Издаване на удостоверение за идентичност на имена

Рожденото ми име e Сийка Иванова Петрова. Два пъти се омъжих и разведох. При първия брак фамилията ми беше Георгиева, при втория - Коджабашева. Междувременно по съдебен ред смених собственото си име от Сийка на Анастасия. Накрая се оказа, че в различните ми документи (диплома, сертификати, нотариални актове за собственост и др.), в зависимост от периода на придобиване, фигурирам с различни имена. Трудно и дори невъзможно е обаче да извадя отново някои от тях с променените ми имена. Как да избегна проблемите при идентификация?

Удостоверение за идентичност на имена - какво представлява?

Промяна на някое от трите имена на лице може да има при: пълно и непълно осиновяване, сключване на граждански брак или смяна на име по желание на лицето. За щастие, законодателят предвижда изход и от тази комплицирана ситуация, в която съм аз, като урежда административната услуга - издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена. Удостоверението за идентичност служи за доказване, че две или повече собствени и/или бащини и/или фамилни имена са на едно и също лице или по-просто казано, че настоящите ми имена и имената, с които фигурирам в различните ми документи, са все мои и аз съм едно и също лице.

Как мога да се сдобия с удостоверение за идентичност?

Удостоверение ми се издава от общината по постоянния ми адрес, тъй като там съм вписана в регистъра на населението. Длъжностно лице извършва проверка за подлежащите на вписване в удостоверението данни освен в ЕСГРАОН и в регистъра на населението и/или регистъра на актовете за гражданско състояние по място. При проверка данни могат да се изискват и от друга общинска администрация.Правилото е, че за разлика от вписването в регистъра на населението, вписването в регистъра на актове за гражданско състояние се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието - например ако съм от Айтос, а сключа брак в община Бургас.Стъпка първа - отивам до общинатаВ общината се нареждам на едно от гишетата в приемната на отдел “ЕСГРАОН”/Център за административни услуги/Център за услуги и информация на граждани или както са се кръстили. Трябва да си нося документ за самоличност за легитимация. Ако нямам възможност да си извадя удостоверението лично, необходимо е да упълномощя някого с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. Важно! Заявление за малолетно, непълнолетно, поставено под пълно/ограничено запрещение лице се подава от техния законен представител.Повечето от общините предлагат възможност услугата да се извърши и електронно.Стъпка втора - заплащам такса за издаванеСъгласно закона за извършване на административната услуга се заплаща такса. Таксата мога да платя на място на касата, а нейният размер се определя от всяка община самостоятелно. За Столична община тя е 3,50 лв.Стъпка трета - попълвам заявление за извършване на услугатаТрябва да попълня заявление по единен за всички общини образец - “Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението”, което мога да изтегля от електронната страница на общината ми или да попълня на място. В него посочвам личните си данни (име, ЕГН, адрес, телефон), какво удостоверение желая да ми се издаде и какви документи, удостоверяващи различие в имената прилагам - например съдебно решение за смяна на името, съдебно решение за развод, съдебно решение за осиновяване и др.Стъпка четвърта - чакамСрокът, в който ми се издава удостоверението, отново се определя от всяка община самостоятелно. Възможно е времето за изпълнение да е различно в зависимост от цената на услугата. Например в община София - обикновената услуга е 7 работни дни и струва 3,50 лв., бързата услуга е 3 работни дни и струва 5,25 лв., а експресната услуга е 24 ч./2 работни дни и струва 7 лв. Стъпка пета - отивам да си получа удостоверението Удостоверението ми за идентичност на лице с различни имена е готово. Най-общо то е лист хартия, на който пише, че настоящите ми имена Анастасия Иванова Петрова и имената Сийка Иванова Петрова, Сийка Иванова Георгиева и Сийка Иванова Коджабашева са имена на едно и също лице. Важно! Удостоверението е валидно до промяна на данните, които се съдържат в него. Ако пак се омъжа, например и сменя фамилията си - ще трябва да си извадя ново удостоверение.Благодарение на удостоверението за идентичност, което уверих се не е толкова трудно да си извадя, мога да се легитимирам без проблем при всякакви ситуации. Често срещан случай е при кандидатстване за работа, когато представям копие от всичките си “тапии” и водещият интервюто за работа се шашка, че представям документи с различни имена.[toggles][toggle title=Източници] Закон за гражданската регистрация (ЗГР):чл. 24 и чл. 106ЗГР - относно издаването на удостоверение. Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):чл. 110 ЗМДТ - относно заплащането на такса за услугата. Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението:чл. 2 - 8 - относно процедурата по издаване на удостоверение;чл. 18 - относно удостоверението за идентичност на лице с различни имена. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община:чл. 66 - относно заплащането на такса за услугата.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

8.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си