Как да изчистя съдебното си минало? (Реабилитация)

Последиците от осъждането ми за извършено от мен престъпление не се изчерпват с налагането и изтърпяването на наказанието ми. Фактът на всяка влязла в сила срещу мен присъда се отразява в т.нар. свидетелство за съдимост. Този документ често е необходим за участието ми в определени сфери на обществения живот – например при постъпване на работа, участие в обществени поръчки и др. Но държавата не може да ме обвърже завинаги с последиците от осъждането ми. Средството, с което те могат да бъдат преодолени, е т.нар. реабилитация.

Може да се каже, че в този момент това е едно от най-важните неща в живота ми - да си изчистя съдебното минало. Не е скъпо да се консултирам със специалист в наказателното право - мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Действие на реабилитацията

Реабилитацията заличава осъждането и отменя последиците, които законите свързват със самото осъждане. В зависимост от наличието на ограничения в това отношение, тя може да бъде:

Пълна реабилитация

За настъпване на пълната ми реабилитация законът предвижда сравнително дълги срокове. Те текат от изтърпяване на наложеното ми наказание и размерът им се определя от него. За да настъпи пълната ми реабилитация, трябва да изтекат:

Задължително условие е и в тези срокове да не съм извършил ново умишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда наказание лишаване от свобода.

Непълна реабилитация

Непълна реабилитацията ще настъпи за мен по право, когато отговарям на някое от следните условия:

Важно! Ако като пълнолетен извърша престъпление и веднъж вече съм бил реабилитиран, не мога да се ползвам от тези възможности и да бъда реабилитиран по право отново.

Извън случаите, в които ще се ползвам от непълна реабилитация по право, мога да поискам да бъда реабилитиран от съда. За целта трябва да отговарям на следните условия:

Ако ми е било наложено и наказание да не заемам определена длъжност или да не упражнявам определена професия или дейност, срокът на това наказание също трябва да е изтекъл. Ако ми е била наложена глоба, трябва да съм я изплатил.

Важно! Ако в 3-годишния срок съм извършил престъпление, за което е предвидено по-леко наказание от лишаване от свобода, формално ще отговарям на първото условие за съдебна реабилитация. Това обстоятелство обаче със сигурност ще се преценява от съда относно това дали отговарям на втория критерий – наличието на добро поведение.

Съдът, към който трябва да се обърна, е този, който ме е осъдил на първа съдебна инстанция за престъплението, за което искам да бъда реабилитиран. За целта трябва да подам писмена молба, придружена с препис от присъдата ми, както и доказателства, че отговарям на условията за постановяване на съдебна реабилитация. Такива са документите, удостоверяващи че съм възстановил вредите от престъплението, както и доказателства за моето добро поведение – например т.нар. „характеристики” от лица, които могат да гарантират за поведението ми след изтърпяване на наказанието, удостоверения за липса на образувани досъдебни производства, липса на задължения и др. Ако молбата ми не бъде уважена, мога да подам нова молба не по-рано от 1 г. от постановяването на определението на съда.

При всички случаи, не мога да бъда реабилитиран за извършено от мен престъпление против човечеството. Ако съм извършил тежко престъпление против Републиката (такова, за което предвиденото наказание е лишаване от свобода над 5 г., доживотен затвор и доживотен затвор без замяна - напр. държавна измяна, шпионаж) не мога да се ползвам от възможността за пълна реабилитация.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Наказателен кодекс (НК): – чл. 85-88а; чл. 93, т. 7

чл. 85-88, НК - относно непълната реабилитация;

чл. 86, НК - относно непълната реабилитация по право;

чл. 87-88, НК - относно непълната реабилитация с акт на съда;

чл. 88а, НК - относно пълната реабилитация;

чл. 82, НК - относно сроковете при пълна реабилитация;

чл. 93, т. 7, НК - относно определението за тежко престъпление.

§ Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

чл. 433-436, НПК - относно уредбата на производството за съдебна реабилитация.

§ Тълкувателно решение № 20 от 17.05.1983 г. по н.д. № 21/1983 г., ОСНК на ВС

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Деян

Драганов

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си