Как да възразя срещу регистрация на търговска марка?

Желая да регистрирам търговска марка, но виждам, че вече я има в регистъра. Притежателят й обаче не я използва и развива. Или пък вече имам запазена търговска марка и някой друг иска да регистрира, или е регистрирал след мен сходна или идентична марка.

Какво мога да направя в тези случаи?

До три месеца от приключването на процедурата по регистрация на марката и нейното публикуване мога да направя възражение или опозиция. След като марката успешно е регистрирана, мога да направя искане за заличаване или отмяна на регистрацията.Възражение и искане за отмяна правя, когато марката не отговаря на изискванията на закона и това засяга всички потребители. Обратно - опозиция или искане за заличаване подавам, когато регистрирането на търговската марка засяга мои лични права и точно поради това не отговаря на изискванията на закона.Препоръчително е за тази процедура да се обърна към специалисти. Мога да пусна запитване тук и ще получа бързо и адекватно съдействие на добра цена.

Кога мога да направя възражение?

Мога да направя възражение до 3 месеца след публикацията на търговска марка в Официалния бюлетин на Патентното ведомство, ако тя е:

Кога мога да направя опозиция?

Мога да подам опозиция срещу регистрирането на марка, ако:

Кога мога да искам отмяна на регистрация?

Мога да искам отмяна на регистрацията, ако:

Кога мога да искам заличаване на регистрация?

Мога да искам заличаване на регистрация на марка, ако:

Къде подавам своето възражение, опозиция, искане за отмяна или заличаване?

Възражението или опозицията подавам в Патентното ведомствов тримесечен срок от публикуването на марката в Официалния бюлетин на ведомството. Възражението/опозицията трябва да е мотивирано/-а, т.е. трябва да посоча доказателства и да застъпя тези. Възражението или опозицията ми се изпраща на заявителя и той може да представи становище по въпроса. Възражението или опозицията ми се разглежда от Отдела по опозиция на Патентното ведомство и в едномесечен срок отделът излиза с решение. Това решение мога да обжалвам в тримесечен срок пред Отдела за спорове.Искане за отмяна или заличаване мога да направя по време на целия срок на регистрация на марката. То се изпраща до притежателя на марката и в тримесечен срок той може да направи възражение по искането ми. Ако ведомството счете искането ми за основателно, в 6-месечен срок председателят или упълномощен от него заместник издава заповед за заличаване или отмяна на регистрацията.Повече относно защитата на ноу-хау мога да прочета тук.[toggles][toggle title=Източници]Закона за марките и географските означения (ЗМГО):чл.11 - относно абсолютните основания за отказ на регистрация;чл.12 - относно относителни основания за отказ на регистрация;чл. 25 - относно отменяне на регистрацията;чл. 26 - относно заличаване на регистрацията;чл. 27 - относно ограничение в резултат на бездействие;чл. 38а - относно възражения от трети лица;чл. 38б - относно опозиция срещу регистрацията;чл. 42 - относно разглеждане на спорове;чл. 46 - относно производство по искане.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Юрия

Марковска

17.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си