Как се прави ликвидация (закриване) на фирма?

Не знам как се случи, но така се получи. Динамично променящите се икономически условия и рисковете, които постоянно дебнат в търговския оборот, доведоха до преустановяване дейността на търговското дружество, в което съм съдружник. За да изчезне то “от лицето на света”, законово се започна ликвидация. Какво представлява ликвидация (закриване) на фирма и кога се стига до нея?NB! По-долу мога да науча полезна информация, но в подобна ситуация най-умното решение е да се обърна към специалисти. Мога да направя това бързо на тази страница и да получа адекватно съдействие на добра цена.

Какво е това ликвидация?

Ликвидацията е уредена в закона като “последен етап от съществуването” на едно търговско дружество (ТД). До нея се стига тогава, когато то е преустановило търговската си дейност - спряло производството, не приема нови поръчки, не участва активно на пазара. В процеса на ликвидация трябва да се извършат поредица от действия, вменени на “главното действащо лице” - ликвидатора. Целта е да се:

Важно! Ликвидацията като “край” на ТД трябва да различавам от несъстоятелността - един друг възможен завършек. Тя е принудително прекратяване на ТД, когато то е неплатежоспособно/свръхзадлъжняло. Тук, при ликвидацията е обратното, тъй като се предполага, че парички има. Ако се установи, че няма, ликвидаторът е длъжен да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност. Това може да направи и всеки кредитор по всяко време. С влизане в сила на решението за откриване производство по несъстоятелност, производството по ликвидация се прекратява.

Доброволна и принудителна ликвидация или как и кога се стига до нея?

Именно защото пари се предполага, че има, към ликвидация се преминава доброволно, а в изрично предвидени от закона случаи - принудително.

  1. Доброволна ликвидация има, когато прекратяването на ТД е резултат от нашата воля (на съдружниците/акционерите). Както в нашия случай - с останалите взехме решение да преустановим дейността си. В учредителния акт може да е записано, че ТД ще се прекрати след изтичане на определен срок, сбъдване на някакво условие, изпълнение на някаква цел и при настъпването им не вземем решение за продължаването му. Доброволна е ликвидацията и при преобразуване чрез отделяне и разделяне.

Важно! Мнозинството при вземане на решение зависи от формата на ТД. (При персоналните - събирателно и командитно ТД е необходимо единодушие, при ООД - ¾ от капитала, а при АД - ⅔ от представения на събранието капитал.)

  1. Принудително по административен път се прекратява ТД, когато му се отнеме лиценза за извършване на съответна търговска дейност, която е негов основен предмет. Принудителна е и ликвидацията въз основа на съдебно решение:

Срокът за извършване на ликвидацията се определя от назначаващия ликвидатор и при необходимост може да се удължи.

Правни последици от обявяване на ТД в ликвидация?

Промяна на фирматаТъй като както нашите клиенти - потребителите, така и другите участници на пазара трябва да знаят, че сме преустановили дейността си и в момента само довършваме на висящите ни задачи, законът изисква промяна в нашата фирма (наименованието, с което се обозначаваме). Към нея трябва да впишем в ТР добавката “в ликвидация”. Промяна на функциите на дружествените органиНезависимо от вида на ТД при ликвидация настъпват няколко основни промени във функциите на органите му.

Промяна в правата и задълженията на съдружниците/акционеритеПрез времето на ликвидация ТД продължава да съществува, аз съм си съдружник и продължавам да имам права и задължения, но те се променят, като:

Важно! Прекратяването на дейността на ТД и назначаването на ликвидатор подлежи на вписване от него в ТР.[toggles][toggle title=Източници] Търговски закон (ТЗ):чл. 9 ТЗ - относно промяната на фирмата при ликвидация;чл. 266, ал. 1 и чл. 268, ал. 1 ТЗ - относно понятието ликвидация;чл. 266, ал. 2 ТЗ - относно срока за извършване на ликвидация;чл. 266, ал. 3 ТЗ - относно вписването на ликвидацията в Търговския регистър;чл. 269 ТЗ - относно управлението и представителството на ТД от ликвидатора;чл. 611 ТЗ - относно преминаването от производство по ликвидация към производство по несъстоятелност. Закон за търговския регистър (ЗТР):чл. 15, ал. 6 ЗТР - относно вписването на ликвидацията в Търговския регистър.Антонова, А. Ликвидация на търговски дружества. С.: Сиела, 2012.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

14.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си