На трудов договор съм - какви осигуровки дължа?

Кандидатствах за работа и с работодателя сключихме трудов договор.Тук мога да прочета как се изчисляват осигурителните ми вноски.

Трудово възнаграждение

В трудовия договор трябва да бъде уговорено моето възнаграждение - брутно или нетно. Брутното трудово възнаграждение включва три основни елемента:

Брутното трудово възнаграждение е сумата преди удръжките. От нея се приспадат първо осигуровките за моя сметка и данък върху доходите ми (известен повече като данък общ доход).Нетна заплата е сумата, която следва да получа за положения от мен труд след приспадане на всички удръжки за моя сметка.Ако имам въпроси или неясноти на тема трудово право, най-правилното нещо, което мога да направя е да се свържа със специалист. Така ще си спестя глоби и пропуснати възможности. Не е скъпо и мога да направя това бързо и лесно на тази страница.Кодекса на труда изрично забранява без мое съгласие да ми се правят каквито и да е било удръжки от заплатата, с изключение на:

Какви осигуровки дължа?

Трябва да знам, че по закон осигуровките са разпределени в съотношение 60% за работодателя и 40% за сметка на работника. ВАЖНО! Има минимален и максимален осигурителен праг. С минималния праг за всяка длъжност е определена сума, под която работодателят няма право да ме осигурява при трудов договор с нормално работно време 8 часа. Ако договорът ми е на 4 часа, задълженията ми за осигуровки и данък са пропорционални, т.е. наполовина на тези при 8 часа. Минималните прагове за всяка професия или длъжност са определени в приложението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. Това представлява таблица с различните професии по степен на квалификация и по сфери на дейност, но на мен ми е трудно да се ориентирам там. По-добре е да се обърна към някой специалист – юрист или счетоводител.Всяка година се определя максимален осигурителен доход за страната. Дори и да имам по-висока определена брутна заплата, осигуровките ми ще бъдат само върху максималния осигурителен доход, а за всичко над тази сума ще дължа само 10% ДОД.Размерът на осигуровките, които трябва да ми бъдат удържани зависи от следните фактори:

В най-честия случай (когато съм нает на трудов договор и съм роден след 1960 г.) към 01.01.2020 г. общият размер на осигурителните вноски, които дължа като служител, е 13.78% от брутното ми трудово възнаграждение. Върху остатъка дължа 10% данък общ доход.Осигурителните вноски, които заплащам, са за:

Здравно осигуряванеРазмерът на осигуровките ще бъде различен, ако заемам длъжност, която попада в първа или втора категория труд (например съм миньор, стюард/еса, пилот и т.н.), както и ако съм държавен служител или работя само до 5 дни месечно, също така ако съм получил обезщетение.Статията цели да покаже общия случай – какви осигуровки дължа при трудов договор с 8 часов работен ден при трета категория труд, договор за управление и контрол. Ако бъда на 4 часа например осигуровките за моя сметка ще бъдат пропорционални, т.е. наполовина.Правото е в съавторство с Людмил Иванов. Още на тема осигуровки и пенсии мога да науча от курса на pravatami.bg Осигурителна система: осигуровки, пенсии, обезщетения.[toggles][toggle title=Източници] Кодекс на труда (КТ):чл.62 и чл.63 от КТ - относно сключване на трудов договор;чл. 66, ал. 1, т. 7 КТ - относно съдържанието на трудовия договор;чл.272 от КТ - относно удръжки от трудовото ми възнаграждение. Кодекс на социалното осигуряване (КСО):чл.2 от КСО - относно какво включва Държавното обществено осигуряване (ДОО);чл.6 от КСО - относно осигурителни вноски и осигурителен доход на фондовете на ДОО;чл.127 от КСО - относно това кой подлежи на допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО);чл.157 от КСО - относно размер на осигурителни вноски за фонд ДЗПО. Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):чл.40, ал.1 от ЗЗО - относно разпределение на здравноосигурителната вноска между работник и работодател. Закон за бюджета на Национална Здравноосигурителна Каса за 2018 (ЗБНЗОК):чл. 2 от ЗБНЗОК - относно размера на здравноосигурителната вноска. Закон за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):чл.24 и чл.25 от ЗДДФЛ - относно данъчна основа за облагане с данък върху доходите от трудово правоотношение;чл.42 от ЗДДФЛ - относно авансово удържане на данък от доходи от трудови правоотношения през годината;чл.42, ал.4 от ЗДДФЛ - относно размер на данък върху доходите. Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 (ЗБДОО):Прилож.1 към ЗБДОО - относно минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;чл.9, ал.1, т.4 от ЗБДОО - относно размер на максимален осигурителен доход за 2017 г;чл.13 от ЗБДОО и Прилож.2 към него - относно размера на осигурителните вноски за фонд Трудова злополука и професионална болест по дейности. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски:чл.1 - чл.2 - относно възнаграждение, върху което се дължат осигурителни вноски.Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ):чл. 3 - относно елементите на брутно трудово възнаграждение. [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Цветелина

Черешарова

7.1.2020

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си