Процедура по възлагане на обществена поръчка - как да участвам?

Вече знам какво представляват обществените поръчки, кой може да ги възлага и какви са изискванията към мен като участник. Време е да науча малко повече за видовете процедури за възлагане на обществени поръчки и какво точно трябва да направя, за да участвам в тях.

Кои са процедурите, в които мога да взема участие:

Видът на процедурата зависи от това дали възложителят е публичен, или секторен, както и от вида на самата обществена поръчка. Състезателен диалог например може да бъде избран като процедура, когато обществената поръчка е твърде сложна, за да може възложителят правилно да определи ценовата рамка или техническата спецификация. Такава би могла да бъде една поръчка, свързана с предоставяне на специализирана правна помощ.При обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността могат да се приложат само ограничена процедура, договаряне с публикуване на обявление за поръчка, състезателен диалог или договаряне без публикуване на обявление за поръчка.

Кандидат или участник в процедура по възлагане на обществена поръчка?

Участвайки в процедура по възлагане на обществена поръчка, според закона, мога да бъда “кандидат” или “участник”. Така, в зависимост от етапа и вида на процедурата, в която ще взема участие, като кандидат трябва да подам заявление за участие, а като участник - подавам оферта.Според ЗОП съм кандидат, когато съм подал заявление за участие в:

Законът ме определя като участник, когато съм представил оферта или проект, или съм поканен да участвам в преговори.

А как точно да участвам?

Трябва да подам офертата или заявлението си за участие на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.Заявлението за участие трябва да съдържа информация относно личното ми състояние като кандидат и критериите за подбор, а офертата - техническо и ценово предложение.Важно! Имам право да представя само една оферта. За да бъда годен участник в процедурата по възлагане на обществена поръчка, е изключително важно при изготвяне на офертата си да се придържам точно към обявените от възложителя условия!Разбира се, до изтичане на срока за подаване на заявление за участие или оферта, мога променя, допълня или оттегля заявлението/офертата си.

Какво трябва да съдържат моите заявление за участие или оферта?

При подготовката на заявлението за участие или офертата съм длъжен да спазвам изискванията на възложителя. Освен това, в зависимост от това дали подавам заявление за участие, или оферта, трябва да спазя и още няколко изисквания на закона.Към заявлението си за участие трябва да приложа също и:

Когато подавам оферта, тя трябва да съдържа техническо предложение и ценово предложение. Техническото предложение включва:

Ценовото предложение пък съдържа предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение.Важно! Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата си трябва да посочва конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.Важно! В заявлението си за участие или офертата си мога да посоча информация, която смятам за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато съм се позовал на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Какви са критериите за оценка на моята оферта?

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии:

Избраният критерий за възлагане се посочва от възложителя в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, както и в документацията за обществена поръчка.

А как да си подам офертата/заявлението за участие?

Документите за участие в процедурата мога да подам лично или чрез упълномощен от мен представител на адреса, посочен от възложителя. Мога да ги изпратя и чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

Мога да подам документите си и по електронен път, когато възложителят е предвидил такава възможност и я е посочил в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в обявата.След като съм наясно с всичко това и съм изпълнил необходимите изисквания, остава само да стискам палци и да се надявам да бъда избран за изпълнител на обществената поръчка.[toggles][toggle title=Източници] Закон за обществените поръчки (ЗОП):чл. 18, ал. 2 - относно откритата процедура и публичното състезание;чл. 18, ал. 3 - относно ограничената процедура;чл. 18, ал. 4 - относно състезателната процедура с договаряне; договарянето с предварителна покана за участие и договарянето с публикуване на обявление за поръчка;чл. 18, ал. 5 - относно процедурата състезателен диалог;чл. 18, ал. 6 - относно процедурата партньорство с иновации;чл. 18, ал. 7 - относно процедурите договаряне без предварително обявление; договаряне без предварителна покана за участие; договаряне без публикуване на обявление за поръчка и пряко договаряне;чл. 18, ал. 8 - относно процедурата конкурс за проект;чл. 19, ал. 1 и 2 - относно зависимостта между вида на процедурата и вида на възложителя (публичен или секторен);чл. 19, ал. 3 - относно видът на процедурите за възлагане при обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността;чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 - относно мерките за доказване на надеждност на учасник/кандидат;чл. 70, ал. 1 - относно критерия за възлагане на обществената поръчка - икономичски най-изгодна оферта;чл. 70, ал. 2 - относно различните критерии за възлаганечл. 70, ал. 3 - относно информацията за избрания критерий за възлагане в обявлението;чл. 101, ал. 1 - относно документите, които подават участниците и кандидатите в процедури по възлагане на обществени поръчки;чл. 101, ал. 2 - най-общо относно съдържанието на заявлението за участие;чл. 101, ал. 3 - най-общо относно съдържанието на офертата;чл. 101, ал. 5 - относно изискването за придържане към обявените от възложителя условия при изготвянето на офертата;чл. 101, ал. 6 - относно подаването на документите на български или чужд език;чл. 101, ал. 7 - относно възможността за промяна, допълване или оттегляне на заявлението/офертата до изтичане на срока за подаването им;чл. 101, ал. 8 - относно задължението да се подаде само една оферта;чл. 102, ал. 1 - относно възможността кандидат/участник да посочи определена информация в заявлението/офертата си като конфиденциална; 2, т.19 ДР - относно определението за “кандидат”; 2, т.59 ДР - относно определението за “участник”. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП):чл. 39, ал. 1 - относно изискването заявлението и офертата да отговарят на условията, посочени от възложителя;чл. 39, ал. 2, т. 1, 2, 3 във вр. с чл. 37, ал. 4 - относно документите, които трябва да се представят заедно със заявлението за участие;чл. 39, ал. 3 - относно съдържанието на офертата;чл. 39, ал. 3, т. 1, б. а) - ж) - относно съдържанието на техническото предложение;чл. 39, ал. 3, т. 2 - относно съдържанието на ценовото предложение;чл. 39, ал. 4 - относно изпъленението на обществената поръчка на етапи;чл. 47, ал. 1 - относно подаването на документите за участие на хартиен носител лично или по пощата/куриер;чл. 47, ал. 2, т. 1-3 - относно начина на подаване и надписаване на документите;чл. 49, ал. 1 - относно възможността документите да се подадат по електронен път.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

15.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си