Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба. Кога съм “граждански ищец”?

Видях кой ми спука гумите на колата и го познавам. Съседът ми нарочно отрови кучето ми! Престъпленията от частен характер са тези, за които по моя инициатива, чрез подаването на молба – частна тъжба, започва наказателното преследване на дееца (този, когото обвинявам в извършването на престъпление), като имам правото по всяко време да определям хода на производството, а в някои случаи дори мога да искам осъденият да не бъде наказан. Така аз осъществявам функцията на „частен тъжител” в наказателното производство.

Престъпленията от частен характер не са толкова сериозно наказуеми (лека телесна повреда, повредена лична вещ), често засягат само и единствено мои лични интереси (обида, клевета) или са свързани с мои близки (пострадал съм от мой роднина). Особеното е, че при този вид престъпления аз зная кой го е извършил и го посочвам в “тъжбата” си до съда, т.е. аз го обвинявам.

Частен тъжител

За да мога да образувам наказателно дело, аз трябва да съм пряко и непосредствено пострадал, като съм претърпял физически/неимуществени (болки и страдания) или материални/имуществени вреди (повредена вещ)

Също така следва да съм пълнолетен и да не съм поставен под запрещение. Ако ако не отговарям на някое от тези две условия, тъжбата се подава от законния ми представител.

Мога да бъда частен тъжител по наследство, когато пострадалият от престъпление е:

Важно е да зная, че тежестта на доказването за престъпленията от частен характер лежи върху мен – частният тъжител, т.е. аз като тъжител имам задължението да докажа, че е извършено престъпление и че съм пострадал от него, както и размера на претърпените от мен вреди.

Като частен тъжител не мога да бъда свидетел по делото.

Ако подсъдимият бъде признат за невинен или наказателното производство бъде прекратено, разноските по делата, образувани по моя тъжба, се плащат от мен

Подаването на частна тъжба трябва да е задължително в срок от 6 месеца от:

Това не трябва да се случи по-късно от един месец от получаване на съобщението за прекратяване на досъдебното произвоство.

Самата „тъжба“ следва е да е в писмена и да съдържа мои данни (имена, ЕГН, адрес); данни за лицето, срещу което я подавам (т.е. лицето, което обвинявам в извършване на престъплението); обстоятелствата на престъплението (да опиша в нея много подробно какво се е случило) и да се подпиша. Също така трябва да приложа към тъжбата документ за платена държавна такса. Всичко това подавам в деловодството на съда.

Случаи, в които тъжбата не се подава до съда, а до прокурора:

Ако някой съзнателно ми попречи да постъпя на работа или ме принуди да напусна работа поради моята народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или поради моите или на ближните ми политически или други убеждения. Това престъпление е от общ характер, но за да започне наказателното производство, следва да подам тъжба до прокурора.

В тези случаи тъжбата трябва да съдържа данни за мен и да съм я подписал, а при нейното подаване не дължа държавна такса.

Случаи, в които прокурорът се намесва в дела, които принципно се образуват по моя тъжба:

Прокурорът може също да образува досъдебно производство или да встъпи в дело от частен характер независимо от волята ми, в изключителни случаи, ако се намирам в безпомощно състояние или състояние на зависимост от извършителя на престъплението (напр. получавам издръжка от същия). В тези случаи след встъпването, продължаването или образуването от страна на прокурора, делото продължава като дело от общ характер - т.е. вече доказването на престъплението се води и осъществява от прокурора.

До момента на произнасяне на присъдата от съдията по делото аз мога да оттегля тъжбата си по всяко време и така да прекратя делото. По същия начин делото се прекратява ако не се явя на делото без уважителни причини.

Но дори когато извършителят на престъплението вече е обявен от съда за виновен, то аз като частен тъжител и основен фактор в цялото дело мога да поискам наложеното наказание на осъдения да не се изтърпява от него (достатъчно ми е, че съдът го е признал за виновен).

Имам право да искам съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за събиране на сведения, които сам не мога да събера.

ВАЖНО: Ако набедя някого в престъпление, като зная, че е невинен, или представя неистински доказателства срещу него, мога да бъда наказан за набедяване с лишаване от свобода от една до шест години и с обществено порицание, а ако набеденият (невинен) от мен бъде осъден, наказанието ми е лишаване от свобода от една до десет години.

Граждански ищец

Важно – за да искам поправка на щетите, нанесени ми от осъдения извършител на престъплението, то аз трябва да се включа и участвам в производството в качеството на граждански ищец в делото, защото само така мога да искам реално обезщетение на нанесените ми щети.

Ако вече търся обезщетение за нанесените ми вреди пред граждански, а не наказателен съд, то не мога да бъда граждански ищец.

За да искам гореописаното, трябва да съм подал/а молба най-късно до започването на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, който води наказателното дело. В молбата се посочват трите ми имена, имената на лицето, срещу което се предявява искът; номерът на наказателното дело, по което се подава; престъплението, от което са причинени вредите, и характерът и размерът на вредите, за които се иска обезщетение.

Молбата може да бъде също така устна – отправена до съда в рамките действията по даване ход на делото в съдебното заседание, водещ наказателното дело. Гражданският иск се предявява до започване на разпоредителното заседание, на което аз мога да присъствам, тъй като е открито.

Ако по някаква причина съдебното производство се прекрати, то аз вече няма да съм частен тъжител, но мога да заведа гражданския си иск (исканията ми като граждански ищец) отделно и наново пред граждански съд.

Актуализира: Йоана Мирчева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Наказателен процесуален кодекс

чл. 24 - относно момента, до когото мога да оттегля тъжбата си.

чл. 49 - относно случаите, в които прокурора може да встъпи в дело от частен характер;

чл. 74 - кое лице е пострадал и кой може да упражнява правото на тъжба;чл. 81 - относно изискванията за форма, съдържание, приложения и срокове за подаване на тъжбата;

чл. 83 - относно съдействието на МВР по събирането на сведения;

чл. 84 - относно изискванията към гражданския ищец;

чл. 85 - относно изискванията към молбата на гражданския ищец;

чл. 88 - относно правото да се образува гражданско дело относно вредите от престъпление;

чл. 103 - относно тежестта на доказване при дела, образувани по тъжба на пострадалия;

чл. 190 - относно разноските по дела, образувани по тъжба на пострадалия до съда;

чл. 207 - относно изискванията за подаване на тъжба до прокурора.

чл. 414 - относно освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление при поискване на частния тъжител;

§ Наказателно кодекс

чл.172 - относно престъпления против трудовите права на гражданите и тъжба до прокурора;

чл. 286 - относно престъплението “набедяване” и приложимите наказания;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си