С какво се занимава Националният осигурителен институт (НОИ)?

Започвам работа и всички ме питат “Добра ли е заплатата?”, “Работодателят плаща ли ти осигуровките?”. Получавам фиш от работната ми заплата и в графа “Удръжки” виждам, че работодателят ми удържа точно определена сума като “Лични осигуровки”. Къде отиват внесените от работодателя ми осигуровки? Отговорът е в НОИ, т.е. Националния осигурителен институт.

Какво е НОИ?

НОИ е осигурителен орган със специалната функция да събира, изчислява и направлява средствата, събрани под формата на осигуровки, както и средствата от държавния бюджет, предвидени за фонд “Пенсии”. Още, НОИ следи кои лица следва да бъдат осигурени, дали и в какъв размер трябва да получат обезщетение , кога може едно осигурено лице да се пенсионира и какъв ще е размерът на неговата пенсия. Освен тези основни задачи, НОИ има и други допълнителни правомощия.

Какви са задачите пред НОИ?

Както вече знам, основната цел на осигуровките е в момент, когато работя, да се отделя една месечна сума (т. нар. осигурителна вноска). Тази месечна сума да се “натрупва” и може да ми помогне в един бъдещ евентуален момент, когато няма да работя и няма да получавам заплата (т. нар. разходопокривна система). Този бъдещ момент е евентуален, защото може да настъпи, но може и да не. Законът го упоменава като “осигурителен риск”. Според принципа на солидарността е възможно част от внесените от работещите осигуровки да се разходват и за лица, които не са работили (инвалиди, безработни и др.).Събитията, при настъпването на които държавата изплаща обезщетения, са временна и временно намалена неработоспособност, инвалидност, майчинство, безработица, старост и смърт.За да ме подсигури при развитието на всички тези изброени възможни ситуации (рискове), държавата урежда задължителното държавно обществено осигуряване, което се ръководи от НОИ.

Законът предвижда какъв процент от месечната ми вноска отива за всеки отделен риск. За целта има обособени различни фондове за набиране на средства за различните рискове. Фондовете при НОИ са 6 на брой: “Общо заболяване и майчинство”, “Пенсии”, “Пенсии за лицата по чл. 69” (военнослужещите, служители на МВР, затворите и арестите, както и следователите и младши-следователите, които могат да се пенсионират по-рано), “Трудова злопоука и професионална болест”, “Безработица” и “Учителски пенсионен фонд”.

Всеки има различна специалност, длъжност и професия и извършва различна по трудност и продължителност работа. Още повече, всички получаваме различна по размер основна заплата, а през различните месеци общият размер на заплатата ни обикновено варира. Не е справедливо за всекиго да се внася еднаква по размер месечна осигурителна вноска, както и за всеки месец да се внася една и съща осигурителна вноска, ако заплатата ни не е същата. Именно за да постигне справедливост и пропорционалност, законът урежда сложен метод на изчисление на дължимата вноска на база на дохода. НОИ следи за точността на това изчисление.

Ако работя по трудов договор, законът задължава работодателя ми да събира и внася месечната ми осигурителна вноска в НОИ (осигурител), а ако съм самоосигуряващо се лице, задължава ме сама да внасям осигуровките си. Осигурените и самоосигуряващите се лица се регистрират в НАП и се вписват в електронните списъците при НОИ. Работодателите съответно имат задължението да подадат данни до НАП за осигурените при тях лица.

При настъпване на риск НОИ следи служебно дали съм осигурена, имам ли право на обезщетение и в какъв размер. Когато ми се изплаща обезщетение за временна неработоспособност, инвалидност или майчинство, НОИ изчислява размера на полагащото ми се обезщетение на база на предоставените болничните листове. Ето защо НОИ поддържа електронен регистър на всички предоставени болнични листове.

За да настъпи за мен рискът старост и да започна да получавам пенсия, трябва да съм достигнала определена възраст и осигурителен стаж. Осигурителният стаж се изчислява от НОИ по същия начин, по който се изчислява и трудовият, а именно в дни, месеци и години. Законът ми позволява определени периоди, през които не работя, да се зачетат за осигурителен стаж, например отпуск, незаконно уволнение и др.Ако вече съм достигнала определената от закона възраст за пенсиониране, но все още не съм достигнала определения от закона осигурителен стаж, мога да откупя стаж до 5 години. Затова се изисква да съм висшист, докторант или да не ми достигат не повече от 5 години осигурителен стаж. Когато съм подала заявление за установяване на осигурителен стаж, съответното териториално поделение на НОИ преценява точно колко време не ми достига до необходимия за пенсиониране осигурителен стаж, сумата на дължимите осигурителни вноски, които трябва да внеса, и реда за внасянето им.При някои обстоятелства мога да получавам пенсии, които не са свързани с полагането на труд от моя страна и натрупване на осигурителен стаж. Това са наследствените пенсии, пенсиите за инвалидност и други. В определени случаи при изменение на законовата уредба или възникване на нови обстоятелства, мога да поискам преизчисление на пенсията по същия начин чрез подаване на заявление. Преизчислението се прави от НОИ.

Как работи НОИ?

НОИ работи чрез своите вътрешни органи (Национален съвет, управител и подуправител) и териториални си поделения във всички областни градове, като за София има две - съответно София-град и София-област.[toggles][toggle title=Източници] Кодекс за социално осигуряванечл.2, ал. 2 - относно изплащането на обезщетения за определени събитиячл.4а и чл.5, ал. 2 - относно самоосигуряващите се лицачл.6 - относно осигурителните вноски и доходчл.9 - относно осигурителния стажчл. 9а - относно откупуването на осигурителен стажчл.33, ал. 5 - относно структурата и правомощията на НОИчл. 68, ал.1 и 2 - относно необходима възраст за получаване на пенсиячл. 69 - относно отделния пенсионен фонд на определена група работещи лицачл.70, ал.14 - относно преизчисляването на пенсиятачл. 70а, ал.3 - относно периоди, които се зачитат за осигурителен стаж Закона за здраветочл. 103а - относно органите по медицинската експертиза Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Наредба за пенсиите и осигурителния стаж Инструкция №5 на управителя на НОИ Официален сайт на НОИ Правилник за организацията и дейността на НОИ от 2014г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Юрия

Марковска

3.2.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си