Какви са правата ми като европейски гражданин?

От 01.01.2007г. България е пълноправен член на ЕС. В учредителните договори на ЕС се предвижда, че всеки гражданин на страна-членка на ЕС, е гражданин едновременно с това и на Съюза. Европейското гражданство не заменя, а допълва националното.

Сред допълнителните права, които ми се делегират от ЕС са:

Какво включва правото ми на свободно движение?

1. Като гражданин на страна-членка на ЕС ми се делегира правото да пътувам свободно в рамките на всички 28 държави членки само с паспорт или лична карта. Граничните власти нямат право да изискват от мен виза, нито мотив за пътуването ми. Единствено е възможно да поискат да декларирам, че имам достатъчно средства за почивката си. Ако съм пенсионер – доказателства за наличие на пълна здравна осигуровка и възможност да се издържам, без да се нуждая от допълнителна финансова подкрепа. В случай, че не работя и получавам обезщетение, то аз мога да го получавам и в друга държава-членка на ЕС, стига предварително да съм попълнил съответните формуляри в Агенцията по заетостта.

2. В рамките на Шенгенската зона обикновено не се правят проверки на самоличността на вътрешните граници.

3. Имам право на престой до 3 месеца на територията на държава-членка само с представяне на документ за самоличност. В някои страни е възможно да поискат да докладвам присъствието си (това докладване не важи за Дания, Естония и Литва). Тук мога да проследя как се урежда въпросът за всяка отделна страна с оглед националното й законодателство. В случай че желая да остана на територията на дадена страна повече от разрешените ми 3 месеца, има три хипотези, на базата на които имам това право (работя или имам собствен бизнес в съответната страна; студент съм; имам достатъчно средства да издържам себе си и семейството си и имам пълна медицинска застраховка).

4. Като европейски гражданин мога да получа право на постоянно местожителство на територията на друга държава-членка след 5-годишно, непрекъснато (т.е. отсъствам от нея не повече от 6 месеца в рамките на една календарна година), постоянно и легално пребиваване в страната.

5. Имам право да кандидатствам за всяко работно място, обявено в рамките на ЕС, с изключение на някои длъжности, които са изрично опоменати – напр. в държавната администрация. Правото на ЕС забранява всякаква дискриминация с оглед на гражданството.

6. Имам право да работя и да се пенсионирам във всяка една държава от ЕС. Абсолютно задължително е с мен да се отнасят като гражданин на съответната държава, спрямо мен не трябва да има поставени никакви допълнителни изисквания.

7. По отношения на данъците, които дължа трябва да знам, че прекарвайки повече от 6 месеца годишно в друга страна от ЕС, най-вероятно ще бъда облаган за данък за доходите, които получавам. Ако имам постоянно жилище в България, ще остана данъчно задължен и тук. Къде и как ще се облагат доходите ми зависи от двустранните споразумения между България и дадената страна, касаещи данъчната политика.

Какви са политическите ми права като гражданин на ЕС?

  1. Като европейски гражданин имам правото да избирам и да бъда избиран на общински избори в целия Съюз. Местните органи при определени хипотези могат да ограничат до известна степен това право.
  2. Мога да избирам и да бъда избиран по време на избори за Европейски парламент в държавата-членка, в която пребивавам. Всяка държава сама избира формата на избор, но се следват определени от ЕС общи правила.

Какво означава дипломатическа и консулска защита на друга държава-членка?

1. Консулската и дипломатическа защита включва:

2. В случай че България няма постоянна консулска служба или дипломатическа мисия на територията на държавата, в която пребивавам, ЕС ми дава правото да се ползвам от консулската/дипломатическа защита на останалите 27 страни от ЕС. Трябва да ми се помогне по начин, по който би се помогнало и на гражданите на представляваната страна.

Какво представлява право на подаване на петиция до Европейския парламент и жалба до европейския омбудсман?

  1. Освен право на петиции и жалби, имам право да се обръщам към институциите и към консултативните органи на Съюза на някой от официалните езици на ЕС. Имам правото и да получа отговор на същия език. ЕС има 24 официални и работни езика, един от който е българският.
  2. Право на петиция (под формата на жалба или искане; от публичен или частен интерес) може да упражни всеки гражданин на ЕС, всяко лице, постоянно пребиваващо на територия на държава-членка, всяко дружество, организация или сдружение със седалище, намиращо се в ЕС. Петицията следва да е засегнала въпрос, попадащ в сферата на дейност на ЕС. На този адрес мога да попълня и внеса петиция до ЕП.
  3. Ако горепосочените институции не ми помогнат да разреша адекватно проблема си, имам право и на жалба до Европейския омбудсман. Мога да подам и онлайн формуляр на този адрес.

Какво представлява европейската гражданска инициатива?

Това право е делегирано на европейските граждани от април 2012 г. Това е инструмент, който дава възможността на гражданите активно да участват в политиките на ЕС. Има 7 условия, които трябва да се изпълнят, за да може да се проведе европейска гражданска инициатива:

Подписите трябва да са удостоверени от компетентни органи във всяка държава-членка. Комисията има три месеца, за да проучи инициативата и да вземе решение какви действия да предприеме.

Хартата на основните права на ЕС имам регламентирани и други основни мои права.

Правото е в съавторство с Деница Кожухарова.

Актуализира: Боряна Русева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Договор за Европейския съюз (ДЕС)

чл. 3 пар. 2 ДЕС - относно правото на гражданите на свободното движение в рамките на ЕС;

чл. 9 ДЕС - относно гражданството на ЕС;

чл. 10 пар. 3 ДЕС - относно участието на гражданите в демократичния живот на ЕС;

чл. 11 ДЕС - относно европейската гражданска инициатива.

§ Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

чл. 18 ДФЕС - относно принципа на недискриминация;

чл. 20 ДФЕС - относно правата, които европейското гражданство поражда;

чл. 21 ДФЕС - относно правото на свободно движение и пребиване;

чл. 22 ДФЕС - относно политическите права, които европейското гражданство поражда;

чл. 23 ДФЕС - относно правото на дипломатическа и консулска защита;

чл. 24 ДФЕС - относно правото на писмено обръщение към всички европейски институции;

дял IV ДФЕС - относно свободното движение и установяване в рамките на ЕС;

чл. 227 ДФЕС - относно правото на петииции до ЕП;

чл. 228 ДФЕС - относно правото на обръщение към омбудсмана;

§ Нотификация по чл. 37 от Регламент (ЕО) N 562/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границитe (Кодекс на Шенгенските граници) относно носенето на лични документи в различните държави-членки;

§ Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно гражданската инициатива;

§ Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година

за координация на системите за социално осигуряване;

чл. 52 - относно реда за пенсиониране в държава-членка.

§ Хартата на основните права на ЕС

дял V - относно правата, които европейското гражданство поражда

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Вяра

Молева

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си