Правото ми на временно пребиваване в България

Предстои ми временно да се установя в България. През следващите месеци животът и работата ми ще бъдат в тази страна, но съм чувал, че преди това са необходими документи, визи, минава се през сложни и тромави процедури... Така ли е наистина?

Какво е статутът на временно пребиваващ и какви права ще ми даде той?

Статутът на временно пребиваващ ми дава правото да живея законно на територията на Република България за определен период от време, през който имам същият правен статут като гражданите на тази страна.Според българското законодателство временното пребиваване в България може да бъде:

В случай, че планирам престоят ми да не продължи повече от два-три месеца, то това означава, че ми предстои краткосрочно пребиваване.

Краткосрочно пребиваване в България

Важно е да знам, че ако съм гражданин на ЕС мога да пребивавам в страната до три месеца, като за това е необходимо единствено да притежавам валидна лична карта или паспорт. Същото се отнася и ако имам валидна шенгенска виза.След приемането на България в Европейския съюз, за страната ни вече важи Общата визова политика на ЕС спрямо трети страни. Тя определя, в зависимост от това от коя страна идвам, дали е необходимо да притежавам виза, за да пребивавам краткосрочно в държава, членка на съюза.Информация за страните, за чиито граждани е / не е нужна виза мога да открия тук.В случай, че идвам от страна, за чиито гражданин се изисква виза за краткосрочно пребиваване, мога да пребивавам в Република България за период от три месеца ако получа виза тип ,,С“ с цел планирано пребиваване.Процедурата по издаването на виза започва, когато лично или чрез упълномощен представител подам заявление по образец съгласно приложение № 3.NB! Заявлението трябва да подам не по-рано от тримесецапреди датата на пътуването ми в дипломатическото или консулското представителство в държавата, в която пребивавам законно.Важно! Заявлението, придружено от нужните документи. Необходими документи:

се подава лично на предварително уговорена среща в консулското представителство.

Продължително пребиваване в България

Предстои ми да живея в България през следващата една година, но за целта трябва да получа статут на продължително пребиваващ.Мога да получа това право, ако отговарям на някое от следните условия:

В случай че не отговарям на нито едно от горните условия, трябва да знам, че статут на продължително пребиваващ мога да получа и ако извършвам работа по трудово правоотношение у нас, представлявам чуждестранно търговско дружество или аз самият осъществявам търговска дейност, чрез която съм разкрил поне 10 работни места. Мога да кандидатствам за продължително пребиваване и ако съм вложил в България поне 600 000 лв.Необходимо е лично да подам заявление съгласно приложение № 3 в дирекция ,,Миграция“ или в териториалните й звена. Заявлението следва да бъде разгледано и решено в срок от две седмици след като съм го подал.Важно! Трябва да подам заявлението с всички необходими документи

не по-късно от 14 дни преди да е изтекъл разрешеният ми срок за пребиваване в страната.

Възможно ли е България да откаже да ме допусне на своя територия?

Да, възможно е. Подавайки заявлението си за пребиваване в България, трябва да съм наясно, че съм длъжен да спазвам законите на страната и да уважавам културата й. В противен случай българската държава има правото да ми откаже влизане на нейна територия. Това може да се случи, ако:

Актуализира: Милена Горанова[toggles][toggle title=Източници] Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБ)Чл. 6 ал.1, т.1 ЗВПНРБ – относно пребиваването на граждани на ЕС в България за срок от три месецаЧл. 7, ал. 2 ЗВПНРБ – относно срока на продължително пребиваване за граждани на ЕСЧл. 8, ал.1, т.1, 2, 3, ал.2 ЗВПНРБ – относно условията за получаване на право на продължително пребиваване за граждани на ЕСЧл. 9, ал. 1, 4 ЗВПНРБ – относно процедурата за получаване на право на продължително пребиваване на граждани на ЕСЧл. 9, ал. 2, т.1, 2, 3 ЗВПНРБ – относно необходимите документи получаване на право на продължително пребиваване на граждани на ЕС Решение № 48 на МС ОТ 27 ЯНУАРИ 2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визиЧл.1 Решение № 48 на МС – относно правото на пребиваване за срок от три месеца на чужденци разполагащи с шенгенска виза Регламент (ЕО) №. 539/2001 на Съвета на ЕСРегламент (ЕО) №. 539/2001 на Съвета на ЕС – относно общата визова политика на ЕС спрямо трети страни Постановление № 198 от 11 юли 2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режимЧл.11 ал.3, чл. 12 ал. 3 Постановление № 198 на МС – относно процедурата по издаване на виза тип ,,С“Чл.12 ал.3, чл. 13 ал. 1, 2, 3, 4,5, чл.14 ал.1, чл.17 ал.1, т.2, 3 Постановление № 198 на МС – относно необходимите документи за издаване на виза тип ,,С“ Закон за чужденците в Република България (ЗЧРБ)Чл.9а ал.2, т.3 ЗЧРБ – относно виза тип ,,С“ с цел планирано пребиваванеЧл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 19 ЗЧРБ – относно условията за получаване на право на продължително пребиваване Чл. 24в ал.1 - относно условията за получаване на право на продължително пребиваванечл. 10, ал. 1 т. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ЗЧРБ – относно условията, при които България може да ми откаже влизане на нейна територия[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Таня

Мирчева

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си