Как да обжалвам процедура по обществена поръчка

Провела се е процедура по възлагане на обществена поръчка (ОП), в която участвам, но в крайна сметка аз не я печеля и смятам, че има нередности и процедурата не е проведена по законоустановения начин. В този случай имам право да обжалвам проведената обществена поръчка.

Каква е процедурата по обжалване?

Органът, пред който мога да обжалвам решенията на възложителя (общината, министерство, държавен орган и т.н), е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).Мога да обжалвам всяко решение, действие или бездействие на възложителя в процедурата по възлагане на обществена поръчка до сключване на договор за възлагане на обществената поръчка или на рамковото споразумение. Обжалването може да бъде само относно законосъобразността на проведената процедура, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.Пред КЗК не може да се обжалва вече сключения договор за възлагане на обществената поръчка или рамковото споразумение, които са частноправни актове и по тяхната действителност може да се произнесе само граждански съд.Всяко заинтересовано лице може да подаде жалбав 10-дневен срок:

Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:

Към жалбата до Комисията за защита на конкуренцията се прилагат:

 1. копие от обжалваното решение, когато не е публикувано в Регистъра на обществените поръчки;
 2. доказателства за спазване на срока за подаване на жалбата;
 3. документ за платена държавна такса;
 4. доказателство за изпращането на жалбата до възложителя;
 5. доказателства за това, че съм заинтересовано лице;
 6. доказателство за представителна власт, ако жалбата не се подава лично от мен;
 7. други доказателства.

Когато се обжалва решение, което е част от процедурата по възлагане на ОП, то 10-дневният срок започва да тече след моето уведомяване за съответното решение, а ако не съм уведомен срокът започва да тече от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на уведомлението.Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществената поръчка, освен ако КЗК не наложи временна мярка „спиране".Само жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора. Това правило има изключение, когато се иска предварително изпълнение. Това искане се прави от възложителя и срокът е до 3 дни от получаване на уведомлението за подадената жалба.Предварително изпълнение е възможно в случаите:

 1. когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите (снабдяване болнично заведение с медицински консумативи);
 2. да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността (доставка на строителни материали за укрепване на свлачищни райони);
 3. ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда (снабдяване на детска градина или дом за стари хора с храна и други жизненоважни консумативи);
 4. във всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната (доставка на униформи на армията, когато се налага заминаване на български военни на мисия).

Произнасяне на КЗК по жалбата

КЗК разглежда жалбата и може да:

 1. остави жалбата без уважение;
 2. отмени решение на възложителя, ако е налице незаконосъобразност или е установено незаконосъобразно действие или бездействие на възложителя. Тук КЗК връща преписката за продължаване на процедурата от последното законосъобразно решение или действие. В този случай КЗК може да даде задължителни указания по хода на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

КЗК се произнася по жалбата в едномесечен срок от образуване на производството, когато става въпрос за обществени поръчки над определена стойност (например за обществена поръчка в областта на строителството - стойност по голяма или равна на 5 млн. лв.), а в останалите случаи - в 15-дневен срок от образуване на производството.Този срок е препоръчителен, т.е. при обективни обстоятелства КЗК може да се произнесе и след неговото изтичане. Решението на КЗК, заедно с мотивите към него се изготвя и се обявява най-късно в 7-дневен срок от произнасянето.Всяко решение на КЗК може да бъде обжалвано от страните пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Решението на ВАС е окончателно.[toggles][toggle title=Източници] Закон за обществените поръчкичл. 4 т. 4 от чл. 196, ал. 3 от ЗОП - относно органът, който разглежда жалбитечл.196, ал. 1 от КЗК - относно възможните действия, бездействия и решения за обжалванечл. 196, ал. 3 от ЗОП - относно обжалване на вече сключен договор за възлагане на ОПчл. 197, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП - относно срока за подаване на жалбатачл. 199, ал. 2 - относно съдържанието на жалбатачл. 199, ал. 3 - относно приложенията към жалбатачл. 197, ал. 2 от ЗОП - относно началния момент на срока за обжалване чл. 203, ал. 1 от ЗОП - относно това, че жалбата не спира изпълнениеточл. 203, ал. 1 от ЗОП - относно това, че жалба срещу решение за определяне на изпълнител спира изпълнениеточл. 205, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП - относно искане за предварително изпълнениечл. 215, ал. 2 от ЗОП - относно възможностите за решение от КЗКчл. 212, ал. 1 - относно срока за произнасяне на КЗКчл. 212, ал. 2 - относно срока за обявяване на решението на КЗКчл. 216 от ЗОП - относно обжалване пред ВАС[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Владимир

Иванов

10.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си