Правото ми на отпуск за изпълнение на лични ангажименти

Законът гарантира правото ми да отсъствам временно от работа, когато ми се налага да изпълня свои лични или морални задължения. Те са посочени изчерпателно в закона и работодателят ми е длъжен да се съобрази с тях, когато са налице.

Кои са тези случаи?

Относно горепосочените основания правото за отпуск възниква за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея.

Важно! Тези не могат да се приспадат от платения годишен отпуск!

Как да упражня правото си на отпуск?

Необходимо е да поискам да ми бъде разрешено да ползвам този вид отпуск, като работодателят няма право на преценка дали и кога да разреши ползването му. За целта трябва да подам писмена молба за отпуск, към която да приложа документ, който да удостовери действителното настъпване на някое от горепосочените основания за отпуск (например копие от акт за смърт - за отпуск в случай на смърт на близък роднина; копие от съдебната призовка, от която да е видно, че съм редовно призован - в случай на отпуск за участие в правораздаването и др.)

Ще получа ли възнаграждение за дните, в които съм отсъствал?

Отговорът е положителен, възнаграждение се дължи най-често от работодателя, но не във всички случаи.

Актуализира Милена Бояджиева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда (КТ):

чл. 157, КТ - относно правото на отпуск за изпълнение на лични задължения;

чл. 177, КТ - относно начина на определяне на възнаграждение за някои от случаите на отпуск за изпълнение на лични, семейни и граждански задължения.

§ Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО):

чл. 50, НРВПО - относно времето за ползване на отпуските по чл. 157 ал. 1 т.1, т.2, т.3, КТ.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

19.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си