Предстои ми сключване на брак. Какви са правата ми?

Сключването на брак е голяма отговорност и е сериозна стъпка в живота на всеки един от нас. Тя е свързана с много отговорности. Но мнозина, когато правят тази стъпка, не осъзнават тези отговорности и не се замислят за една особена група отношения, които сякаш малко между другото възникват - а именно имуществените отношения. За тях става дума едва когато бракът приключва, идва време за развод и вече бившите съпрузи започват да делят имуществото и да се чудят „Кое е твое, кое е мое?” и „Какво да взема и какво да ти оставя?”. А тези въпроси може лесно да бъдат решени и избегнати редица сцени, ако просто се замислим малко преди да сключим брак.

Какво става с имуществото ми при сключване на брак? Мое ли си е или “не чак толкова мое”?В България според сега действащия Семеен кодекс има три режима на имуществени отношения между съпрузи:

 1. съпружеска имуществена общност - СИО;
 2. разделност;
 3. договорен режим.

Съпружеска имуществена общностПрилага се, когато не съм избрал изрично режим на имуществените си отношения. Също така и когато съм сключил брак като непълнолетен или съм ограничено запретен.Тук трябва да знам, че:

Важно! Ако все пак един от нас се разпореди с обща недвижима вещ, то аз мога да оспоря разпоредителните действия. Това свое право мога да упражня в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от три години от извършването му. Същото се отнася и за общите движими вещи, ако разпореждането с които трябва да се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите, напр. кола.

Законов режим на разделностПри него трябва да знам, че:

Важно! В случай на прекратяване на брака по исков ред, всеки от нас има право да получи част от стойността на придобитото от другия по време на брака, доколкото е допринесъл за това с труд, със средства, с грижа за децата, с работа в домакинството или по друг начин.

За да изберем този режим следва при сключването на брака да бъде изрично уведомено длъжностното лице по гражданско състояние - жената в гражданското, която води церемонията по бракосъчетанието и при която се подписваме, че имаме желание да се ползваме от режим на разделност.Брачен договор Третият режим е договорният. Той ми дава възможност да уредя имуществените си взаимоотношения чрез брачен договор. Може да подпишем такъв преди сключване на брака или след това по всяко време. Необходимо е обаче да съм на поне 18 г., когато се женя/омъжвам. Той съдържа уговорки само относно имуществените отношения между нас като:

 1. правата ни върху имуществото, което се придобива по време на брака;
 2. правата на всеки един от нас върху притежаваното от другия имущество преди брака;
 3. начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
 4. участието ни в разходите и задълженията;
 5. имуществените последици при развод;
 6. издръжката по време на брака, както и при развод;
 7. издръжката на децата от брака;
 8. други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на Семейния кодекс.

С Брачният договор не могат да се уреждат лични отношения. В него не може да се включват уговорки от рода на:

Повече за брачния договор и сключването му в следните Права:

Правото е в съавторство с Петя Баковска

Актуализирал: Стела Парушева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Семеен кодекс

чл. 18 - относно режимите на имуществени отношения;чл. 21 - относно вещите СИО;чл. 22 - относно личното имущество;чл. 23 - относно преобразуването на лично имущество;чл. 24 - относно разпореждането с имущество СИО;чл. 25 - относно разпореждането с лично имущество;чл. 26 - относно разпореждането със семейното жилище;чл. 33 - относно разделността на имуществата;чл. 34 - относно разпореждането със семейното жилище;чл. 36 - относно отговорността за семейните разходи при разделност;чл. 37 - относно брачния договор;чл. 38 - относно съдържанието на брачния договор.“Коментар на новия семеен кодекс на Р. България”, Авторски колектив от Цанка Цанкова, Анна Станева, Велина Тодорова и Методи Марков.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

15.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си