Личната ми карта

Личната карта е документът, който може би се използва най-често в ежедневието. Именно личната карта е най-добрият начин за удостоверяване на самоличността, а заедно с това, е едно изключително удобство при пътуване в рамките на ЕС. И въпреки че личната карта е нещо тривиално и при нея кажи-речи няма кой знае какви мистерии, тя също носи своите специфики.

NB! Информацията в личната карта по своята същност представлява лични данни и като такава е защитена.

Любопитно! Личните ми документи са собственост да държавата.

Как се издава лична карта на територията на Република България?

1. Плащам държавна такса. Тя има различен размер в зависимост от времето на издаване на документа. За обиконвена поръчка (30 работни дни) таксата е в размер на:

Внимание! За издаване на първа лична карта на лице от 14 до 16 години държавна такса не се дължи! Не се дължи такса и за издаване на лична карта на лице, навършило 70 години.

2. Подавам заявление за издаване на лична карта, което съдържа следните лични данни

Заявлението се подписва лично от мен в присъствието на длъжностно лице, което снема и биометрични данни. "Биометрични данни" са изображението на лицето ми и пръстови отпечатъци, които се използват за разпознаване и проверка на заявена самоличност. Ако съм лице, което е непълнолетно или поставено под запрещение - тогава подаването се извършва в присъствието на родител, настойник или попечител. Придружаващият полага подписа си в заявлението.

Получаването на личната карта става при същите условия в срок от 30 дни след подаване на заявлението.

Ако не мога да присъствам лично, за да получа личната си карта, мога да упълномощя друго лице, като пълномощното трябва да е изрично ( т.е. да съм упълномощил лицето точно за това действие) и да е нотариално заверено. Алтернативно мога в заявлението за издаване на лична карта да посоча данните на лицето, което ще я получи вместо мен.

3. Мога да подам заявлението и онлайн по електронен път. За да подам заявление по този начин, има определени изисквания:

Заявлението се подписва с електронния ми подпис. Документът за самоличност се получава лично.

NB! Ако издаването на нов документ за самоличност е придружено с промяна на името; промяна на единния граждански номер или ЛНЧ (за чужденците); промяна на пола; промяна в гражданството; при настъпили съществени трайни изменения на образа на лицето ми, НЕ е възможно да подам заявлението за издаване на този документ по електронен път, мога да сторя това само лично - на гише.

Как се издава лична карта в чужбина?

Кога се налага подмяна на личната карта?

Какво ще се случи ако не подам заявление за издаване или подмяна на личната ми карта?

Ще бъда наказан с глоба, която ще бъде между 20 и 150 лв. ако:

NB! При повторно извършване на горепосочените нарушения, глобата е от 50 лв. до 300 лв. Ще бъда наказан с глоба от 30 до 200 лв. ако:

Актуализира Лора Терзиева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за българските лични документи (ЗБЛД)

чл.2 - относно собствеността на българските лични документи;чл. 17- относно подаването на заявление и снемането на биометрични данни;чл.18 - относно заявлението за издаване на лична карта;чл. 18а, ЗБЛД- относно издаването на лична карта по електронен път;чл.23, ал.2 - относно пътуване в рамките на ЕС с лична карта;чл. 28-29, ЗБЛД - относно издаването на лична карта извън страната;чл. 30, ЗБЛД - относно подмяната на лична карта;чл. 31а, ЗБЛД - относно заявлението за издаване/подмяна на лична карта;

чл.81, ЗБЛД - относно налагането на парична глоба.

§ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НАМИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗАДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ:

чл. 32, ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НАМИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗАДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ- относно държавните такси, които се събират за издаване на документ за самоличност;

§ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

чл. 21, ПИБЛД - относно издаване на лична карта в чужбина

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

21.2.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си