Актове и протоколи в строителството

Строителството е сложен процес, при който се изисква спазването на редица законово установени изисквания като безопасност при пожар, опазване на здравето и живота на обитаващите, безопасна експлоатация, защита от шум и опазване на околната среда, енергийна ефективност.За да се осигури ефективното прилагане на тези изисквания в хода на строителния процес, е установено задължение за съставянето и издаването на множество актове и протоколи. Всеки от тях доказва изпълнението на определени изисквания към строежа.Препоръчително е да се свържа със специалист на тема строителство и недвижими имоти. Важно е да не пропусна някоя добра възможност или пък да пренебрегна процедура, от която да последват тежки глоби. Мога бързо и лесно да се свържа със специалист на тази страницаЗакона за устройство на територията (ЗУТ) строежите са разделени в категории, като за всяка категория се изискват точно определени актове и протоколи. В редовете по-долу “от А до Я” са разгледани всички актове и протоколи предвидени в строителния процес, а те се издават за отделните категории строежи както следва:

Актовете и протоколите се съставят от участниците в строителния процес:възложител - собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон; строител (изпълнител) - лице или фирма, притежаващо регистрация в Камарата на строителите в България, което по договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа;проектант - лице или фирма, притежаващо регистрация по съответния ред за извършване на проектантска дейност;лице, упражняващо строителен надзор - консултант - въз основа на писмен договор с възложителя осъществява контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите в строителния процес, като подписва всеки от тях, при установяване на нарушения в процеса е задължено да уведоми ДНСК, носи отговорност за неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти (Дирекция “Национален строителен контрол” вписва в регистър удостоверенията на лицата за упражняване на тази дейност);технически ръководител - едно или повече лица, които по трудов договор със строителя извършват техническо ръководство на строежа; и доставчик на машини, съоръжения и технологично оборудване - търговец, с който възложителят е сключил договор за доставка и други.Особеното е, че е задължително актовете и протоколите да се съставят непосредствено през етапите на строителния процес за извършените строителни монтажни работи (СМР). Както и, че при отказ/неявяване на участник след писмена покана, за съставяне на съвместен акт, той може да се състави и без негово участие, като като лицето се замества от органа издал разрешението за строеж/упълномощено от него длъжностно лице, напр. главния архитект на общината.Важно! РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ Преди да си построя каквото и до било, трябва да ми бъде издадено разрешение за строеж - въз основа на него се съставят всички актове и протоколи в строителния процес.Актовете и протоколите, които се съставят по време на строителството са следните:

  1. Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1)

Този документ се съставя от възложителя, проектанта, строителя и консултанта (строителния надзор) или техническия ръководител (за строежите пета категория).

С него “стартира” строителството и датата на съставянето му се смята за начало на строежа, а когато такъв акт не се изисква за строежа - датата на заверка на заповедната книга. За да бъде издаден този протокол, лицето, което упражнява строителен надзор, или техническия ръководител (за строежите от пета категория) следва да подаде искане в общината 7 дни преди съставянето му. Протоколът се състои от три раздела, като се съхранява безсрочно в архива на издалия разрешението за строеж административен орган. Какво се съдържа най-общо в трите му раздела?раздел първи “Откриване на строителна площадка” (съставител: лицето, упражняващо строителен надзор (техническия ръководител - за строежите от пета категория), в присъствието на възложителя, на строителя и на служителите за контрол по строителството в общината (четвърта - шеста категория строежи). В него се посочват разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи; описание на състоянието на околното пространство - улично платно, тротоар, зелени площи, дървесна растителност, която не подлежи на премахване; мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. При липса на друга техническа възможност части от тротоари, свободни обществени площи, както и части от улични платна се използват временно с разрешение на общинската администрация, това също се вписва в протокола.)раздел втори "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" (съставители: лицето, упражняващо строителен надзор (техническия ръководител - за строежите пета категория), лице, компетентно по част “Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор и служителите за контрол по строителството в общината). Съдържа скица с означено разстоянието от новия строеж до границите на имота, респективно до сгради и постройки в поземления имот и до такива в съседните имоти.)раздел трети "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" (съставител: лицето, упражняващо строителен надзор (техническия ръководител - за строежите пета категория), в присъствието на строителя и проектантите по съответните части). Съставя се при достигане на контролираните проектни нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било на сградите, като с него се установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж.)

