Кога мога да сключа еднодневен трудов договор?

Искам да се наслаждавам на живото и да си позволявам разни удоволствия, а нямам нито пари, нито работа. Искам да припечеля нещичко като поработя на полето - да бера малини, царевица, грозде. На всичко съм навит, стига да ми донесе някакъв доход. Обаче не ми се ще да ставам част от сивия сектор и се замислих дали няма някакъв трудов договор, който да мога да сключа за такъв тип земеделска работа? Изненадан установих, че всъщност има и е познат като еднодневен трудов договор, но той поражда у мен множество въпроси.

Какво пък е това еднодневен трудов договор?

Такъв трудов договор мога да сключа за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с регистриран земеделски стопанин за работа за един ден. Работата, която ще върша, не изисква от мен да имам някаква специална квалификация (напр. да имам диплома за завършено висше образование). Тя е свързана само с обработка на насаждения и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Тоест не мога да сключвам такъв договор за работа, свързана например с животновъдството, хотелиерството, ресторантьорството и др. Важно е да знам, че става дума за работа, която мога да извършвам ръчно, с двете си ръце, без да трябва да използвам каквито и да е било машини (трактори, комбайн). Този договор сключвам и подписвам с работодателя преди да постъпя на работа в два екземпляра - един за мен и един за него. Важно! Всеки ден, в който съм нает на такава работа, трябва дасключвам нов трудов договор. Такива договори мога да сключвам общо за не повече от 90 дни в една календарна година.

Какво трябва да съдържа договорът?

За разлика от обикновения трудов договор, трудовият договор за един ден има доста по-опростено съдържание. Той включва само:

За този тип договори са утвърдени образци. За да имам валидно сключен еднодневен трудов договор, то той трябва задължително да отговаря на тях по форма и по съдържание. Работодателят ми може да получи тези образци както от дирекциите “Инспекция по труда” (ИТ), така и по електронен път чрез този портал.Образците се заверяват от дирекциите "Инспекция по труда" по местонахождение на земеделския имот. Длъжностното лице, което извършва заверката, поставя на всеки от двата екземпляра на трудовия договор идентичен уникален идентификационен номер и печат на съответната дирекция. След това подписва образците и вписва на данните от заверката в Регистър на заверените образци на еднодневни трудови договори.

Какво не е длъжен да прави работодателят?

Тъй като това е един по-особен трудов договор, работодателят не е длъжен:

  1. Да изпраща уведомления в Националната агенция за приходите (НАП), за да регистрира или прекрати трудовия договор.
  2. Да разработва и да ми връчи длъжностна характеристика.
  3. Да издава отделен документ (заповед) във връзка с прекратяването на този трудов договор.

Важно! Времето, през което работя по такъв договор, не ми се признава за трудов стаж и работодателят не е длъжен да извършва вписване в трудовата книжка. Работодателят не ми дължи допълнителни трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит или пък обезщетение за това, че не съм си използвал платения годишен отпуск, както и други обезщетения във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение.

А как стоят нещата със заплащането?

В края на работния ден работодателят изплаща каквото сме се уговорили лично на мен срещу разписка, която е включена към сключения от нас еднодневен трудов договор. Върху екземпляра, съхраняван от работодателя, полагам саморъчен подпис. Парите, които получавам от подобна работа, не се считат като доход, в случай че получавам или кандидатсвам за социални помощи или целева помощ за отопление.

Какви права имам?

Като за начало, времето, в което работя по еднодневен трудов договор, ми се признава за осигурителен стаж. Освен това подлежа на осигуряване за инвалидност поради:

В случай че съм временно неработоспособен поради трудова злополука и професионална болест, паричните обезщетения ми се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни. Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване работодателят внася авансово върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход (510 лв.). Важно! Въпреки че на практика сключвам трудов договор, регистрацията ми вБюрото по труда като безработен не се прекратява. Освен това не губя и правото си да получавам обезщетение за безработица. [toggles][toggle title=Източници]Кодекс на труда (КТ):чл. 62, ал.3-4 - относно регистрацията в НАП;чл. 114а – относно еднодневния трудов договор;чл.114а, ал. 2 - относно срока, за който може да бъде сключен еднодневен трудов договор; чл. 127, ал.1, т.4 - относно връчването на длъжностна характеристика;чл. 128а, ал.3 – относно издаването на документ при прекратяването на трудовото правоотношение.Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл.4, ал.10 - относно осигуряването за инвалдност;чл.7, ал. 13 КСО - относно авансовото внасяне на осигурителните вноски;чл.42, ал. 4 КСО - относно паричните обезщетения при временна неработоспособност;чл. 54а, ал. 1, т. 3 и чл. 54д, ал. 1, т. 1 от КСО - относно изплащането на обезщетение за безработица.Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ):чл. 20, ал. 3, т. 4 ЗНЗ във вр. с чл. 4 , ал.10 КСО - относно неотписването от бюрото по труда на лица работещи по еднодневен трудов договор.Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г. (ЗБДОО):Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 - относно минималния осигурителен доход.Наредба № рд 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда:Чл.3 – относно еднодневния трудов договор;Чл. 4 – относно предоставяне и регистриране на образци на трудови договори.Наредба № РД 07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление:пар. 1 ДР - относно неотчитането на дохода от трудовия договор при целева помощ за отопление.Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП):пар. 1, ал. 1, т. 10, б. „с“ от ДР- относно неотчитането на дохода от трудовия договор при социални помощи.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Магдалена

Митева

5.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си