Узаконяване на газови и метанови уредби

Преди няколко години екипирах колата с газова уредба и стана чудна - сигурен и евтин транспорт. От съседа, а после и по телевизията обаче чух, че трябва да мина газовата уредба на нов преглед, защото се водела “изменение в конструкцията на ППС-то”, както и да си сменя талона на колата, което щяло да ми струва цяло състояние. В противен случай ме чакали солени глоби от порядъка на хиляди левове. Вярно ли е това?

NB! Новите правила не касаят МПС-та с фабрично поставени газови уредби.

Според последните промени в законодателството поставянето на газова или метанова уредба в действителност се счита за промяна в конструкцията на превозното средство и ще се наложи да си сменя талона.

Как да си сменя талона?

Ще се наложи да си сменя регистрацията на колата в КАТ, като за целта е нужно следното:

  1. превозното средство;
  2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
  3. документ за самоличност - за физическите лица, ЕИК или код по БУЛСТАТ - за фирмите;
  4. свидетелството за регистрация (голям и малък талон);
  5. документ за валидна застраховка Гражданска отговорност и двустранен констативен протокол за ПТП;
  6. удостоверение за изменение на конструкцията, издадено от сертифициран сервиз;
  7. заплащане на държавна такса от 6 лв.

До кога трябва да си сменя талона?

Правилото, според което поставянето на газова или метанова уредба представлява промяна в конструкцията на ППС-то, е в сила и в момента и следователно за мен важи и задължението да си сменя талона в КАТ. Колкото по-скоро - толкова по-добре.

Какво може да ми се случи, ако не регистрирам газовата уредба в КАТ?

NB! Санкцията за мен, в случай че променя конструкцията на ППС не по установения ред, е глоба в размер от 2000 до 7000 лв.

NB! Забележка: Според информация на сайта на КАТ от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” са поели ангажимента за регламентиране на гратисен период за собствениците на автомобили с допълнително монтирана газова/метанова уредба. Освен това се предвижда удостоверяването на такива уредби да става в пунктовете за годишен технически преглед (ГТП). Новите разпоредби от 02.03.2014 г. в Наредба № Н-3/18.02.2013 г. по отношение на монтирането на газови уредби на автомобилите и тяхната последваща проверка ще касаят само ППС, които се дооборудват с газови уредби след влизане на изискванията в сила. Според същия източник от КАТ няма да налагат санкции на собственици на ППС, които са оборудвали автомобилите си с газови/метанови уредби преди влизане в сила на новите изисквания и които притежават валиден документ за преминат първоначален или периодичен технически преглед.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Наредба № Н-3/18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

чл. 3 от Наредба № Н-3 - относно какво представлява изменение в конструкцията на ППС;

чл. 20 от Наредба № Н-3 - относно как трябва да се извършва дооборудване с газови/метанови уредби;

чл. 26 от Наредба № Н-3 - относно създаването на стандартизирани служби, които да контролират поставянето на газови/метанови уредби след 02.03.2014 г.;

чл. 35 от Наредба № Н-3 - относно правилото, че промяната в конструкцията трябва задължително да се отрази в талона на МПС-то).

§ Наредба № I-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях

чл. 14, ал. 2 на Наредба № I-45 - относно задължението при промяна в техническите данни при пререгистрация в КАТ трябва да се представи ППС-то;

чл. 15 на Наредба № I-45 - относно документите, необходими за промяна в регистрацията.

§ ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

чл. 25 от ТАРИФА № 4 - относно таксата, дължима при промяна в регистрацията.

§ Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

чл. 146, ал. 1 от ЗДвП - относно реда за изменение в конструкцията на МПС-та;

чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗДвП - относно санкциите за промяна в конструкцията, извършена не по установения ред

§ http://www.kat.mvr.bg/

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Невена

Христова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си