Какво да направя когато мой близък изчезне безследно

Преди няколко месеца за последно видях съпруга си, изпращайки го в командировка извън страната. След това изминаха няколко дни, но така и не се свързахме. Оттогава са изминали месеци, но все още нямам никаква информация за него. Какво би следвало да направя?

Какво мога да направя, когато едно лице изчезне безвестно?

Преди да се обяви безвестното отсъствие на моя съпруг трябва да измине определен период от време, през който да няма никакви сведения за него - къде живее, какво яде, къде работи, дори дали е жив. Не е задължително изчезването да се дължи на конкретни обстоятелства - отвличане, изгубване в планина или други. Безвестното изчезване се свързва само с наличие на две предпоставки:

  1. да нямам представа за причините за отсъствието на лицето, къде се намира и дали въобще е жив;
  2. да нямам сведения от и за него.

Това означава да не съм го виждала необичайно дълго време, да не съм могла да се свържа с него по телефона или да съм получила информация за него от друго място.В такива случаи, за да защитя интересите на изчезналия ми съпруг, мога да подам молба до районния съд (Това е съдът по постоянния адрес на изчезналия. Ако няма такъв, то молбата се подава до съда по последното местожителство) да му бъде назначен представител. Такава молба могат да подадат също и нашите деца, неговите родители и всички останали лица, които докажат, че имат интерес от това (например кредитори, работодатели). Във всички случаи представителят на безвестно изчезналия трябва да се назначи с предпочитание измежду роднини или близки. Бъда ли назначена за негов представител, аз ще имам право да извършвам определени действия (Това са действия по управление, чиято цел е използване, поддържане и запазване на имотите или вещите, без да се отчуждават или обременяват трайно) от името на съпруга си, за да запазя интересите му.Ако за съпруга ми продължат да липсват сведения през значителен период от време, то вече са налице предпоставки, не просто за назначаването на представител, ами и за установяване на отсъствието от съда.

Кога може да се обяви отсъствие?

Когато за съпруга ми няма сведения повече от една година, мога да подам молба до районния съд с искане за обявяване на неговото безвестно отсъствие. Не е задължително преди това да е било обявено безвестно изчезване, за да се обяви отсъствие. Съдът ще реши дали да обяви отсъствието на съпруга ми, след като изслуша прокурора, наследниците към датата на последното известие, пълномощниците и други заинтересовани. В този смисъл трябва да имам предвид, че съдът може да ме призове да дам сведения.

Какви са последиците от обявеното отсъствие?

Наследниците на съпруга ми можем да поискаме от съда да ни въведе във временно владение на имотите му. Това означава, че можем да управляваме неговите имоти (да живеем в тях, да отдаваме под наем за срок до 3 години), да го представляваме пред различни институции и да използваме приходите му - неговите лични, както и тези от управлението на имотите (например наемната цена на жилище) за свои нужди. Това, което не можем да правим сами без изрично разрешение на съда, е да се разпореждаме с имотите - да продаваме или ипотекираме апартаменти, да залагаме негови вещи. Заветниците (тези, които имат завещано конкретно право) и лицата, които имат права, зависещи от смъртта на отсъстващия (например кредитори), могат да поискат да бъдат допуснати временно да се ползват от тези права. Но важно е да се отбележи, че изпълнението на задължения на съпруга ми, които зависят от неговата личност (издръжка, задължения по договор за изработка), се спира.

