Кога работодателят ми може да прави удръжки от заплатата ми?

Удръжки от трудовото ми възнаграждение (заплатата ми) могат да се правят с или без мое съгласие. Удръжките с мое съгласие могат да бъдат без ограничение както по отношение на основанието, така и по отношение на размера на удържаната сума.

В Кодекса на труда изрично са уредени само случаите, в които е допустимо да се правят удръжки от трудовото ми възнаграждение без мое съгласие, а именно за:

ВАЖНО: Техническите грешки трябва да се различават от грешките в правното основание за получаване на трудово възнаграждение. При липса на правно основание за плащането е недопустимо работодателят да ми прави удръжки под предлог за техническа грешка. В Кодекса на труда изрично е предвидено, че не дължа връщане на сумите за трудово възнаграждение, които съм получил добросъвестно, макар и без правно основание. Лицата, които носят отговорност в случая, са длъжностните лица, наредили и допуснали неоснователното изплащане на сумата. Но при истинска техническа грешка удръжката е допустима дори и да не съм знаел за нея.

ВАЖНО: Извън посочените случаи на допустими удръжки, работодателят ми няма право без мое съгласие да удържа суми от трудовото ми възнаграждение. Той не може да предвижда каквито и да било други парични санкции, глоби или удръжки нито в колективен, нито в индивидуален трудов договор, нито в Правилника за вътрешния трудов ред или в други вътрешни правила на предприятието.

Размер на месечните удръжки - общият размер на месечните удръжки, които може да се правят, не може да надвишава размера, установен в Гражданския процесуален кодекс. Ако удръжката е насочена върху трудово възнаграждение или върху пенсия, чийто размер е над минималната месечна работна заплата, може да се удържа само ако получавам над минималната работна заплата за страната и то в следните размери:

РАЗМЕР НА УДРЪЖКИ

Ако получавам сума:

Ако нямам деца:

Ако имам деца, които издържам:

до 300 лв. месечно

една четвърт част

една пета част

от 300 до 600 лв. месечно

една трета част

една четвърт част

от 600 до 1200 лв. месечно

една втора част

една трета част

над 1200 лв. месечно

горница над 600 лв.

горница над 800 лв.

Месечното трудово възнаграждение, от което се прави удръжка, се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

Удръжки от пенсия

Удръжки от пенсията ми могат да се правят само при условие, че пенсията е в размер, по-голям от минималната работна заплата, установена в страната за съответния месец. Размерът и условията са посочени в горната таблица.

Удръжките се извършват от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, който след това превежда по сметката остатъка от пенсията.

От рубриката ни “Предложи право”.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда:

чл. 210, ал. 4 относно събирането на дължими суми чрез удръжки от трудово възнаграждение;

чл. 272 относно удръжките от трудовите възнаграждения.

§ Гражданско процесуален кодекс:

чл. 446 относно размера на удръжките;

§ Кодекс за социално осигуряване:

чл. 4 относно осигурените лица;

чл. 6 относно осигурителните вноски и осигурителения доход.

§ Закон за здравното осигуряване:

чл. 40 относно здравно осигурителните вноски.

§ Наредба за пенсиите и осигурителния стаж:

чл. 68 относно удръжките;

чл. 85 - чл. 88 относно видовете удръжки.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Рени

Христова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си