Какво трябва да знам преди да извърша тунинг по колата си?

Искам да направя подобрения на колата си, като й сложа халогенни фарове, затъмнени стъкла или други екстри (брони, спойлери, светлинни буркани и т.н.). За целта обаче първо трябва да си уточня кое може да се счете за промяна в характеристиките на колата

Какво е тунинг?

Тунинг е всяка процедура по промяна в техническите данни на колата ми, посочени в свидетелството за регистрация или в техническите характеристики на возилото, които са заложени от производителя по време на самото производство. За тунинг също се счита и добавянето на системи, компоненти, отделни технически възли и оборудване (Например добавяне на брони, спойлери, халогенни фарове или светлинни буркани към колата).

Кое не е тунинг?

Промяната на цвета на автомобила или смяната на двигателя му с двигател от същия тип, марка, модел и код - когато има и неизменено окачване. Тоест ходовата част не е претърпяла никакви промени.

Каква е процедурата?

Независимо дали моето МПС е категория M, N, O, G или L, съм длъжен да предприема следващите стъпки, ако искам да направя всичко по реда, установен от закона. Категория М - моторни превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници и техен багаж, категория N - моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, които имат най-малко четири колела, категория О - ремаркетата, включително полуремаркетата, категория G - моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория M или N и с повишена проходимост След като внимателно съм обмислил какво ще правя с колата си, трябва да отида при техническо лице, което има разрешение да извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност на превозни средства.Такова разрешение трябва да е предоставено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице. За да се извърши посочената от мен проверка обаче трябва да подам заявление до съответната техническа служба, като това може да го направи и упълномощен от мен представител.Заявлението ми трябва да бъде придружено от:

Важно! Задължително НЕ трябва да съм започнал да правя тези подобрения преди очакваното становище, защото е възможно да получа отказ. След като техническата служба разгледа моите документи, тя има три варианта:

 1. Да се съгласи с исканото от мен изменение.
 2. Да не се съгласи с моето заявление и да го отхвърли, като задължително трябва да се обоснове изчерпателно.
 3. Да поиска допълнителна информация за автомобила ми.

При евентуално одобрение техническата служба за изменение в конструкцията на ППС издава протокол в три екземпляра. Ако обаче ми се откаже, аз имам право да отстраня причините за отказа и да подам отново нужните документи за преразглеждане. Възможно е да ми се откаже, когато:

 1. не е представен един или повече документа или нередовностите в представените документи не са отстранени в срок;
 2. е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
 3. протоколът е издаден от лице, което не е техническа служба;
 4. пътното превозно средство:

След като съм получил очакваното „Да“, трябва да подам заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за удостоверение на извършените изменения във возилото ми. Към заявлението прилагам необходимите приложения:

 1. Описание на ППС.
 2. Описание на направеното изменение в конструкцията на ППС.
 3. Протокола за изменение в конструкцията на ППС, издаден от техническата служба.
 4. Копие на документ за регистрация на ППС.
 5. Документ за платена държавна такса

и заплащам държавна такса, стойността на която зависи от категорията МПС и извършваната промяна.За провеждане на процедура за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се събират следните такси:

За издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на ППС се заплаща такса в размер 100 лв. За издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ППС се заплаща такса в размер 100 лв.).Ако всичко е наред, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава удостоверение за изменение в 10-дневен срок от подаването на заявлението. И съм готов! Промените в колата ми са вече оторизирани от отговорните органи и няма да имам проблеми с КАТ, ако ме спрат за проверка. Интересно: Ако искам да инсталирам халогенни фарове например, трябва да знам, че всички устройства за осветяване и светлинна сигнализация, които не са от производителя, трябва да са монтирани така, че двигателят на превозното средство да може да запали и подвижните компоненти да са в нормално положение и независимо от всякакви вибрации, на които могат да бъдат подложени, да запазват определените си характеристики. Както и не трябва да е възможно регулирането на фаровете да се нарушава по невнимание. Трябва да бъдат спазени и съответните изисквания към съответните фарове за къси и/или дълги светлини. Ако искам да сложа светлинен буркан или гореспоменатите халогенни фарове на колата си, също трябва да съм наясно, че те могат да бъдат използвани само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно. Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра.Ако искам да затъмня стъклата на колата си, не мога да затъмнявам челното и страничните стъкла, които ми осигуряват видимост към пътя. Изцяло не мога да огранича видимостта на задните стъкла, ако нямам огледала за виждане назад от двете страни на колата.Образци:Министерски съвет - портал за обществени консултации, протокол на техническа служба.[toggles][toggle title=Източници] НАРЕДБА № Н-3 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ИНДИВИДУАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, РЕГИСТРИРАНИ ИЗВЪН ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА - СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (НАРЕДБА № Н-3 ):Чл. 1, ал.1, т.а ) НАРЕДБА № Н-3 – относно това за кои категории важи наредбата;Чл. 3, ал. 1 НАРЕДБА № Н-3 - относно това кое се счита за изменение в конструкцията на МПС;Чл. 3, ал. 2 НАРЕДБА № Н-3 - относно това кое не се счита за изменение в конструкцията на МПС;Чл. 22, ал.2, НАРЕДБА № Н-3 – относно изискванията при промяна на източника на светлина при фаровете;Чл. 27, ал. 1 НАРЕДБА № Н-3 – относно подаването на заявление до техническа служба;Чл. 27, ал. 2 НАРЕДБА № Н-3 – относно нужните документи за извършване на проверка;Чл. 28 НАРЕДБА № Н-3 – относно вариантите за разрешаване на техническа проверка;Чл. 31, ал.1 НАРЕДБА № Н-3 – относно одобрението на изисканите промени във возилото;Чл.32 НАРЕДБА № Н-3 – относно правото на повторна проверка;Чл.36 НАРЕДБА № Н-3 – относно реда за издаване на удостоверение за извършените изменения в конструкцията на МПС;чл. 37, ал. 1 НАРЕДБА № Н-3 - относно срока за издаване на удостоверение; Закона за движението по пътищата (ЗДвП); Чл. 74, ал.1 ЗДвП – относно ситуациите, при които могат да се ползват допълнителни светлини; Чл. 74, ал. 2 ЗДвП – относно използването на допълнителни задни светлини с червен цвят; Чл. 105, ал.1 и 2 ЗДвП – относно затъмняване на стъклата на МПС; Чл. 148а., ал. 1 ЗДвП – относно лицата, лицензирани да правят технически проверки на МПС; Чл. 149, ал. 1, т. 2 ЗДвП - относно типовете превозни средства; Правило № 48 на ИКЕ - ООН - за ППС от категории М, N и О (Правило № 48 на ИКЕ - ООН); Правило № 48 на ИКЕ - ООН – относно стандарта за нормално състояние на МПС (препратка към – 5.1 от Правило№ 48 на ИКЕ - ООН ); 5.1 Правило № 48 на ИКЕ - ООН – относно общите изисквания за устройствата за осветяване; Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Тарифа № 5); чл. 88а - относно видовете такси;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Николай

Стоянов

26.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си