Неправителствена организация (ЮЛНЦ). Какво е това и кому е нужно?

Неправителствена организация (НПО) е създадено юридическо лице, което подлежи на специален законодателен режим, създава се с цел подпомагане на обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски) характер. Целта на учредителите е да допринесат за развитието на определени ценности в обществото, те не разпределят печалба, колкото и да е успешна дейността на НПО.

Позволените от закона цели на НПО могат да включват, но не се изчерпват със следните примери:

Удобна и лесна за реализиране форма на моята организация би била Юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Този закон дава възможност за създаване на нестопанска организация в няколко правноорганизационни форми:

  1. Сдружение в частна полза.
  2. Сдужение в обществена полза.
  3. Фондация.

Всички те са познати като НПО (неправителствени организации) и имат като основна своя характеристика факта, че извършват дейност за задоволяване на различни обществени нужди. Тези сдружения по правило не извършват стопанска дейност (дейност, насочена към реализиране на печалба). Ако решат да извършват стопанска дейност това е позволено само доколкото тази дейност е допълнителна и е свързана с предмета на основната дейност.

Пример за свързаност на стопанската с нестопанската дейност на НПО:

Внимание! Извършването на стопанска дейност от НПО не ги прави търговци, тяхната цел е и си остава нестопанска. НПО не разпределят печалба - техните членове не получават дивиденти при реализирането на печалба от допълнителната стопанска дейност. Всички средства, които дейността на НПО носи, трябва да се изразходват за постигане целите на организацията.

Какви са разликите и коя е най-подходящата организационна форма за моята идея?

Какво трябва да имам предвид когато избирам каква да бъде моята организация?

1. Различни са начините за учредяване на НПО-то.

2. Различни са формите на управление на НПО-то.

3. Различен е контролът върху дейността на НПО-то.

4. Различни са данъчните облекчения, които законът предвижда за НПО-то.

Внимание! Читалищата, профсъюзите, вероизповеданията и политическите партии са отделни форми на обединения на гражданите. Те също не осъществяват стопанска дейност, но тяхната дейност се регулира от специални закони, за тяхното създаване, управление и извършваната от тях дейност действат други правила! Юридическо лице с нестопанска цел, създадено по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, НЕ може да извършва синдикална, религиозна или политическа дейност!

Виж как можеш да регистрираш НПО, бързо и лесно. Без бюрокрация

Актуализира: Боряна Русева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):чл. 2 ЗЮЛНЦ - относно неотменяемостта на определението за осъществяване на общественополезна дейност;

чл. 3 ЗЮЛНЦ - относно възможността ЮЛНЦ да извършва стопанска дейност и ограниченията в тази насока;

чл. 19 ЗЮЛНЦ - относно НПО в частна полза;

чл. 24, 25р 26 и 27, 28, 29 ЗЮЛНЦ - относно общото събрание на НПО в частна полза;

чл. 30, 31, 32 ЗЮЛНЦ - относо управителния съвет на НПО в частна полза;

чл. 33 ЗЮЛНЦ - относно учредяването на фондация;

чл. 35 ЗЮЛНЦ - относно управителните и контролни органи на НПО фондация;

чл. 37 ЗЮЛНЦ - относно специалните правила за НПО в обществена полза;

чл. 38 ЗЮЛНЦ - относно допустимите цели на НПО в обществена полза;

чл. 39 ЗЮЛНЦ - относно органната структура на НПО в обществена полза;

чл. 40 ЗЮЛНЦ - относно задължението за водене на публично счетоводство за НПО в обществена полза;

чл. 41 ЗЮЛНЦ - относно правилата за изразходване на имуществото на НПО в обществена полза;

§ Информационен портал за неправителствените организации в България.

§ Български център за нестопанско право.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

15.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си