Последици от приемането на оздравителен план в производство по несъстоятелност

Какво ми се случва? (Как въобще я докарахме дотук?!)

Длъжник съм в открито производство по несъстоятелност. На хоризонта обаче проблесна искрица надежда - разбрах, че “пробойната в кораба” може да бъде ремонтирана и моето “оздравяло” предприятие да опъне отново платната. На pravatami.bg намерих информация какво е оздравителен план, кой и в какъв срок може да го предложи. Сега остава само да се запозная с процедурата по приемане на плана и последиците от това.

Има предложен оздравителен план. И сега какво? (Допускане на плана до разглеждане)

Ръкавицата е хвърлена, предложение с приложен оздравителен план е подадено в съда. Възможните развои в тази ситуация са следните:

Разглеждане на плана от Събранието на кредиторите

И така, големият ден - денят на Събранието на кредиторите - дойде! Какво да очаквам? (чл. 703 ТЗ) Преди всичко добре е да знам, че събранието е законно проведено, ако на него присъстват поне 50 % от кредиторите ми, иначе няма кворум. Кой има право да гласува? Право да гласуват имат кредиторите с приети вземания (тези, които са се “видели” в списъците на приетите вземания). Право да гласуват още имат и кредитори, които по една или друга причина са “попаднали” в списъка на неприетите вземания, но са предявили иск, целящ да установи, че те все пак имат вземане към дружеството.Как гласуват те? Кредиторите гласуват поотделно в следните класове:

Всеки клас приема плана с обикновено мнозинство, което обаче се формира на базата на всички вземания в класа, а не само на базата на вземанията на присъстващите на събранието кредитори от класа. Например, в клас обезпечени кредитори има петима ипотекарни кредитори, които правят 100 % от вземанията в класа. На събранието обаче присъстват трима, които са 60 % от вземанията в класа. Ако двама от присъстващите трима гласуват “за” техните проценти не се преизчисляват към 100% и няма да са 66,6 %, а ще са 40 % и ще се счита, че класът не е приел плана. Независимо от класовете, добре е да помня, че ако против плана са гласували повече от половината от кредиторите с приети вземания, то той се счита за неприет. Важно! Срещу приетия от събранието на кредиторите план в 7 - дневен срок от датата на гласуването може да бъде подадено възражение. Ако има направени възражения, те се разглеждат в открито заседание при закрити врати, т.е. такова на което могат да присъстват само определени хора като синдика и направилия възражението напр. и в 14 - дневен срок от провеждане на това заседание съдът се произнася по тях.

Утвърждаване на плана от съда

Камък ми падна от сърцето. Планът беше приет от събранието на кредиторите. Това ли е всичко? Не, необходимо е и съдът да се произнесе. Вариантите са следните:

Важно! Решението на съда относно плана се обявява в Търговския регистър по партидата на фирмата и мога да обжалвам в 7 - дневен срок от обявяване.

Какви са последиците от утвърждаване на плана? А ако не изпълня?

Утвърденият от съда оздравителен план е задължителен за моята фирма и трябва да се изпълнява стриктно.Офф, пак нещо се обърка, не ни върви и това е - не можем да се справим с изпълнението на предвиденото в плана. Какво ще стане сега? В този случай мой кредитор или кредитори, които притежават минимум 15 % от общия размер на вземанията, могат да поискат от съда да възобнови производството по несъстоятелност спрямо фирмата. В 14-дневен срок съдът насрочва открито заседание, на което разглежда молбата и за което ще получим “специална покана”. Вариантите са два: съдът или се произнася с решение, с което уважава молбата, или отхвърля молбата. И в двата случая “недоволните” могат да обжалват в 14 - дневен срок от съобщаване на решението пред съответния Апелативен съд. Ако молбата бъде уважена и производството по несъстоятелност възобновено, то следва да знам, че:

[toggles][toggle title="Източници"]

чл. 613 а - относно субсидиарното прилагане на ГПК;чл. 701 - 709 - относно оздравяване на предприятието;чл. 710 - 711 - относно решението за обявяване в несъстоятелност.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

20.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си