Процедура за придобиване статут на бежанец

В търсене на закрила за живота си, преминах нелегално границата. За да остана на територията на Република България, аз трябва успешно да премина процедура за предоставяне статут на бежанец.

Кой може да потърси закрила като бежанец?

България предоставя международна закрила като страна член на Организацията на Обединените нации (ООН), както и временна закрила в случай на масово навлизане на чужденци, принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери. Вече знам, че статут на бежанец се предоставя от Държавната агенция за бежанците, както и какви са предпоставките за получаване на статут.)Остава да разбера каква е процедурата за придобиване статут на бежанецПроизводството протича пред председателя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), а етапите му условно са следните:

  1. Подавам искане (молба) за предоставяне на закрила лично до агенцията

Когато бъде установено нелегалното ми преминаване/пребиваване, органите на реда трябва да ме информират за възможността да кандидатствам за статут на бежанец. Няма изискване за формата на молбата - тя може да бъде писмена или устна. В 15-дневен срок от подаване й получавам разяснения правата и задълженията ми при процедурата, както и за организациите, които предоставят правна и социална помощ на бежанци.

  1. Събиране и обработка на лични данни

Не по-късно от 3 дни от подаване на молбата преминавам през регистрация и ми се открива лично дело. ДАБ има право да събира информация за мен от български и чуждестранни органи, лица и организации. С оглед събирането на необходимата информация за произнасяне по искането ми, се извършват и следните процедурни действия:

Може да бъдат назначени: експертиза за установяване на възрастта ми, психиатрична експертиза или извършване на медицински преглед с мое съгласие.Важно! За мен се изисква и писмено становище от Държавна агенция “Национална сигурност”, което се взема в предвид при произнасяне.

  1. Провеждане на интервю

Интервюто се извършва на избран от мен език, а при невъзможност – на език разбираем за мен, прави му се аудио- или аудио-визуално записване. На него може да присъства мой адвокат. Длъжен съм да представя всички доказателства в подкрепа на молбата си. При необходимост се провеждат последващи интервюта.

  1. Произнасяне по молбата

В срок до 4 м. от образуване на производството интервюиращият орган изготвя становище, което заедно с личното ми дело представя на председателя на ДАБ за вземане на решение. В срок до 6 м. от образуване на производството председателят взема решение, с което ми предоставя статут на бежанец или отказва. В случай че не ми се предостави статут на бежанец, се разглежда необходимостта от предоставяне на хуманитарен статут. При произнасяне се вземат под внимание всички събрани документи и установени факти, свързани с личността ми, с държавата ми по произход или възможността да се ползвам от закрилата на друга държава, чието гражданство бих могъл да придобия; неявяването на интервю без уважителни причини също се взема в предвид. При сложни фактически и/или правни въпроси, срокът за произнасяне може да се удължи с 9 месеца, както и когато голям брой чужденци едновременно потърсят международна закрила, което затруднява вземането на решение в срока.Максималният срок за произнасяне по молбата е 21 м. от датата на подаването й. Решението ми се връчва срещу подпис, като имам право да се запозная с личното си дело, въз основа на което е постановено решението.

  1. Обжалване на решението.

При отказ да ми се предостави статут на бежанец, мога да обжалвам в 14-дневен срок пред административния съд. Той се произнася в 1-месечен срок, като може да даде задължителни указания на ДАБ и да върне молбата за ново разглеждане. Решението на административния съд мога да обжалвам пред Върховния административен съд (ВАС).

Още малко информация за процедурата

По време на процедурата, може да бъда задължен да се явявам за справка на всеки две седмици или да бъда настанен временно в център от затворен тип. Важно да знам е, че в център от затворен тип се настанява не всеки чужденец подал молба, а само когато се прецени, че е необходимо с оглед установяване на самоличността и националността ми, защитата на националната сигурност и обществения ред, както и има опасността да се укрия. Прави се преценка и дали принадлежа към уязвима група. (Това са са малолетните или непълнолетните, непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, жертвите на трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие.)Производството се спира по предложение на съответния интервюиращ орган от председателя на ДАБ в един от тези случаи. (Без основателна причина: не се явя на интервю в продължение на 10 работни дни; променя адреса си, без да уведоми за това ДАБ; отказвам съдействие за изясняване на обстоятелствата, свързани с молбата ми; наруша наложената ми мярка задължително явяване на всеки две седмици. Спряното производство се възобновява, когато представя доказателства, че съм имал обективни причини за неизпълнение на задълженията ми.)Производството се прекратява по предложение на интервюиращия орган или по моя молба в един от тези случаи. (Когато: опасността в държавата ми по произход е отпаднала; придобил съм отново гражданство в държавата ми по произход или в друга държава; придобия българско гражданство, оттегля молбата си; в продължение на 3 месеца от спиране на производството не представя доказателства за наличието на обективни причини; почина, получа убежище.)

Какви права и задължения имам в процедурата за предоставяне на статут?

Докато изчаквам да приключи производството по молбата ми, имам право:

Докато изчаквам да приключи производството по молбата ми, имам задължение да:

NB! Временна закрила и определяне на компетентна държава по молбатаВъв връзка с членството на България в Европейския съюз има специално производство за определяне на държава, компетентна да разгледа молбата за предоставяне на статут.Правилата за предоставяне на временна закрила също са свързани с общата европейска политика - въвеждането й, както и нейният срок се определят с решение на Съвета на ЕС. Добре е да знам, че правителството: може да прави искане за въвеждане на временна закрила; информира ЕС за възможностите да приема чужденци, нуждаещи се от временна закрила; прави искане за прекратяване на временната закрила/удължаване на срока й. България е задължена да приема обратно чужденци, получили временна закрила, които са преминали на територията на друга държава-членка.Важно! Правото обхваща само производството по общия ред за предоставяне на статут на бежанец. Съществува и ускорено производство, като прилагането му зависи от конкретния случай.На сайта на Държавната агенция за бежанците мога да намеря Указания относно реда за подаване на молбата за статут, за процедурата, която ще се следва, за правата и задълженията на чужденците, подали молба за статут в Република България.[toggles][toggle title=Източници] Закон за убежището и бежанците (ЗУБ):чл. 1а ЗУБ - относно предоставянето на закрила от България;чл. 14 - 15 ЗУБ - относно спирането и прекратяването на производството;чл. 29 ЗУБ - относно правата на чужденец, кандидатстващ за закрила;чл. 30 ЗУБ - относно задълженията на чужденец, кандидатстващ за закрила;чл. 45б ЗУБ - относно настаняването в център от затворен тип;чл. 48 ЗУБ - относно компетентния орган по предоставяне на закрила;чл. 58 - 59 ЗУБ - относно подаването на молба за предоставяне на закрила;чл. 60 - 61 ЗУБ - относно регистрацията на чужденеца в агенцията;чл. 63 и 64 ЗУБ - относно събирането на информация за лицето;чл. 63а ЗУБ - относно провеждането на интервю с чужденеца;чл. 73 - 76 ЗУБ - относно произнасянето по молбата;чл. 80 - 83 ЗУБ - относно предоставянето на временна закрила;чл. 86 - 90 ЗУБ - относно обжалването на отказа да се предостави закрила.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

1.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си