Констативният акт се съставя от длъжностно лице от общинската (районната) администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор (техническия ръководител за строежите пета категория). След проверка на строежа длъжностното лице установява с акта, че СМР по фундаментите на строежа са завършени, строежът (не) съответства на издадените строителни книжа и (не) са допуснати отклонения (ако има такива се описва какви са те), както и дали подробният устройствен план (не) е приложен по отношение на застрояването.

Тя се поддържа от лицето, упражняващо строителен надзор (техническия ръководител за строежите пета категория). В нея се съдържат данни относно: местоположението и наименованието на строежа; участниците в строителния процес (имена, ЕГН, адреси и телефони, номер на диплома, данни за юридическите лица и лицата, които ги представляват, в т.ч. съдебна регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ); всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от компетентните органи, както и несъществените изменения на одобрените проекти.

(строителя, лице, компетентно по част “Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта)

(строителя, лица по части "Конструктивна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите (конструктор и инженер-геолог/хидрогеолог)Те извършват оглед на земната основа в извършения изкоп и могат да предпишат мерки в случаи на отклонения от проектната документация, вкл. спиране на строителството при необходимост от друго проектно разрешение.

(строителя, проектанта по част "Конструктивна" и по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор (техническия ръководител за строежите пета категория)Те извършват преглед на строителната конструкция по нива и елементи и установяват извършените СМР в съответствие с работните проекти.

(строителя, изпълнителя на монтажните работи, лица по части "Геодезия" и "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта-конструктор)С него се установяват извършените фундаменти и се предават на изпълнителя на монтажните работи за извършване на монтаж на описаните в акта конструкции, машини и съоръжения.

(възложителя, доставчика на машини и съоръжения, строителя (изпълнителя на монтажните работи) и лице по част "Технологична" или по съответните части за съоръженията към лицето, упражняващо строителен надзор) С него се описват машините и съоръженията, които възложителят предава на изпълнителя на монтажните работи (брой, състояние, наличие на счупвания, дефекти, пукнатини, повреди, документацията към тях и др.)

(възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна”) Основания за спиране на строителството са: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна възложител, строител и лице, упражняващо строителен надзор или по друга причина. В акта се посочват точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове СМР, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и др. изисквания и мерки за замразяване на строителството.

(възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, упражняващо строителния надзор, лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна")След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството с него се установява състоянието на строежа (изпълнените СМР, наличните инвентар, съоръжения, материали и др., извършените работи, които подлежат на събаряне и ремонт и др. констатации и изисквания към строежа) преди продължаване на СМР.

(строителя, проектантите по съответната част и лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор)Той съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи.

(строителя, лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор, възложителя)Той съдържа описание на причинените щети, напр. при наводнение, на строежа и строителната площадка и както и необходимите СМР за възстановяването им.

(проектанта-конструктор, строителя, лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор)Този акт съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна документация и се съставя след като е завършен “грубият строеж” (изпълнени са ограждащите стени и покривът на сградата/постройката, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи). С него се удостоверява, че конструкцията е годна да понесе всички предвидени по проект натоварвания при експлоатация и се разрешава изпълнението на довършителни СМР.

(възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части (техническия ръководител за строежите от пета категория)След завършване на строежа с него се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя. Съдържа описание на цялата документация, съставена по време на строителния процес; доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него; данните от огледа на място и околното пространство – възстановени ли са в състоянието преди започване на строежа, описание на неизвършените работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени.Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор (той се представя пред Държавната приемателна комисия при издаване на разрешение за ползване).

Повече за него мога да намеря тук.

Извършената експлоатационна проба от специално назначена от възложителя комисия има за цел да установи дали строежът има отклонения от изискванията за безопасност на сградата, хигиенните норми, опазването на околната среда, пожарната безопасност и т.н. Най-общо казано се извършват технически натоварвания и се изпробват ОВК инсталациите в сградата (отопление, вентилация, климатизация).Образци от всички актове и протоколи мога да намеря като приложения към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Правото е в съавторство с Христо Милчев.[toggles][toggle title=Източници] Закон за устройство на територията (ЗУТ):чл. 137 ЗУТ - относно категориите строежи;чл. 157 - 159 ЗУТ - относно началото на строителния процес;чл. 160 - 168 ЗУТ - относно участниците в строителния процес;чл. 169 - 170 ЗУТ - относно изискванията към строежите;чл. 176 ЗУТ - относно завършването на строителството; 5, т. 46 ЗУТ - относно определението за “груб строеж”. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си