избера разумно. Учебен център може да бъде:

Учебният център трябва да притежава разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите, което се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице. Като курсист имам право да се обучавам на МПС, което е специално оборудвано за тази цел:

Кога и как мога да се запиша на шофьорски курс?

Когато за първи път ще се обучавам за желаната категория:

Когато съм имал, но съм загубил правоспобността си за управление на МПС и шофьорската ми книжка е отнета:

Във всички случаи учебният център следва да ме запише в специален регистър и да ми издаде учебен картон.

Цел и съдържание на обучението

Целта на обучението е:

По време на обучението трябва да придoбия умения да подготвям автомобила за движение, да проверявам състоянието му, да използвам кормилото му, педалите и лоста за превключване на предавките и други. Когато се обучавам за първи път, трябва да премина през теоретично обучение, което включва два модула - “Безопасност на движението по пътищата” и “Общо устройство на МПС”, както и практическо обучение - “Управление на МПС”. Теоретичното обучение се провежда под формата на лекции. По време на практическата част имам право да се обучавам на учебна площадка, на пътища в населено и извън населено място, на автомагистрала и скоростен път. Ако съм загубил правоспособността си за управление, трябва да премина само през теоретично обучение “Безопасност на движението по пътищата” и да положа вътрешен теоретичен изпит.Ако се обучавам за управление на лек автомобил (най - често на практика), целият курс продължава 71 учебни часа, от които 31 часа са за практическото обучение. Общата продължителност на обучението ми и вътрешните изпити не може да бъде по - малко от 22 учебни дни. По време на практическото обучение един учебен час продължава 50 минути, а при теоретичното - 45 минути. След завършване на теоретичното и практическото обучение, трябва да се явя на вътрешен изпит, който се провежда в учебния център, с цел да проверя знанията си. Ако оценката ми от теоретичния вътрешен изпит е отрицателна (имам по - малко от 87т. ако се явявам за шофьорска книжка за лек автомобил), се явявам на повторен вътрешен изпит. Когато на практическия изпит оценката е отрицателна трябва задължително да премина 4 допълни часа обучение и след това да се явя на повторен вътрешен изпит.След успешно преминаване на вътрешните изпити ми се издава удостоверение за допускане до теоретичен изпит и съответно до практически изпит.Изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС също са теоретичен - под формата на тест и практичеки - под формата на управление на МПС на учебна площадка и/или в населено място. Важно! Ако съм взел успешно съответния вътрешен изпит, но не съм се явили на теоретичен и/или практически изпит в продължение на 6 месеца или ако са изминали повече от 6 месеца от последното ми явяване на съответния изпит, трябва да премина отново през вътрешни теоретични и/или практически изпити.

Контрол и санкции

Контролът върху учебните центрове се осъществява от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. Органите мога да проверяват учебните МПС-та, преподавателите, спазването на изискванията за обучение, изпълнението на учебните планове и учебната документация. Ако установят нарушения, органите издават актове за установяване на нарушенията и/или отнемат удостоверението на преподавателите за обучение.[toggles][toggle title=Източници]Закон за движението по пътищата (ЗДП):чл.151, т.6 - относно минималната възраст за издаване на свидетелство за управление на МПС от категория “В”; чл.157, ал.5 - относно започване на обучение след отнемане на свидетелство за управление на МПС; Наредба № 37 от 02.08.2012г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (НУРОКППУМУРЗРО):чл.2, ал.1 - относно учебните центрове;чл.8, ал.1 - относно изискванията към учебните автомобили;чл.16, ал.1 - относно възрастта за започване на първоначално обучение;чл.16, ал.3 - относно започване на обучение след отнемане на свидетелството за управление; чл.16, ал.4 - относно документите, които се представят при започване на обучение; чл.18, ал.1 - относно издаване на учебен регистър и водене на регистър; чл.14, ал.1 - относно продължителността за обучение;чл.19а - относно вътрешен теоретичен изпит;чл.19б - относно вътрешен практически изпит;чл. 19в - относно кандидати, които не са се явили на изпит; чл.27, ал. 1 - относно издаване на разрешение за учебен център; чл. 34 - относно контрола върху учебните центрове;чл. 35 - относно санкциите, налагани от контролните органи;чл.39, ал.1 - относно успешно преминаване на теоретичен изпит.Наредба № 38 от 16.04.2004г. за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (НУРПИКППУМУРЗРО):чл.6 - относно провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност; Стандарт за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория “В”, приет от Министерство на образованието, младежта и науката (СОКППУМПС):т.5.1 - относно цел на обучението;т.6.3 - относно теоретично обучение;т.6.5 - относно обучение на лицата, които за първи път преминават през обучение; т.6.8 - относно обучение на лицата, които са загубили правоспособността си; т.6.14 - относно провеждане на практическото обучение;т.8.14 - относно продължителността на един учебен час;т.8.21 и т.8.22 - относно издаването на удостоверения за допускане до теоретичен и практически изпитит.8.23 - относно повторен вътрешен изпит; т.11.2 - относно целта на вътрешния изпит; Учебен план за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория “В”, приет от Министерство на образованието, младежта и наукатат.1 - относно разпределение на учебното време.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лора

Терзиева

6.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си