Финансиране на бизнес с европейски пари

Нямам никаква представа как да получа финансиране от Европейския съюз, а имам фирма, която се ангажира в изключително много области, чието развитие и усъвършенстване би било полезно за обществото, в което живея. Добре ще е да знам за тези възможности не само защото съм бизнесмен, но и защото съм гражданин и родител, който би искал неговите деца и внуци да могат да се възползват от всички възможности, които членството ни в Съюза предоставя.

Как да получа достъп до финансиране по линия на ЕС?

Европейският съюз подкрепя мен чрез широк кръг от програми.ЕС предоставя финансиране за множество разнообразни проекти и програми в области като:

  1. Регионално и градско развитие.
  2. Заетост и социално приобщаване.
  3. Земеделие и развитие на селските райони.
  4. Морско дело и рибарство.
  5. Научни изследвания и иновации.
  6. Хуманитарна помощ.

Кандидатстване за финансиране

Ако имам малко предприятие, трябва да знам, че мога да получа финансиране от ЕС чрез безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Чрез безвъзмездните средства може да ми се окаже директна помощ, а другите видове финансиране се предоставят чрез програми, управлявани на национално равнище.

Как става?

Решението за предоставяне на финансиране от страна на ЕС се взема от местната финансова институция, като например банка, гаранционно дружество или инвеститор в дялов капитал. Благодарение на подкрепата, която мога да получа от ЕС, местните финансови институции могат да предоставят допълнително финансиране за предприятия.Конкретните условия на финансиране — размерът, срокът, лихвеният процент и таксите — се определят от финансовите институции. За да науча повече, мога да се свържа с някоя от над хилядата финансови институции.

Право на информация относно кредитите

Имам право да получа обратна информация от кредитните институции във връзка с решението им относно кредита. Това ще ми помогне да разбера финансовото си положение и да подобря възможностите си за получаване на финансиране в бъдеще.

Неправителствени организации

Ако съм част от неправителствени организации или организации на гражданското общество и те работят в областите на политиките на ЕС, и са с нестопанска цел, то те могат също да получат финансиране от бюджета на Европейския съюз.Те ще отговарят на условията за финансиране, ако работят в области на политиката на ЕС и са с нестопанска цел. Например, ако имам институт, който се занимава с изследването на политиките на Европейския съюз.

Младите хора

Като млад човек в ЕС, може да ми бъде предоставено финансиране за две основни цели – образование и обучение. Ако съм студент или пък ученик, мога да получа възможности за обучение чрез Еразъм+, както и да ми се отдаде възможност да усъвършенствам професионалното си обучение. Мога да кандидатствам и за проекти, насърчаващи гражданското участие, доброволчеството. Всичко това има за цел да разшири моя кръгозор за многото култури в Европа.

Научни изследователи

Ако съм научен изследовател - добре е да знам, че между 2014 г. и 2020 г. ЕС ще предостави почти 80 милиарда евро за финансиране на научни изследвания, основно чрез своята водеща изследователска програма Хоризонт 2020. Финансирането обикновено е под формата на безвъзмездни средства за частично финансиране на широк кръг изследователски проекти.

Земеделие

Ако се занимавам със земеделие, мога да получа средства от ЕС за екологични земеделски практики. Например: запазване на постоянни тревни площи, разнообразяване на културите и др. Като земеделски производител също мога да получа средства въз основа на площта земя, която притежавам — отново за използване на екологосъобразни селскостопански методи, чрез които се съхраняват биологичното разнообразие, качеството на почвите и водите, и се поддържат ниски емисии.Финансирането от ЕС, освен това може да ми помогне да науча нови методи и да модернизирам своето стопанство. Ако съм млад земеделски стопанин, мога да получа специална помощ за създаване на свое предприятие, както и подкрепа за инвестициите, които правя чрез фонда за развитие на селските райони. Групата на Европейската инвестиционна банка е институцията за дългосрочно финансиране на Европейския съюз и предоставя финансиране за инвестиционни проекти и предприятия.Достъпът до всички безвъзмездни средства се осъществява чрез покани за представяне на предложения в рамките на определени срокове. [toggles][toggle title=Източници] Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 текст от значение за ЕИП:чл. 431 - относно правото ми да изисквам информация от кредитните институции; Регламент № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета:чл. 5, т. 1 - относно целите на Хоризонт 2020; http://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_bg - относно видовете сфери за финансиране от ЕС; Регламент № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета - чл. 5- относно целите на програмата Еразъм +; [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Николай

Стоянов

24.5.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си