Кога рекламата е заблуждаваща?

Започнах собствен бизнес. За да успявам, трябва да рекламирам предлаганите от мен стоки или услуги. Как трябва да стане това, че хем да привличам клиенти, хем това да не е нелоялно спрямо моите конкуренти?

Какво е реклама?

Рекламата е най-използваното средство, с което аз и останалите търговци привличаме потребители. В закона рекламата се разглежда като направено от търговец съобщение, с което се цели популяризиране и привличане на внимание и интерес към стоките или услугите, които той предлага.

Какво е заблуждаваща реклама?

Има правила, които трябва да спазвам, когато рекламирам моите стоки или услуги. Най-важното е да предоставям информацията ясно, точно, разбираемо и недвусмислено. Има две основни предпоставки, за да се определи рекламата като заблуждаваща:

  1. Рекламата не трябва да подвежда или да може да подведе потребителите.
  2. Чрез подвеждането рекламата не трябва да повлияе на избора на потребителите, както и не трябва да уврежда или да може да увреди конкурент.

Ако не спазя едно от тези изисквания за лоялна конкуренция, то рекламата ми попада в полето на забранените заблуждаващи реклами. С тях търговецът цели да подведе потребителя да си купи стоката от него или да навреди на конкурент. Заблудата може да се основава на невярна информация за характеристиките или цените на стоките и услугите, или за данните на търговеца.Всяка стока и услуга има своите характеристики. Аз и всеки мой конкурент сме длъжни да предоствяме вярна информация за това, което рекламираме. В рекламата трябва ясно да е предоставена информация за:

В заблуждаващите реклами конкурентите понякога спестяват или изкривяват тази информация.

Цените на стоките и услугите и начинът на формирането им трябва да са ясно определени в рекламата. Всичките условия в рекламата трябва да отговарят както на действителността, така и да са лесно разбираеми от потребителите. Някои от триковете, които търговците използват, за да привлекат клиенти чрез заблуда за цените са:

Данните за търговеца са неговите отличителни белези - име, фирма, седалище и адрес на управление, права върху индустриална или интелектуална собственост, получени награди или отличия. С някои реклами може да се придава неоснован авторитет на търговеца, който се рекламира. С други потребителя може да бъде заблуден и да отиде при конкурент с подобни белези. Също може да бъде подведен за името на търговеца, неговите права и задължения и т.н.

Какви са последиците от заблуждаващата реклама?

Потребителите винаги търсят най-изгодните за тях условия. Затова всеки конкурент се цели да отговори на най-много изисквания на своите клиентите и да привлече нови. Обаче някои конкуренти привличат интерес не на база реалните качества на стоките или услугите, които предлагат, а на база на заблудата, която създават в потребителите. Така те печелят нови клиенти, а аз губя част от моите.

Как мога да се защитя?

Първо трябва да подам молба до Комисията за защита на конкуренцията. Така аз я сезирам. Ако има риск от увреждане на интересите на потребителите или на конкурентите, комисията може в хода на производството да забрани разпространението на заблуждаващата реклама преди да е стигнала до потребителите, а ако е достигнала до тях - да бъде спряна. КЗК трябва да установи дали има нарушение. Също така комисията може да задължи конкурентът, който е поръчал рекламата, и рекламната агенция, която я е направила, да разпространят за тяхна сметка решението на комисията, с което е установено извършеното нарушение. NB! Глобите и имуществените санкции, които се налагат от КЗК не служат за обезщетяване на увредените лица. Те са вид наказание, с което държавата санкционира конкурентите, които нарушават закона и отиват в държавния бюджет.За вредите, които съм претърпял от нелоялното поведение на моя конкурент, аз мога да искам той да ме обезщети. За целта трябва да водя отделен процес в Окръжния съд по моето седалище след като вече КЗК се е произнесла. Ако решението на КЗК не е обжалвано и е влязло в сила мога директно да го използвам в гражданския процес. Ако то е обжалвано, аз ще трябва да изчакам Върховния административен съд да реши дали решението на КЗК е законосъобразно и тогава мога да го приложа към гражданското дело. Необжалваното и потвърденото от ВАС решения на КЗК са обвързващи за гражданския съд. С тях аз доказвам нелоялното поведение на моя конкурент и ми остава само да докажа размера на вредите, които съм претърпял.[toggles][toggle title=Източници] Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК):чл. 13, ал. 2, т. 2 - относно предназначението на глобите и имуществените санкции;чл. 32 - относно забраната за заблуждаваща реклама;чл. 33 - относно характеристиките на заблуждаващата реклама;чл. 97 - относно временните мерки;чл. 98, ал. 1 - относно решението на КЗК за установяване на извършено или, че не е извършено нарушение;чл. 98, ал. 2 - относно правомощието на КЗК да разпореди провъзгласяване на заблуждаващата реклама;чл. 104 - относно исковете за обезщетение;1, т. 11 - относно определението за реклама. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):чл. 45 - относно общото задължение за поправяне на вреди. Граждански процесуален кодекс (ГПК):чл. 365, т. 5 - относно подсъдността на окръжен съд при дела за нелоялна конкуренция.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Людмил

Иванов

15.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си