Обявяването на смърт

Отсъствието може да продължи повече време и тогава е възможно да се обяви смъртта на изчезналото лице. Целта е да се запазят интересите и правата на близките и другите заинтересовани лица. При обявяването на смъртта важното е, че не е необходимо задължително да е обявено безвестно отсъствие, за да може да се обяви и смъртта.В общата хипотеза, когато изтекат пет години от деня на последното известие за изчезналия съпруг, прокурорът или всеки заинтересован може да подаде молба до съда, който да обяви смъртта. Срокът за обявяването на смъртта тече от последното известие, а не от произнасянето на съда за отсъствието, ако е обявено такова.Съществува и една особена хипотеза, обхващаща случаите, когато съпругът ми е изчезнал при военни действияили друго събитие, което дава основание да се смята, че той е загинал. Например е участвал във война, бил е в район, където е направен атентат, паднал е зад борда на кораб, бил е в самолет, който е катастрофирал и други. Тогава смъртта може да се обяви след изтичане на две години от прекратяване на военните действия или от събитието.Смъртта се обявява с решение на съда. Тази обявена смърт е приравнена на действителната смърт. Това означава, че личните права (например неприкосновеността на дома, личния и семейния живот, правото да гласува) на съпруга ми ще се прекратят, а имуществените ще се наследят. Бракът ни също се прекратява.В молбата за обявяване на смърт трябва да се посочат и предполагаемите наследници на лицето. Тя трябва да се разпрати до общината, района или кметството, където лицето последно е живяло, до наследниците или другите заинтересовани с цел да се разгласи.

Какво ще стане, ако съпругът ми се завърне?

  1. Когато изчезналият ми съпруг се завърне, представителството се прекратява.
  2. Ако пък съпругът ми се завърне, след като е бил обявен за безвестно отсъстващ, то въведените във владение трябва да върнем доходите, които сме натрупали след поканата за връщане на имота.
  3. Когато съпругът ми се окаже жив, след като е бил обявен за починал, той има право:

Правата и задълженията, които зависят от преценката на съпруга ми, се възстановяват, но това не се отнася за брака.[toggles][toggle title=Източници] ЗАКОН ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО (ЗЛС)ЧЛ. 8, АЛ. 1 ЗЛС - относно представителство на изчезнало лицеЧЛ. 8, АЛ. 2 ЗЛС - относно назначаване на представител при изчезванеЧЛ. 9 ЗЛС - относно молба за обявяване на безвестно отсъствиеЧЛ. 10, АЛ. 1 ЗЛС - относно молба за въвод във владение от наследницитеЧЛ. 11 ЗЛС - относно правата на въведените във владениеЧЛ. 12, АЛ. 1 ЗЛС - относно правата на заветници и права, зависещи от смъртта на отсъстващияЧЛ. 12, АЛ. 2 ЗЛС - относно изпълнение на задължения intuitu personaeЧЛ. 13 ЗЛС - относно задължение на въведените във владение да върнат доходите, събрани след покана за връщане на имота, ако отсъстващия се окаже живЧЛ. 14, АЛ. 1 ЗЛС - обща предпоставка за обявяване на смърт след изтичане на пет години от последното известиеЧЛ. 14, АЛ. 2 ЗЛС - относно това, че обявяването на смърт може да стане и без обявяване на отсъствиеЧЛ. 15 ЗЛС - специална предпоставка за обявяване на смърт при изчезване при военни действия или други събития след изтичане на две години от прекратяването имЧЛ. 16 ЗЛС - относно съдебното решение, с което се определя смърттаЧЛ. 17 ЗЛС - относно това, че обявената със съдебно решение смърт поражда същите правни последици като действителната смъртЧЛ. 18 ЗЛС - относно правите последици, ако лицето, обявено за умряло, се окаже живо ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК)ЧЛ. 549, АЛ. 1 ГПК - относно подсъдността на молбата за обявяване на отсъствие/смъртЧЛ. 549, АЛ. 2 ГПК - относно съдържанието на молбата за обявяване на отсъствие/смъртЧЛ. 551 - относно съставяне на акт за смърт след постановяване на съдебно решениеЧЛ. 552, АЛ. 1 ГПК - относно молба за отмяна/измяна на съдебно решение за обявяване на смърт или промяна в дататаЧЛ. 552, АЛ. 2 ГПК - относно страната, срещу която се предявява молба за отмяна/измяна на съдебно решение за обявяване на смърт или промяна в датата [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Йоана

Мирчева

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си